Home

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2032
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2032

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2032]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen

§ 1.1. Diverse algemene begrippen

Artikel 1. Algemene begrippen

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 1a

Artikel 2. Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden

Artikel 3. Woon- en vestigingsplaats

§ 1.2. Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Artikel 4. Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Artikel 5. Definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Artikel 6. Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

§ 1.3. Begrip verplicht verzekerde

Artikel 7. De verplicht verzekerde

Artikel 8. De werknemer

Artikel 9. Uitbreiding werknemerschap

Artikel 10. Nawerking verzekering

§ 1.4. Begrip werkgever

Artikel 11. De werkgever

§ 1.5. Het begrip loon en het begrip dagloon

Artikel 12. Het loon

Artikel 13. Dagloon en maandloon

Artikel 13a. Opnieuw vaststellen dagloon

Artikel 14. Indexering

§ 1.6. Het begrip arbeidsverleden

Artikel 15. Arbeidsverleden

Hoofdstuk 2. De verzekering

§ 2.1. De verzekering

Artikel 16. De verzekerden

Artikel 17. Aaneensluitende verzekeringen

§ 2.2. De vrijwillige verzekering

Artikel 18. Verplichte toelating tot vrijwillige verzekering

Artikel 19. Indiening verzoek en aanvang vrijwillige verzekering

Artikel 20. Beëindiging vrijwillige verzekering

Artikel 21. Hoogte dagloon en WGA-uitkering vrijwillige verzekering

Artikel 21a. Nadere regels UWV

Artikel 22. Schakelbepaling

Hoofdstuk 3. De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Artikel 23. De wachttijd

Artikel 24. Vrijwillige loondoorbetaling werkgever

Artikel 25. Reïntegratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever

Artikel 26. Vangnetsituaties

Hoofdstuk 4. Rechten en plichten in verband met het recht op een uitkering op grond van deze wet

§ 4.1. Verplichtingen van de verzekerde

Artikel 27. Informatieplicht en medewerking aan controle

Artikel 28. Plichten ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van deze wet

Artikel 29. Plichten gericht op vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid

Artikel 30. Plichten gericht op inschakeling in de arbeid

Artikel 31. Plichten wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 32. Delegatiebevoegdheid

§ 4.2. Rechten van de verzekerde en reïntegratie-instrumenten

Artikel 33. Mogelijkheid geldend maken aanspraken en naleven plichten

Artikel 34. Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van UWV

Artikel 34a. Voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van arbeid als zelfstandige

Artikel 35. Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid

Artikel 36. Subsidieregeling werkgever

Artikel 37. Proefplaatsing

Artikel 37a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 37b

§ 4.3. Bevoegdheden en verplichtingen van het UWV

Artikel 38. Controlevoorschriften

Artikel 39. Reïntegratie-aanpak door het UWV

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 41a. Reiskostenvergoeding

§ 4.4. Verplichtingen van de eigenrisicodrager

Artikel 42. Reïntegratieplicht eigenrisicodrager

Hoofdstuk 5. Uitsluitingsgronden voor het recht op een uitkering

Artikel 43. Uitsluitingsgronden

Artikel 44. Nadere bepalingen met betrekking tot vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen

Artikel 45. Nadere bepalingen met betrekking tot in Nederland wonen

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 46a. Niet meewerken aan medisch onderzoek vóór recht op uitkering

Hoofdstuk 6. Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

§ 6.1. Bepalingen in verband met het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 47. Ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 48. Later ontstaan van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 49. Eindigen van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 50. Herleven van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

§ 6.2. De duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 51. De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 52. Inkomen tijdens het recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 53. Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Hoofdstuk 7. Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

§ 7.1. Bepalingen in verband met het recht op een WGA-uitkering

Artikel 54. Ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

Artikel 55. Later ontstaan van het recht op een WGA-uitkering

Artikel 56. Eindigen van het recht op een WGA-uitkering

Artikel 57. Herleven van een recht op een WGA-uitkering

Artikel 58. Referte-eis

§ 7.2. De duur en hoogte van de WGA-uitkering

Artikel 59. De duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

Artikel 60. De loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering van de WGA-uitkering

Artikel 61. De hoogte van de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering van de WGA-uitkering

Artikel 62. De hoogte van de vervolguitkering van de WGA-uitkering

Artikel 63. Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Hoofdstuk 7a. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 63a. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Hoofdstuk 8. De aanvraag van de uitkering en de betaling van de uitkering door het UWV

§ 8.1. De aanvraag van de uitkering

Artikel 64. Aanvraag van de uitkering

Artikel 65. Reïntegratieverslag bij aanvraag

Artikel 66. Aanvraag van de uitkering bij verkorte wachttijd

§ 8.2. De betaling van de uitkering door het UWV

Artikel 67. Betaalbaarstelling

Artikel 68. Betaling vakantiebijslag

Artikel 69. Opschorting betaling uitkering aan vreemdelingen

Artikel 69a. Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Artikel 70. Betaling aan een minderjarige

