Home

Wet arbeid en zorg

Geldig van 1 januari 2006 tot 1 januari 2008
Geldig van 1 januari 2006 tot 1 januari 2008

Wet arbeid en zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2006 tot 01-01-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen, waarin een nieuw evenwicht tot stand wordt gebracht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Begrippen werkgever en werknemer

Artikel 1:1

Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder:

  1. werkgever: degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;

  2. werknemer: de ander, bedoeld in onderdeel a.

Het begrip loon

Artikel 1:2

Overige begrippen

Artikel 1:3

Gelijkstelling met een collectieve arbeidsovereenkomst

Artikel 1:4

Werkingsduur, regeling bestuursorgaan of regeling met ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging

Artikel 1:5

Hoofdstuk 2. Aanpassing arbeidsduur

Gereserveerd

Hoofdstuk 3. Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Afdeling 1. Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

§ 1. Verlofvorm

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 3:1
Adoptieverlof
Artikel 3:2

§ 2. Melding

Meldingsverplichting
Artikel 3:3

§ 3. Nadere voorschriften

Compensatie met vakantie-aanspraken
Artikel 3:4

§ 4. Mate van gebondenheid

Artikel 3:5

Afdeling 2. Uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

§ 1. De werknemer en de gelijkgestelde

Begrippen werknemer, gelijkgestelde en werkgever
Artikel 3:6
Recht op uitkering voor de werknemer
Artikel 3:7
Recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling voor de vrouwelijke gelijkgestelde
Artikel 3:8
Recht op uitkering in verband met adoptie of pleegzorg voor de gelijkgestelde
Artikel 3:9
Recht op uitkering bij nawerking
Artikel 3:10
De aanvraag van uitkering via de werkgever
Artikel 3:11
De rechtstreekse aanvraag van uitkering
Artikel 3:12
De hoogte van de uitkering
Artikel 3:13
De uitbetaling van de uitkering
Artikel 3:14
Financiering
Artikel 3:15
Van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen
Artikel 3:16

§ 2. De beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst

Begrip beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst
Artikel 3:17
Recht op uitkering voor de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst
Artikel 3:18

§ 2. De beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst

Artikel 3:19 [Vervallen per 01-08-2004]
Artikel 3:20 [Vervallen per 01-08-2004]
Uitkering terzake van vervanging
Artikel 3:21
Aanvraag van uitkering
Artikel 3:22
De hoogte van de uitkering
Artikel 3:23
De hoogte van de uitkering terzake van vervanging
Artikel 3:24
De uitbetaling van de uitkering
Artikel 3:25
Financiering
Artikel 3:26
Van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen
Artikel 3:27

§ 3. Slotbepalingen

Controlevoorschriften
Artikel 3:28
Samenloop
Artikel 3:29
Overgangsrecht zelfstandigen en beroepsbeoefenaren op arbeidsovereenkomst
Artikel 3:30

Hoofdstuk 4. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

§ 1. Verlofvormen

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Artikel 4:1

Kraamverlof

Artikel 4:2

§ 2. Melding en informatie

Meldingsverplichting

Artikel 4:3

Informatieverplichting

Artikel 4:4

§ 3. Loonvoorschriften

Artikel 4:5

§ 4. Nadere voorschriften

Compensatie met vakantie-aanspraken

Artikel 4:6

§ 5. Mate van gebondenheid

Recht met afwijkingsmogelijkheden

Artikel 4:7

Hoofdstuk 5. Kort- en langdurend zorgverlof

Afdeling 1. Kortdurend zorgverlof

§ 1. Verlofvorm

Kortdurend zorgverlof
Artikel 5:1
Duur verlof
Artikel 5:2

§ 2. Melding en informatie

Meldingsverplichting
Artikel 5:3
Ingang verlof/zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
Artikel 5:4
Informatieverplichting
Artikel 5:5

§ 3. Loonvoorschriften

Loondoorbetaling
Artikel 5:6
Nadere loonvoorschriften
Artikel 5:7

§ 4. Nadere voorschriften

Samenloop
Artikel 5:8

Afdeling 2. Langdurend zorgverlof

§ 1. Verlofvorm

Langdurend zorgverlof
Artikel 5:9
Omvang, duur en invulling verlof
Artikel 5:10

§ 2. Verlening, ingang en einde van verlof, informatie

Verzoek, zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
Artikel 5:11
Ingang van het verlof
Artikel 5:12
Einde van het verlof
Artikel 5:13

§ 3. Samenloop

Artikel 5:14

Afdeling 3. Nadere voorschriften

Compensatie met vakantie-aanspraken

Artikel 5:15

Recht met afwijkingsmogelijkheden

Artikel 5:16

Hoofdstuk 6. Ouderschapsverlof

§ 1. Verlofvorm

Ouderschapsverlof

Artikel 6:1

Omvang, duur en invulling verlof

Artikel 6:2

Diensttijd

Artikel 6:3

Leeftijd kind

Artikel 6:4

§ 2. Melding

Meldingsverplichting

Artikel 6:5

Intrekking of wijziging melding

Artikel 6:6

§ 3. Nadere voorschriften

Compensatie met vakantie-aanspraken

Artikel 6:7

§ 4. Mate van gebondenheid

Recht met afwijkingsmogelijkheden

Artikel 6:8

Dwingend recht

Artikel 6:9

Hoofdstuk 7. Levensloopregeling

Begrippen

Artikel 7:1

Recht op deelname

Artikel 7:2

Mate van gebondenheid

Artikel 7:3

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Evaluatiebepaling

Artikel 8:1

Inwerkingtreding

Artikel 8:2

Citeertitel

Artikel 8:3