Home

Wijzigingswet sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Sociale zekerheidswetgeving)

Geldig van 14 december 2001 tot 1 januari 2002
Geldig van 14 december 2001 tot 1 januari 2002

Wijzigingswet sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Sociale zekerheidswetgeving)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2002]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de met het fiscale beleid samenhangende wijzigingen in het sociale zekerheidsbeleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen in de sociale zekerheidswetgeving;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Sociale zekerheidswetgeving

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel III [Nog niet in werking]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel V. Overgangsrecht structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Nog niet in werking]

Artikel VI. Bepaling in verband met de Wet verbetering poortwachter [Nog niet in werking]

Artikel VII. Bepaling in verband met de Verzamelwet SZW-wetten 2001 [Nog niet in werking]

Artikel VIII. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]