Home

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Geldig vanaf 1 januari 2011
Geldig vanaf 1 januari 2011

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 20 november 2000, nr. WDB2000/873 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op artikel 29, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W06.00.0539/IV);

Gezien het nader rapport van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 2000, nr. WDB2000/965 U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Reikwijdte en definities

2.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. levensverzekeraar: een belastingplichtige die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent;

 2. natura-uitvaartverzekeraar: een belastingplichtige die het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uitoefent, waarbij uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uitvaarten van verzekerden worden verzorgd;

 3. schadeverzekeraar: een belastingplichtige die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent;

 4. premiereserve: de door een levensverzekeraar of een natura-uitvaartverzekeraar aangehouden premiereserve eigen rekening;

 5. premies: premies eigen rekening;

 6. provisies: provisies eigen rekening;

 7. schaden: schaden eigen rekening;

 8. verzekerd bedrag: verzekerd bedrag eigen rekening.

Artikel 2. Grondslagen berekening premiereserve

1.

De premiereserve wordt berekend naar de grondslagen die worden gehanteerd bij de bepaling van het tarief waarop de verzekeringen zijn of worden gesloten.

2.

Een omrekening van de premiereserve naar in totaal zwaardere grondslagen wordt in aanmerking genomen indien:

 1. de omrekening betrekking heeft op de gehele verzekeringsportefeuille met uitzondering van het gedeelte dat gesloten is tegen de op het tijdstip van de omrekening voor nieuw te sluiten verzekeringen geldende tarieven, en

 2. bij de omrekening en vervolgens voor de toepassing van het eerste lid de volgende grondslagen worden gehanteerd:

  1. 1°.

   de op ¼ percent naar beneden afgeronde en met ¼ percent verlaagde gemiddeld behaalde rendement op de gehele beleggingsportefeuille;

  2. 2°.

   de sterftetafels die op het tijdstip van de omrekening worden gehanteerd bij de bepaling van het tarief voor nieuw te sluiten verzekeringen;

  3. 3°.

   de batepremie die uit de brutopremie wordt afgeleid door deze te verminderen met een bedrag gelijk aan het verschil tussen de brutopremie en de nettopremie voor de op het tijdstip van de omrekening nieuw te sluiten verzekeringen.

Artikel 3. Nettomethode

De premiereserve wordt berekend op basis van de nettomethode.

Artikel 4. Activering acquisitiekosten

Artikel 5. Activering rentestandkortingen

Artikel 6. Waardering vastrentende beleggingen

Artikel 7. Egalisatiereserve

Artikel 8. Plafond egalisatiereserve

Artikel 9. Maximale jaarlijkse toevoeging egalisatiereserve

Artikel 10. Extra toevoeging

Artikel 11. Onttrekkingen aan de egalisatiereserve

Artikel 12. Calamiteitenreserve

Artikel 13. Plafond calamiteitenreserve

Artikel 14. Maximale jaarlijkse toevoeging calamiteitenreserve

Artikel 15. Onttrekkingen aan de calamiteitenreserve

Artikel 16. Negatief technische resultaat van atoomverzekeringen

Artikel 17. Belastingpercentage

Artikel 18. Storm- en hagelschade

Artikel 19. Fiscale eenheid

Artikel 20. Intrekking Besluit reserves verzekeraars

Artikel 21. Citeertitel

Artikel 22. Inwerkingtreding