Home

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

Geldig vanaf 2 maart 2022
Geldig vanaf 2 maart 2022

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-03-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot externe verzelfstandiging van het dienstonderdeel Centraal bureau voor de statistiek door oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan en nieuwe regels vast te stellen inzake de verwerving, het gebruik en de verstrekking van gegevens in het kader van de statistische informatievoorziening;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

  3. directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek;

  4. CBS-organisatie: de directeur-generaal en de bij of voor het CBS werkzame personen;

  5. Europese statistieken: statistieken ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen.

Hoofdstuk 2. Centraal bureau voor de statistiek

Paragraaf 1. Instelling en taak

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2011]

Paragraaf 2. Werkwijze

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk 4. Raad van advies

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 4a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 32a

Hoofdstuk 5. Verwerving, gebruik en verstrekking van gegevens

Paragraaf 1. Verwerving

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Paragraaf 2. Gebruik van gegevens

Artikel 37

Artikel 38

Paragraaf 2a. Uitvoering van verordening 638/2004

Artikel 38a

Artikel 38b

Artikel 38c

Artikel 38d

Paragraaf 3. Verstrekking van gegevens

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

Paragraaf 4. Bestuurlijke boete en last onder dwangsom

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 48

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 51

Artikel 52

Hoofdstuk 5a. Het verlenen van bijstand bij inspecties

Artikel 52a

Artikel 52b

Artikel 52c

Hoofdstuk 6. Informatievoorziening

Artikel 53

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 56a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk 7. Financieel toezicht

Paragraaf 1. Begroting

Artikel 60

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66 [Vervallen per 01-01-2017]

Paragraaf 2. Beheer en verantwoording

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 70

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 73

Hoofdstuk 8. Wijziging en intrekking wetten

Artikel 74

Artikel 74a

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Paragraaf 1. Overgangsbepalingen

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Paragraaf 2. Slotbepalingen

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 83

Artikel 84