Home

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën;

Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 1.5, 2.2, 2.5, 2.14, 3.10, 3.13, 3.16, 3.17, 3.20, 3.27, 3.48, 3.49, 3.63, 3.83, 3.86, 3.87, 3.104, 3.138, 3.140, 3.141, 3.143, 3.145, 3.152, 3.154, 4.7, 4.14, 4.51, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 6.8, 6.14, 6.15, 6.17, 6.23, 6.26, 6.37 en 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001,

Besluit:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ( hoofdstuk 1 van de wet )

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

2.

Deze regeling verstaat onder:

  1. wet: Wet inkomstenbelasting 2001;

  2. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;

  3. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, tram, metro, veerpont of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

Artikel 2. In belangrijke mate onderhouden van kinderen

Een kind wordt in belangrijke mate op kosten van de ouder onderhouden indien de op de ouder drukkende bijdrage in de kosten van het onderhoud van het kind ten minste € 519 per kwartaal beloopt. De ouder wordt geacht een kind in belangrijke mate op zijn kosten te onderhouden indien hij voor het kind recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of op een tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking met de Algemene Kinderbijslagwet overeenkomende buitenlandse regeling.

Artikel 2a. Ingegane lijfrenten waarvan de termijnen niet in geldeenheden, maar in units zijn vastgesteld

Artikel 2b. Ingegane lijfrenterekeningtermijnen of lijfrentebeleggingsrechttermijnen waarvan de omvang niet in geldeenheden, maar in units is vastgesteld

Hoofdstuk 2. Raamwerk ( hoofdstuk 2 van de wet )

Artikel 3. Woonplaatsfictie; aanwijzing mogendheid

Artikel 4. Tijdsevenredige vermindering heffingskorting

Artikel 4a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning ( hoofdstuk 3 van de wet )

Artikel 5. Belastbare winst uit onderneming; verliezen uit de aanloopfase van een onderneming

Artikel 6. Belastbare winst uit onderneming; overige vrijstellingen; gedeeltelijke vrijstelling van bos en natuur

Artikel 6a. Belastbare winst uit ondernemingen; overige vrijstellingen; vrijstelling voor projecten gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden

Artikel 7. Belastbare winst uit onderneming; van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige; werkkleding

Artikel 8. Belastbare winst uit onderneming; in aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige; verhuizing in kader van onderneming

Artikel 9. Belastbare winst uit onderneming; bijtelling privégebruik auto

Artikel 9a [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 10 [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 11. Aangewezen staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 13a. Belastbare winst uit onderneming; verkorting driejaarstermijn bij doorschuiving naar ondernemers of werknemers

Artikel 14. Belastbaar loon; pensioen in grensoverschrijdende situaties

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 16. Belastbaar loon; reisaftrek

Artikel 17. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen; vrijstellingen publiekrechtelijke uitkeringen

Artikel 17bis [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 17a. Aanvullende bepalingen met betrekking tot de eigenwoningreserve

Artikel 17aa. Nadere regeling aflossingsmoment eigenwoningschuld

Artikel 17b. Informatieplicht bij schulden bij anderen dan aangewezen administratieplichtigen; te verstrekken gegevens

Artikel 18. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen; voorwaarden arbeidsongeschiktheid

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 23. Verliesverrekening; formalisering achterwaartse verliesverrekening

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 24a [Vervallen per 25-06-2005]

Artikel 24b [Vervallen per 25-06-2005]

Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang ( hoofdstuk 4 van de wet )

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 26. Reguliere voordelen; forfaitair voordeel uit buitenlandse beleggingslichamen; aanwijzing effectenbeurzen

Artikel 26a. Verzoek om toepassing doorschuifregelingen bij vererving, bij verdeling van de nalatenschap binnen twee jaar of bij schenking

Artikel 26b. In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen

Artikel 26c. Verkorting termijn 36 maanden uit de doorschuifregeling bij schenking

Artikel 26d. Werknemer bij een werkmaatschappij in geval van schenking van aandelen in een holding

Artikel 27. Verliesverrekening; formalisering achterwaartse verliesverrekening

Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen ( hoofdstuk 5 van de wet )

Artikel 28. Reikwijdte en definities

Artikel 29. Inhoud verzoek om aanwijzing als groenfonds en afhandeling verzoek

Artikel 29a. Informatievoorziening en administratieplicht

Artikel 29b. Intrekking aanwijzing

Artikel 30. Nettopensioen; in aanmerking te nemen dienstjaren en pensioengevend loon

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 33b. Aanwijzing prijscourant

Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 37. Uitgaven voor specifieke zorgkosten; dieetkosten

Artikel 38. Uitgaven voor specifieke zorgkosten; extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven

Artikel 39. Uitgaven voor specifieke zorgkosten; paramedici met directe toegang

Artikel 39a. Uitgaven voor specifieke zorgkosten; van aftrek uitgesloten aangewezen uitgaven

Artikel 40. Weekenduitgaven voor gehandicapten; het in aanmerking te nemen bedrag

Artikel 40a. Scholingsuitgaven; afgifte EVC-verklaringen

Artikel 41. Aftrekbare giften; voorwaarden akte van schenking

Artikel 41a. Aftrekbare giften in natura; voorwaarden taxatierapport

Artikel 41b. Aftrekbare giften in natura; voorwaarden factuur

Artikel 41c [Vervallen per 23-06-2012]

Artikel 41d [Vervallen per 23-06-2012]

Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen ( hoofdstuk 7 van de wet )

Artikel 42. Belastbaar inkomen uit werk en woning

Artikel 43. Belastbaar inkomen uit werk en woning

Artikel 44. Belastbaar inkomen uit werk en woning

Hoofdstuk 8. Heffingskorting

Artikel 44a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 44b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 44c [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 44d [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 9. Wijze van heffing ( hoofdstuk 9 van de wet )

Artikel 45. Termijn voor het doen van niet-verplichte aangifte

Artikel 45a. Voorheffingen; vaststelling hoogte van bedrag aan te verrekenen loonbelasting ingevolge compensatieregeling uit verdragen met België en Duitsland

Artikel 45abis. Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen ter zake van belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Artikel 45aa. Bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen

Hoofdstuk 10. Overgangsrecht

Artikel 45b

Artikel 45c. Continuering na 1 januari 2008 van aanwijzingen als fonds van vóór die datum

Artikel 45d [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 45e. Overgangsrecht verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers; verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Artikel 45f. Definitie starterslening

Artikel 45g. Verdeling spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning bij meer dan één gerechtigde

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen ( hoofdstuk 11 van de wet )

Artikel 46. Guldensbedragen

Artikel 47. Inwerkingtreding

Artikel 48. Citeertitel