Home

Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Algemeen en definities

1.

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen, 42, 48a en 48d van het Besluit fiscale eenheid 2003.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3. Volgorde vermindering bij buitenlandse bronbelasting

1.

De toepassing van artikel 44 van het Besluit fiscale eenheid 2003 vindt plaats met inachtneming van het tweede tot en met zevende lid.

2.

Bij het berekenen van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting over een jaar wordt eerst de naar dat jaar voortgewentelde belasting van vóór het voegingstijdstip die vanwege een Mogendheid van een maatschappij is geheven in aanmerking genomen en vervolgens de naar dat jaar voortgewentelde belasting van de fiscale eenheid. Deze vermindering bedraagt ten hoogste de verrekeningsruimte van een maatschappij.

3.

Indien de netto-inkomsten van de fiscale eenheid positief zijn, maar de netto-inkomsten van één of meer maatschappijen negatief zijn, wordt het bedrag van de negatieve netto-inkomsten voor de toepassing van artikel 44, tweede lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003 in mindering gebracht op het bedrag van de positieve netto-inkomsten van de andere maatschappijen in de volgorde van toenemende grootte van die positieve netto-inkomsten. Indien de in de eerste volzin bedoelde volgorde van toenemende grootte geen uitsluitsel geeft over de volgorde omdat de netto-inkomsten even groot zijn, wordt van elk van die netto-inkomsten een evenredig gedeelte in aanmerking genomen.

4.

Indien de netto-inkomsten van de fiscale eenheid negatief zijn, wordt geen voortgewentelde belasting van vóór het voegingstijdstip die vanwege een Mogendheid van een maatschappij is geheven, in aanmerking genomen.

5.

De vermindering ter voorkoming van dubbele belasting over een jaar in verband met de over de in de winst van de fiscale eenheid begrepen inkomsten als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003 vanwege een Mogendheid geheven belasting wordt zoveel mogelijk toegedeeld aan:

  1. maatschappijen zonder naar dat jaar voortgewentelde vanwege een Mogendheid geheven belasting van vóór het voegingstijdstip, dan wel

  2. indien geen toedeling aan maatschappijen zonder naar dat jaar voortgewentelde vanwege een Mogendheid geheven belasting van vóór het voegingstijdstip mogelijk is: aan de maatschappijen waarop de netto-inkomsten betrekking hebben.

6.

Indien de vermindering, bedoeld in de aanhef van het vijfde lid, geheel of gedeeltelijk nog niet op grond van dat lid aan een maatschappij is toegedeeld, is de voor de voortgewentelde belasting van voor het voegingstijdstip beschikbare verrekeningsruimte van een maatschappij het bedrag dat tot de verrekeningsruimte van de fiscale eenheid na aftrek van de vermindering, bedoeld in de aanhef van het vijfde lid, in dezelfde verhouding staat als de verrekeningsruimte van die maatschappij na aftrek van de op grond van dat lid aan die maatschappij toegedeelde vermindering tot de verrekeningsruimte van de fiscale eenheid na aftrek van de op grond van dat lid aan de maatschappijen toegedeelde vermindering.

7.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan onder:

  1. netto-inkomsten van een maatschappij: het bedrag van de bij de verrekening van in dat jaar vanwege een andere Mogendheid geheven belasting in aanmerking te nemen inkomsten, verminderd volgens de van toepassing zijnde regeling ter voorkoming van dubbele belasting met de daarop drukkende kosten, die zijn begrepen in, en ten hoogste tot het bedrag van, de aan die maatschappij toe te rekenen winst van de fiscale eenheid;

  2. netto-inkomsten van de fiscale eenheid: het bedrag van de bij de verrekening van in dat jaar vanwege een andere Mogendheid geheven belasting in aanmerking te nemen inkomsten verminderd met volgens de van toepassing zijnde regeling ter voorkoming van dubbele belasting met de daarop drukkende kosten van de fiscale eenheid;

  3. de verrekeningsruimte van een maatschappij: het bedrag dat tot de belasting die over de winst van de fiscale eenheid in dat jaar zonder de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting volgens de wet verschuldigd zou zijn, in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de netto-inkomsten van die maatschappij staat tot de winst van de fiscale eenheid na verrekening volgens de daarvoor geldende regels met verliezen uit andere jaren;

  4. de verrekeningsruimte van de fiscale eenheid: het bedrag dat tot de belasting die over de winst van de fiscale eenheid in dat jaar zonder de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting volgens de wet verschuldigd zou zijn, in dezelfde verhouding staat als het bedrag van de netto-inkomsten van de fiscale eenheid staat tot de winst van de fiscale eenheid na verrekening volgens de daarvoor geldende regels met verliezen uit andere jaren.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4a. Volgorde vermindering van voordelen uit laagbelaste beleggingsdeelnemingen en deelnemingsverrekening

Artikel 5

Artikel 6