Home

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 20 november 1998 SV/GSV/98/35098 mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel 5, derde en vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1998, nr W12.98.0549);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 18 december 1998, nr. SV/GSV/98/42566, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. de volksverzekeringen: de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet langdurige zorg;

  2. kind: het eigen kind, het aangehuwde kind, of het pleegkind, bedoeld in artikel 4 van de Algemene Kinderbijslagwet, jonger dan 27 jaar, dat in belangrijke mate door de ouders wordt onderhouden;

  3. Onze Ministers: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  4. arbeid: arbeid verricht in het economisch verkeer en gericht op het verwerven van inkomen;

  5. Nederlandse socialeverzekeringsuitkering: een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 4:2b of 6:3 van de Wet arbeid en zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Kinderbijslagwet;

  6. in Nederland arbeid verrichten: in Nederland of op het continentaal plat arbeid verrichten;

  7. buiten Nederland arbeid verrichten: buiten Nederland en het continentaal plat arbeid verrichten.

§ 2. Uitbreiding van de kring van verzekerden

Artikel 2. Diplomatiek en consulair personeel en hun gezinsleden in het buitenland

Artikel 3. Personeel van de Nederlandse overheid en hun gezinsleden in het buitenland

Artikel 3a. Rijksvertegenwoordiger op de BES-eilanden en zijn gezinsleden

Artikel 4. Rijdend, vliegend of varend personeel, buiten Nederland wonend

Artikel 5. Gezinsleden van varend personeel

Artikel 6. Tijdelijke onderbreking van arbeid in Nederland

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8. Tijdelijk buiten Nederland studerenden en verpleegden

Artikel 9. Niet in Nederland wonende zelfstandigen

Artikel 9a. Vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel

Artikel 10. Vreemdelingen in Nederland wonend

Artikel 11. Vreemdelingen rechtmatig verblijf houdend in Nederland

Artikel 11a. Buiten Nederland en Europa werkzaam

§ 3. Beperking van de kring van verzekerden

Artikel 12. Wonen in Nederland, werken buiten Nederland

Artikel 13. Personeelsleden ambassades en consulaten in Nederland en hun gezinsleden

Artikel 14. Personeelsleden in dienst van een in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie en hun gezinsleden

Artikel 15. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 16. Buitenlandse ambtenaren

Artikel 17. Rijdend, vliegend of varend personeel, in Nederland wonend

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 19. Musici, artiesten en sporters

Artikel 20. Tijdelijk in Nederland studerenden

Artikel 21. Geen verzekering op grond van de Wlz

Artikel 21a. Ontheffing verzekeringsplicht Wlz

Artikel 21b. Ontheffing verzekeringsplicht Wlz , AOW , ANW en AKW

Artikel 21c. Ontheffing verzekeringsplicht AWBZ , AOW , ANW en AKW gezinsleden personen werkzaam bij niet in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties

Artikel 22. Ontheffing verzekeringsplicht AOW , ANW en AKW

Artikel 23. Vreemdelingen, rechtmatig verblijf houdend in Nederland

§ 4. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 24. Hardheidsclausule

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 26. Overgangsrecht vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel

Artikel 27. Overgangsrecht personeelsleden in dienst van een in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie

Artikel 27a. Overgangsrecht tijdelijk in Nederland studerenden

Artikel 27b. Overgangsrecht geen verzekering op grond van de AWBZ en ontheffing verzekeringsplicht volksverzekeringen

Artikel 28. Voortzetting beschikkingen

Artikel 28a. Grondslag eerder afgegeven verklaringen en ontheffingen

Artikel 28b. Overgangsrecht Nederlanders, in dienst van een overheidswerkgever, in het buitenland

Artikel 28c. Overgangsrecht voortgezette verzekering op grond van artikel 8

Artikel 28d. Overgangsrecht ontheffing verzekeringsplicht personen werkzaam bij een in Nederland gevestigde buitenlandse instelling zonder winstoogmerk

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 30. Intrekking

Artikel 31. Inwerkingtreding

Artikel 32. Citeertitel