Home

Wet op bijzondere medische verrichtingen

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet op bijzondere medische verrichtingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de regulering van de bijzondere verrichtingen zoals omschreven in de Wet ziekenhuisvoorzieningen, een gradatie aan te brengen en de desbetreffende regels, te zamen met die inzake ontwikkelingsgeneeskunde, in een afzonderlijke wettelijke regeling onder te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. medische verrichtingen: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

  3. ontwikkelingsgeneeskunde: de op wetenschappelijk inzicht gebaseerde ontwikkeling en evaluatie van methoden en technieken in de praktijk van de gezondheidszorg, waarvan de uiteindelijke toepassing ingrijpende kwalitatieve, maatschappelijke, ethische, juridische, financiële of organisatorische gevolgen kan hebben.

Hoofdstuk II. Regulering door verboden

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Paragraaf 2. Specifieke verboden

Artikel 6a

Hoofdstuk III. Regulering door financiële ondersteuning

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 8

Hoofdstuk IV. Toezicht

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a [Vervallen per 01-07-2021]

Hoofdstuk IVa. Sancties

Artikel 12

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22