Artikel 71. Betaling aan instellingen

Artikel 72. Betaling door UWV bij meerdere werkgevers

Artikel 73. Betaling in geval van samenloop

Artikel 74. Overlijdensuitkering

Artikel 75. Verjaringstermijn

Artikel 76. Intrekking en herziening beschikkingen

Artikel 77. Terugvordering

Artikel 78. Invordering bij dwangbevel

Artikel 79. Nadere regels tenuitvoerlegging onverschuldigde betaling

Artikel 79a. Schuldregeling

Artikel 79b. Preferentie

Artikel 80. Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Artikel 81. Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Hoofdstuk 9. Eigenrisicodragen door de werkgever

Artikel 82. Afbakening eigenrisico

Artikel 83. Periode van eigenrisicodragen

Artikel 84. Betaling bij eigenrisicodragen

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 86. Administratiekosten

Artikel 87. Nadere regelgeving

Hoofdstuk 10. Handhaving

Artikel 88. Maatregelen UWV

Artikel 89. Maatregelen eigenrisicodrager

Artikel 90. Afstemming maatregel

Artikel 91. Boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting

Artikel 92 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 93 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 94 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 95 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 96. Invordering bestuurlijke boete

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 97a. In kennis stellen reïntegratiebedrijf van sanctie-oplegging

Hoofdstuk 11. Invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 98. Samenloop aanspraken

Artikel 99. Regresrecht UWV en eigenrisicodrager

Artikel 100. Regresrecht binnen arbeidsverhouding

Hoofdstuk 12. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang

§ 12.1. Beslistermijnen

Artikel 101. Beslistermijn

Artikel 102. Bijzondere beslistermijnen

§ 12.2. Bijzondere bepalingen in verband met medische beschikkingen

Artikel 103. Definitiebepalingen

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 105. Inzage door de gemachtigde

Artikel 106. Motivering medische beschikking

Artikel 107. Bekendmaking medische beschikking

Artikel 108. Gronden bezwaar en beroep in bijlage

Artikel 109. Onderzoek ter zitting met gesloten deuren

Artikel 110. Voorlopige voorziening en hoger beroep

§ 12.3. Beslistermijnen in bezwaar en afzien horen belanghebbende

Artikel 111. Beslistermijn in bezwaar

Artikel 112. Bijzondere beslistermijn in bezwaar

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 12.4. Overige bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang

Artikel 114. Beperking begrip belanghebbende

Artikel 115. Beperking bezwaar- en beroepsgronden werkgever

Artikel 116. Beroep in cassatie

Artikel 117. Wijzigingen in uitkering na bezwaar of beroep door werkgever

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 119. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 13. Overgangsrecht

Artikel 120. Samenloop met WAO en WAMIL

Artikel 121. Overgangsrecht in verband met nawerking verzekering

Artikel 122. Overgangsrecht in verband met aansluitende verzekeringen

Artikel 123. Overgangsrecht met betrekking tot de vrijwillige verzekering

Artikel 123a. Overgangsrecht in verband met artikel 23, derde lid

Artikel 123b. Overgangsrecht in verband met artikel 25, negende lid

Artikel 123c. Overgangsrecht in verband met artikel 59, zesde lid

Artikel 124 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 125. Overgangsrecht met betrekking tot de maatregelen

Artikel 126 [Vervallen per 01-08-2009]

Artikel 127. Overgangsrecht betreffende de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering

Artikel 128. Overgangsrecht in verband met artikel 99, vierde lid

Artikel 129. Overgangsrecht betreffende arbeidsplaatsvoorzieningen ex Wet REA toegekend aan niet-zelfstandigen

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 131. Overgangsrecht inzake delegatiebevoegdheid nadere regels maatregeloplegging

Artikel 132. Overgangsrecht inzake werkgeverssubsidie ex Wet REA

Artikel 133 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 133a. Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel

Artikel 133b

Artikel 133c. Overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2007, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (Stb. 553) en de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld

Artikel 133d

Artikel 133e. Overgangsbepaling in verband met artikel 34a

Artikel 133f. Overgangsrecht in verband met arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

Artikel 133g. Overgangsrecht in verband met opzegging of beëindiging voorlopige toepassing verdragen

Artikel 133h [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 133i [Vervallen per 01-04-2019]

Artikel 133j. Overgangsrecht in verband met overgang voorzieningen en subsidie

Artikel 133k. Overgangsrecht in verband met aanvraag voorzieningen en subsidie

Artikel 133l. Afbakening eigenrisico voor werkgevers die uiterlijk 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden

Artikel 133m

Hoofdstuk 14. Strafbepalingen

Artikel 134. Strafbepaling overtreding wetsartikel

Artikel 135 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 136. Overtredingen

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 137. Vervallen particuliere verzekering

Artikel 138. Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

Artikel 139. Evaluatiebepaling

Artikel 140. Nummering

Artikel 141. Inwerkingtreding

Artikel 142. Citeertitel