Home

Overgangswet elektriciteitsproductiesector

Geldig vanaf 1 januari 2013
Geldig vanaf 1 januari 2013

Overgangswet elektriciteitsproductiesector

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in verband met de liberalisering van de elektriciteitsproductie te voorzien in regels voor de verdeling van rechten en verplichtingen bij de beëindiging van de overeenkomst van samenwerking van de elektriciteitsproductiesector, voor de tegemoetkoming in de daarmee verband houdende kosten van die sector en voor de overgang van de meerderheid van de aandelen van de vennootschap die is aangewezen als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet naar de Staat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder productiebedrijf of aangewezen vennootschap: de rechtspersoon die vergunninghouder onderscheidenlijk aangewezen vennootschap als bedoeld in artikel 1 van de Elektriciteitswet 1989 was, of de rechtsopvolger daarvan.

2.

Onder de overige in deze wet gebruikte termen wordt verstaan hetgeen daaronder verstaan wordt in de Elektriciteitswet 1998.

Paragraaf 2. Verdeling van rechten en verplichtingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Paragraaf 3. Tegemoetkoming in de kosten

Artikel 6 [Vervallen per 19-08-2003]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 4. Verkrijging aandelen landelijk netbeheerder

Artikel 10

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 14

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2013]

Paragraaf 6. Wijziging andere wetten

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Paragraaf 7. Slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25