Home

Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inwerkingtreding van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 te regelen, enkele wijzigingen in deze wet aan te brengen, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 in te trekken en enige andere wetten hieraan aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI