Home

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Geldig van 18 juli 2007 tot 16 april 2008
Geldig van 18 juli 2007 tot 16 april 2008

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-07-2007 tot 16-04-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2000, nr. WDB2000/872M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op de artikelen 2.5, 2.6, 3.11, 3.83, 3.126, 3.127, 4.25, 5.7, 5.22, 5.23, 6.25, 7.6, 10.8 en 10.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W06.00.0535/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2000, nr. WDB2000/963U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ( Hoofdstuk 1 van de wet )

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

2.

Dit besluit verstaat onder wet: de Wet inkomstenbelasting 2001.

Hoofdstuk 2. Raamwerk ( Hoofdstuk 2 van de wet )

Artikel 2. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; vermindering verschuldigde inkomstenbelasting bij kiezende belastingplichtige

Artikel 3. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; vermindering bij inkomen uit werk en woning

Artikel 4. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; verrekening dividendbelasting alsmede bronbelasting op inkomsten uit spaargelden bij inkomen uit werk en woning

Artikel 5. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; doorschuifregeling

Artikel 6. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaalregeling

Artikel 7. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; vermindering bij inkomen uit aanmerkelijk belang

Artikel 8. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; verrekening dividendbelasting alsmede bronbelasting op inkomsten uit spaargelden bij inkomen uit aanmerkelijk belang

Artikel 9. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; vermindering bij voordeel uit sparen en beleggen

Artikel 10. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen; verrekening dividendbelasting alsmede bronbelasting op inkomsten uit spaargelden bij voordeel uit sparen en beleggen

Artikel 11. Heffingsgrondslagen; keuzerecht voor in het buitenland geworven deskundigen

Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning ( Hoofdstuk 3 van de wet )

Artikel 12. Belastbare winst uit onderneming; vrijstelling voor bosbedrijf

Artikel 12a. Belastbare winst uit onderneming; aangewezen herstructureringsregelgeving

Artikel 13. Belastbaar loon; pensioen in grensoverschrijdende situaties

Artikel 14. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; toegelaten aanbieders

Artikel 15. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen; in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten; waardeaangroei

Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang ( Hoofdstuk 4 van de wet )

Artikel 16. Vervreemdingsvoordelen; verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht; vaststelling verkrijgingsprijs en verminderen van de aanslag

Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen ( Hoofdstuk 5 van de wet )

Artikel 17. Vrijstellingen; vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen

Artikel 18. Waardering; waardering genotsrechten

Artikel 19. Waardering; aanvullende regels; waardering periodieke uitkeringen

Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek ( Hoofdstuk 6 van de wet )

Artikel 19a. Aangewezen drukkende uitgaven

Artikel 20. Definities ernstig gehandicapt en zorgafhankelijk

Artikel 20a. Hulpmiddelen

Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen ( Hoofdstuk 7 van de wet )

Artikel 21. Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Hoofdstuk 7A. Wijze van heffing ( Hoofdstuk 9 van de wet )

Artikel 21a. Als voorheffing aangewezen bronbelasting

Hoofdstuk 8. Aanvullende regelingen ( Hoofdstuk 10 van de wet )

Artikel 22. Overige aanvullende regelingen; verstrekken van gegevens en inlichtingen

Artikel 23. Overige aanvullende regelingen; rechtspersonen met natuurschoonwet-landgoederen

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen ( Hoofdstuk 11 van de wet )

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 25a [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 26. Inwerkingtreding

Artikel 27. Citeertitel