Home

Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 15 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M;

Gelet op artikel 38a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

De Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2005, nr. W06.05.0382IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 26 augustus 2005, nr. WDB 2005/489M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

2.

Dit besluit verstaat onder:

  1. wet: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

  2. Hulp- en informatiepunt: een rechtspersoon die belanghebbenden hulp biedt bij het aanvragen van een tegemoetkoming en belanghebbenden informeert over een tegemoetkoming en waarmee de Belastingdienst/Toeslagen een overeenkomst als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft gesloten;

  3. Verordening (EG) nr. 883/2004: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166);

  4. Verordening (EG) nr. 987/2009: Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284).

Artikel 1bis. Versnelde tenuitvoerlegging dwangbevel

In situaties als bedoeld in artikel 31a van de wet kan de betekening en de tenuitvoerlegging van een dwangbevel geschieden op de uren en dagen, bedoeld in artikel 64, eerste en tweede lid, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, indien in het kader van een actie die mede is gericht op de toepassing en handhaving van de wet op deze uren en dagen:

  1. bekend wordt dat van de belanghebbende een bedrag wordt teruggevorderd ter zake waarvan terstond een dwangbevel wordt uitgevaardigd, of

  2. een vermogensbestanddeel van de belanghebbende aan wie reeds een dwangbevel is betekend, wordt aangetroffen.

Artikel 1a. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

Aan de Belastingdienst/Toeslagen worden door financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mogen uitoefenen de volgende gegevens inzake bankrekeningen verstrekt: het bankrekeningnummer en de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum van de houder van de bankrekening.

Artikel 1b

Artikel 1c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan Hulp- en informatiepunten

Artikel 2a. Samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen

Artikel 3. Inwerkingtreding

Artikel 4. Citeertitel