Home

Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

Geldig vanaf 1 januari 2013
Geldig vanaf 1 januari 2013

Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013]
[Regeling vervalt op nader te bepalen datum]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 6 februari 1995, nr. WV95/67 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 1995, nr. W06.95.0055);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 24 november 1995, nr. WV95/178 U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen.

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet belasting zware motorrijtuigen;

  2. belasting: belasting zware motorrijtuigen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

  3. motorrijtuig: zwaar motorrijtuig als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van de wet.

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 9

Artikel 10