Home

Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)

Geldig vanaf 1 juni 2000
Geldig vanaf 1 juni 2000

Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2000]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de kansspelen te wijzigen gezien de ontwikkelingen op het terrein van de speelautomaten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel III

Artikel V van de wet van 13 november 1985, houdende herziening van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (Stb. 600) vervalt.

Artikel IV

Artikel V