Home

Wet op de Onderwijsraad

Geldig vanaf 1 april 2020
Geldig vanaf 1 april 2020

Wet op de Onderwijsraad

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vast college van advies van het Rijk in te stellen op het terrein van het onderwijs en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. DE ONDERWIJSRAAD

Artikel 1. Instelling en omvang

1.

Er is een Onderwijsraad, hierna te noemen de raad.

2.

De raad bestaat uit ten minste acht en, in afwijking van artikel 10 van de Kaderwet adviescolleges, ten hoogste negentien leden.

Artikel 2. Taak

1.

De raad heeft tot taak:

  1. de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het terrein van het onderwijs in Nederland;

  2. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap desgevraagd te adviseren over de toepassing van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het onderwijs.

2.

De raad heeft tevens tot taak gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders in bij de wet genoemde gevallen te adviseren over aangelegenheden die het gemeentelijk onderwijsbeleid betreffen.

3.

De raad heeft voorts tot taak eilandsraden en bestuurcolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in bij de wet genoemde gevallen te adviseren over aangelegenheden die het onderwijsbeleid van die openbare lichamen betreffen.

HOOFDSTUK II. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN

Artikel 3. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 4. Wijziging van de Experimentenwet onderwijs

Artikel 5. Wijziging van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Artikel 6. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

Artikel 7. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

Artikel 8. Wijziging van de Overgangswet ISOVSO

Artikel 9. Wijziging van de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.

Artikel 10. Wijziging van de Wet op de onderwijsverzorging

Artikel 11. Wijziging van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992

Artikel 12. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 13. Wijziging van de Invoeringswet W.H.B.O.

Artikel 14. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 15. Wijziging van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266)

Artikel 16. Wijziging van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112)

Artikel 17. Wijziging van de Wet van 27 mei 1992 (Stb. 270)

HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Opheffing voormalige Onderwijsraad

Artikel 19. Inwerkingtreding

Artikel 20. Citeertitel