Home

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz (verhoging van de ouderenaftrek en aanvullende ouderenaftrek)

Geldig vanaf 1 januari 1998
Geldig vanaf 1 januari 1998

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz (verhoging van de ouderenaftrek en aanvullende ouderenaftrek)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1998]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ouderenaftrek en de aanvullende ouderenaftrek in de inkomstenbelasting en de loonbelasting met ingang van 1 juli 1997 en 1 januari 1998 te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

ARTIKEL II

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

ARTIKEL III

[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

ARTIKEL IV

ARTIKEL V