Home

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de invoering en inwerkingtreding te regelen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en in verband daarmee enige wetten aan te passen alsmede het overgangsrecht te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Aanpassingen

Afdeling A. Ministerie van Financiën

Artikel I. Natuurschoonwet 1928

[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel II. Successiewet 1956

Artikel III. Wet op de herkapitalisatie 1957

Artikel IV. Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel V. Wet op de loonbelasting 1964

Artikel VI. Wet op de dividendbelasting 1965

Artikel VII. Wet op de omzetbelasting 1968

Artikel VIII. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Artikel IX. Conjunctuurwet

Artikel X. Wet op belastingen van rechtsverkeer

Artikel XI. Wet verruiming vervroegde afschrijving, investeringsaftrek en verliescompensatie

Artikel XII. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Artikel XIII. Invorderingswet 1990

Artikel XIV. Wet op de accijns

Artikel XV. Wet waardering onroerende zaken

Artikel XVI. Wet belastingen op milieugrondslag

Artikel XVII. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Artikel XVIII. Kaderwet financiele verstrekkingen Financiën

Artikel XIX. Aanpassingswet wet waardering onroerende zaken

Artikel XX. Wet overgang belastingheffing in euro's

Artikel XXA. Wet fiscale behandeling pensioenen

Afdeling B. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel I. Pensioen- en spaarfondsenwet

Artikel II. Coördinatiewet sociale verzekering

Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen

Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Artikel I. Overgangsrecht inkomstenbelasting

Artikel II. Overgangsrecht loonbelasting

Artikel IIA. Overgangsrecht Coördinatiewet sociale verzekering

Artikel III. Overgangsrecht omzetbelasting

Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting

Artikel V [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel VI. Overig overgangsrecht

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel I. Nummering

Artikel IA. Evaluatie

Artikel II. Inwerkingtreding