Home

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën 20 november 2000, nr. IFZ2000/1293M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W06.000541/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 2000, nr. IFZ2000/1397U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Reikwijdte en definities

Artikel 1. Reikwijdte

1.

Dit besluit is van toepassing voor de heffing van de navolgende belastingen:

  1. inkomstenbelasting;

  2. loonbelasting;

  3. vennootschapsbelasting;

  4. erfbelasting;

  5. schenkbelasting;

  6. kansspelbelasting;

  7. bankenbelasting.

2.

Dit besluit vindt slechts toepassing voorzover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien.

Artikel 2. Vaste inrichting

In dit besluit wordt onder vaste inrichting verstaan een vaste inrichting als bedoeld in artikel 3, vierde lid, onderdeel b, en vijfde tot en met twaalfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 3. Uitbreiding begrip Mogendheid

Artikel 4. Gebied van een andere Mogendheid

Artikel 5. Dividenden, interest en royalty's

Artikel 6. Ontwikkelingsland

Hoofdstuk 2. Inkomstenbelasting

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 7. Te conserveren inkomen

Afdeling 2. Inkomen uit werk en woning

Paragraaf 1. Vrijstelling

Artikel 8. Vrijstelling
Artikel 9. Buitenlands inkomen uit werk en woning uit een andere Mogendheid
Artikel 9a. Toedeling ondernemersaftrek
Artikel 10. Vermindering belasting bij buitenlands inkomen uit werk en woning
Artikel 11. Doorschuifregeling
Artikel 12. Inhaalregeling

Paragraaf 2. Verrekening

Artikel 13. Verrekening buitenlandse belasting bij sporters en artiesten
Artikel 13a. Verrekening buitenlandse belasting bij bemanningsleden van zee- of luchtvaartuigen in het internationale verkeer
Artikel 14. Voortwenteling niet verrekende belasting artiesten en sporters
Artikel 14a. Voortwenteling niet verrekende belasting bij bemanningsleden van zee- of luchtvaartuigen in het internationale verkeer
Artikel 15. Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en royalty's
Artikel 16. Uiteindelijk gerechtigde
Artikel 17. Voortwenteling niet verrekende belasting dividenden, interest en royalty's
Artikel 18. Kostenaftrek

Afdeling 3. Inkomen uit aanmerkelijk belang

Artikel 19. Verrekening buitenlandse belasting op dividenden

Artikel 20. Voortwenteling niet verrekende belasting

Artikel 21. Kostenaftrek

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2017]

Afdeling 4. Inkomen uit sparen en beleggen

Paragraaf 1. Vrijstelling

Artikel 22. Vrijstelling
Artikel 23. Buitenlands voordeel uit sparen en beleggen
Artikel 24. Vermindering belasting bij buitenlands voordeel uit sparen en beleggen
Artikel 24a. Doorschuifregeling
Artikel 24b [Vervallen per 01-01-2017]

Paragraaf 2. Verrekening

Artikel 25. Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en royalty's
Artikel 25a. Voortwenteling niet verrekende belasting

Afdeling 4a. Afgezonderd particulier vermogen

Artikel 25b. Verrekening buitenlandse belasting in geval van afgezonderd particulier vermogen

Artikel 25ba. Voortwenteling niet verrekende belasting in geval van afgezonderd particulier vermogen

Afdeling 5. Formele en overige bepalingen

Artikel 26. Beschikkingen doorschuifregeling

Artikel 27. Beschikkingen inhaalregeling

Artikel 28. Beschikkingen verrekening

Artikel 28a. Volgorde van in aanmerking nemen verminderingen

Artikel 29. Emigratie en terugkeer

Hoofdstuk III. Loonbelasting

Artikel 30. Vrijstelling van loonbelasting

Hoofdstuk IV. Vennootschapsbelasting

Afdeling 1. Vrijstelling

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 34. Overgangsregeling nog vrij te stellen buitenlandse winsten

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 2. Verrekening

Artikel 36. Verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en royalty's

Artikel 36a. Verrekening buitenlandse belasting op royalty’s. Innovatiebox.

Artikel 36b. Verrekening buitenlandse belasting op royalty’s. Overgangsrecht innovatiebox

Artikel 37. Voortwenteling niet verrekende belasting dividenden, interest en royalty’s

Artikel 38. Kostenaftrek

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

Afdeling 3. Formele en overige bepalingen

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 44. Beschikkingen verrekening

Artikel 44a. Volgorde van in aanmerking nemen verminderingen

Artikel 45. Emigratie en terugkeer

Artikel 46. Wijziging gerechtigdheid tot lichaam

Hoofdstuk V. Schenk- en erfbelasting

Artikel 47. Vermindering erfbelasting bij in Nederland wonende erflater

Artikel 48. Vermindering erfbelasting bij fictief in Nederland wonende erflater

Artikel 49. Buitenlandse gelijksoortige belasting als boedelschuld

Artikel 50. Vermindering per verkrijger

Artikel 51. Schenkbelasting

Hoofdstuk VI. Kansspelbelasting

Artikel 52. Vrijstelling kansspelbelasting

Hoofdstuk VIa. Bankenbelasting

Artikel 53. Verrekening bankenbelasting bij dochtermaatschappijen

Artikel 54. Verrekening bankenbelasting bij bijkantoren

Artikel 55. Overeenkomstige verrekening van Nederlandse bankenbelasting

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 59. Intrekking Besluit voorkoming dubbele belasting 1989

Artikel 60. Inwerkingtreding

Artikel 61. Citeertitel