Home

Wet belasting zware motorrijtuigen

Geldig vanaf 1 september 2020
Geldig vanaf 1 september 2020

Wet belasting zware motorrijtuigen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2020]
[Regeling vervalt op nader te bepalen datum]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden; alsmede dat het wenselijk is, gelet op dit verdrag en gelet op de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (PbEG L 279) betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten, een belasting te heffen met betrekking tot zware motorrijtuigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Goedkeuring verdrag

Artikel 1

Het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, waarvan de Nederlandse en Franse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1994, 69, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Hoofdstuk II. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 2

Afdeling 2. Definities

Artikel 3

Afdeling 3. Voorwerp van de belasting

Artikel 4

Hoofdstuk III. Belastingplichtige

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk IV. Wijze van heffing en tarief

Afdeling 1. Tijdvak

Artikel 9

Afdeling 2. Tarief

Artikel 10

Afdeling 3. Aangifte

Artikel 11

Hoofdstuk V. [Vervallen per 01-10-2008]

Artikel 12 [Vervallen per 01-10-2008]

Hoofdstuk VI. Boetebepaling

Artikel 13

Hoofdstuk VII. Overige regelingen

Afdeling 1. Teruggaaf

Artikel 14

Artikel 14a

Afdeling 2. Vrijstelling

Artikel 15

Hoofdstuk VIII. Aanvullende bepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27