Home

Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen

Geldig vanaf 4 maart 2005
Geldig vanaf 4 maart 2005

Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-03-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 7 februari 2005, nr. 05M471438;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor de Wet op de kansspelen en voor de op deze wet gebaseerde regelgeving gaat, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over naar Onze Minister van Justitie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 februari 2005

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de derde maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner