Home

Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Geldig van 14 mei 2003 tot 1 januari 2004
Geldig van 14 mei 2003 tot 1 januari 2004

Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Opschrift

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 2 en 2a van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Reikwijdte

Artikel 2. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet waardering onroerende zaken;

  2. besluit: Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken;

  3. Onze Minister: de Minister van Financiën;

  4. waardering: waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken op basis van de wet;

  5. verwerkbare gegevens: gegevens voor de afnemers die voldoen aan de door de Waarderingskamer opgestelde kwaliteitscriteria;

  6. object: een onroerende zaak die ten minste een van de afnemers betrekt in de heffing van een belasting naar een waardemaatstaf.

Hoofdstuk 2 . Kostenverdeling over de individuele waterschappen

Artikel 3. Aandeel in de kosten van de individuele waterschappen

Artikel 4. Betaling aan Onze Minister door de individuele waterschappen

Hoofdstuk 3. Verdeling vergoeding Rijk en waterschappen over de individuele gemeenten

Artikel 5. Verdeling vergoeding over de individuele gemeenten

Artikel 6. Betaling

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7. Overgangsbepaling

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel