Home

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 1994, nr. WV 94/508 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Van de Vondervoort;

Gelet op de artikelen 3 en 39 van de Wet waardering onroerende zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 16 januari 1995, nr. W 06.94.0709);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 2 februari 1995, nr. WV 95/40U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Van de Vondervoort;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

1.

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 3, 37a, 37h, 39 en 40a van de Wet waardering onroerende zaken.

2.

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet waardering onroerende zaken;

  2. waardering: waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken op de voet van de wet;

  3. afnemers: bestuursorganen die de waardegegevens gebruiken ten behoeve van de heffing van belastingen;

  4. Onze Minister: de Minister van Financiën;

  5. belastingen: belastingen geheven door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen;

  6. Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;

  7. landelijke voorziening WOZ: een geautomatiseerde voorziening die gehouden wordt door de Dienst, waarin de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ zijn opgenomen.

Hoofdstuk 2. Kostenverrekening

Artikel 2

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Gegevensbeheer

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 3a. Beheer landelijke voorziening WOZ

Artikel 9a

Hoofdstuk 4. Gegevensverstrekking

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage als bedoeld in artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.