Home

Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen

Geldig van 23 februari 2002 tot 1 januari 2004
Geldig van 23 februari 2002 tot 1 januari 2004

Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

Coördinatiewet Sociale Verzekering;

b. de Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990;

c. rekeninghouder:

de houder van een g-rekening;

d. kredietinstelling:

een kredietinstelling als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de wet;

e. de ontvanger:

de ontvanger der rijksbelastingen die bevoegd is met betrekking tot de invordering van door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting;

f. premie:

de premie en voorschotpremie, bedoeld in artikel 16b, eerste lid, van de wet;

g. g-rekening:

een geblokkeerde rekening, zijnde een rekening als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de wet en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet, welke door een onderaannemer bij een kredietinstelling wordt gehouden en waarvan de saldi uitsluitend bestemd zijn te dienen tot voldoening van door de onderaannemer verschuldigde premie en op grond van genoemd artikel van de Invorderingswet verschuldigde of nog verschuldigd wordende loonbelasting, in verband waarmee op die saldi ten behoeve van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de ontvanger gezamenlijk een pandrecht is gevestigd;

h. g-rekeningovereenkomst:

een conform de bijlage bij deze regeling gesloten overeenkomst met betrekking tot het openen van een g-rekening en het vestigen van een pandrecht op die rekening als bedoeld in onderdeel h, tussen de onderaannemer, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de ontvanger en een kredietinstelling;

i. administratie:

de administratie, bedoeld in artikel 16b, achtste lid, van de wet.

Artikel 2. Voorwaarden medewerking totstandkoming g-rekeningovereenkomst

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verleent zijn medewerking aan het tot stand komen van een g-rekeningovereenkomst slechts op schriftelijk verzoek van de ondernemer, die:

  1. zijn bedrijf maakt van het verrichten van werk in onderaanneming dan wel op korte termijn die hoedanigheid zal verwerven; en

  2. werkgever is in de zin van artikel 3 van de wet, dan wel dit op korte termijn zal worden.

Artikel 3. Weigering medewerking

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert zijn medewerking aan het tot stand komen van een g-rekeningovereenkomst indien:

  1. met de ondernemer reeds een g-rekeningovereenkomst is gesloten, tenzij deze aannemelijk maakt dat het gebruik maken van meer dan één g-rekening voor zijn bedrijfsvoering nood-zakelijk is;

  2. gegronde vrees bestaat dat onjuist gebruik van de g-rekening zal worden gemaakt.

Artikel 4. Bewaren g-rekeningovereenkomst

Artikel 5. Vereisten betaling op g-rekening

Artikel 6. Betaling ten laste van g-rekening

Artikel 7. Deblokkeringsverzoek

Artikel 8. Opzegging

Artikel 9. Intrekking regelingen

Artikel 10. Overgangsbepaling

Artikel 11. Inwerkingtreding

Artikel 12. Citeertitel

Bijlage G-rekeningovereenkomst