Home

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006

Geldig vanaf 1 januari 2006
Geldig vanaf 1 januari 2006

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2006]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op 12,55.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006.