Home

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Invorderingswet: de Invorderingswet 1990;

 2. uitlener: een inhoudingsplichtige of werkgever als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Invorderingswet ;

 3. inlener: een inlener als bedoeld in artikel 34, eerste en tweede lid, van de Invorderingswet;

 4. confectie-aannemer: een aannemer als bedoeld in artikel 35a, eerste lid, van de Invorderingswet;

 5. aannemer: een aannemer als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Invorderingswet die zijn bedrijf niet maakt van het vervaardigen of laten vervaardigen van kleding, andere dan schoeisel;

 6. opdrachtgever: een opdrachtgever als bedoeld in artikel 35a, tweede lid, van de Invorderingswet en de daarmee op grond van de artikel 35a, derde lid, van de Invorderingswet gelijk te stellen bedrijfsmatig handelende koper van nog geheel of gedeeltelijk te vervaardigen kleding, andere dan schoeisel;

 7. bank: een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen;

 8. ontvanger: de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet;

 9. loonbelasting: de loonbelasting en de premies voor de sociale verzekeringen die gelijktijdig worden geheven met de loonbelasting, een en ander voorzover verband houdend met de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of met het uitvoeren van een werk als bedoeld in de artikelen 34, 35 en 35a van de Invorderingswet;

 10. omzetbelasting: de omzetbelasting met betrekking tot de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten;

 11. g-rekening: een geblokkeerde rekening, zijnde een rekening als bedoeld in de artikelen 34, derde lid, en 35, vijfde lid, van de Invorderingswet, welke door een uitlener, een onderaannemer of een confectie-aannemer, bij een bank wordt gehouden en waarvan de saldi uitsluitend bestemd zijn voor betaling van door de uitlener, onderaannemer of die confectie-aannemer verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting, in verband waarmee op die saldi ten behoeve van de ontvanger een pandrecht is gevestigd;

 12. rekeninghouder: de houder van een g-rekening;

 13. g-rekeningovereenkomst: een conform de bijlage bij deze regeling gesloten overeenkomst met betrekking tot het openen en gebruiken van een g-rekening en het vestigen van een pandrecht op die rekening als bedoeld in onderdeel k;

Artikel 2. Voorwaarden medewerking totstandkoming g-rekeningovereenkomst

1.

De ontvanger verleent zijn medewerking aan de totstandkoming van een een g-rekeningovereenkomst op schriftelijk verzoek van:

 1. de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in aanneming of in onderaanneming verrichten van werk als bedoeld in artikel 35a van de Invorderingswet;

 2. de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in onderaanneming verrichten van werk en inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964;

 3. de uitlener die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt van het tegen vergoeding uitlenen van personeel;

 4. de doorlener, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Invorderingswet;

 5. degene die op korte termijn de hoedanigheid zal verwerven van ondernemer als bedoeld in de onderdelen a of b, uitlener als bedoeld in onderdeel c of doorlener als bedoeld in onderdeel d;

 6. de ondernemer die zijn bedrijf maakt van het opleiden van leerlingen die bij hem dienst zijn en die deze leerlingen in het kader van hun opleiding tegen vergoeding uitleent.

2.

De ontvanger verleent voorts zijn hun medewerking aan het tot stand komen van een g-rekeningovereenkomst op schriftelijk verzoek van de entiteit die een samenwerkingsverband vormt of op korte termijn zal vormen van ondernemers als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, mits iedere van dit samenwerkingsverband deel uitmakende ondernemer reeds afzonderlijk een g-rekeningovereenkomst is aangegaan.

Artikel 3. Bedrijfsmatig handelende koper van op termijn te leveren kleding

Artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet is van toepassing ten aanzien van degene die buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf kleding, andere dan schoeisel, koopt en op het tijdstip van de koop van op termijn te leveren kleding, andere dan schoeisel, niet weet of redelijkerwijs niet behoort te weten dat die kleding reeds geheel of gedeeltelijk is vervaardigd.

Artikel 4. Weigering medewerking

Artikel 5. Bewaren g-rekeningovereenkomst

Artikel 5a. Rapportage g-rekeningen

Artikel 6. Vereisten vrijwarende betaling op de g-rekening

Artikel 7. Vereisten betaling ten laste van de g-rekening

Artikel 8. Uitwinning pandrecht en andere acties door de ontvanger

Artikel 9. Grenzen aansprakelijkstelling

Artikel 10. Deblokkering

Artikel 11. Opzegging

Artikel 12. Intrekking regelingen en vervallen van artikelen

Artikel 13. Overgangsbepaling

Artikel 13a. Verwerken g-rekeningovereenkomsten

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel

Bijlage