Home

Besluit Wfsv

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Besluit Wfsv

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 juli 2005, nr. SV/F&W/05/51635;

Gelet op de artikelen 28, eerste en tweede lid, 37, tweede en vierde lid, 42, 71, eerste lid, 80 en 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 40, eerste lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en artikel 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 2005, nr. W12.05.0324/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 november 2005, nr. SV/F&W/05/70630, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

  2. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  3. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  4. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv.

Hoofdstuk 2. Premies werknemersverzekeringen

§ 1. Gedifferentieerde premie Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

Artikel 2.1a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2.1b [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2.1c [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2.2. Wijze van vaststelling percentages van de AWf-premie

Artikel 2.2a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2.3. Herziening van het lage percentage van de AWf-premie

Artikel 2.3a. Tijdelijke opschorting 30% herzieningssituatie

Artikel 2.4. Nadere voorwaarden voor toepassing van het lage percentage van de AWf-premie

Artikel 2.4a. Toepassing van de AWf-premie per aangiftetijdvak

§ 2. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Artikel 2.5. Algemene begrippen

Artikel 2.6. Vaststelling gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Artikel 2.7. Gedifferentieerde premie eigenrisicodrager

Artikel 2.8. Gemiddelde percentages

Artikel 2.9. Vervangende premie

Artikel 2.10. Sectorale premies

Artikel 2.11. Opslag of korting WGA-lasten

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2.13. Opslag of korting ZW-lasten

Artikel 2.14. Premieplichtig loon uitkeringsinstellingen

Artikel 2.15. Opslag en korting bij overgang van onderneming

Artikel 2.16. Niet gedurende gehele berekeningstijdvak werkgever

Artikel 2.17. Premiepercentage startende werkgever

Artikel 2.17a. Premiepercentage terugkerende werkgever ZW

Artikel 2.17b. Premieberekening WGA voor werkgevers die uiterlijk 1 juli 2015 publiek verzekerd waren

Artikel 2.18. Opslag en korting bij te veel betaalde uitkering en regres

§ 3. Bijzondere bepalingen in verband met overige ziekengeld- en WGA-lasten en WGA-staartlasten

Artikel 2.19. Begripsbepalingen

Artikel 2.19a. Fondsbelasting overige ziekengeld- en WGA-lasten

Artikel 2.19b. WGA-staartlasten

Artikel 2.19c. Overgangsbepaling WGA-staartlasten en flexibele dienstbetrekkingen

§ 4. Gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel 2.19d. Vaststelling gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Hoofdstuk 2a. Quotumheffing

Artikel 2.20. Gemiddeld aantal verloonde uren

Artikel 2.21. Aantal verloonde uren voor quotumheffing

Artikel 2.22. Variabelen formule quotumpercentage

Artikel 2.23. Bepaling quotumtekort

Hoofdstuk 2b. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie en aanwijzing voorzieningen bij beoordeling arbeidsbeperkte in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Artikel 2.24. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie als arbeidsbeperkte zonder beoordeling

Artikel 2.25. Aanwijzing persoon die voldoet aan een vastgestelde indicatie als arbeidsbeperkte met beoordeling

Artikel 2.26. Uitbreiding arbeidsbeperkte door aanwijzing voorzieningen bij activering quotumheffing

Hoofdstuk 2c. Registratie inleenverbanden en aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

Artikel 2.27. Definities

Artikel 2.28. Aanwijzing categorie arbeidsbeperkten die ter beschikking zijn gesteld en tevens meetellen voor de berekening van het quotumtekort bij de inlener

Artikel 2.29. Verplichtingen uitlener

Artikel 2.30. Verplichtingen inlener

Artikel 2.31. Aanwijzing categorie werknemers van wie verloonde uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal verloonde uren

Artikel 2.32. Nadere bepaling variabelen quotumpercentages [Aanwijzing categorie werknemers waarvan verloonde uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal verloonde uren bij werkgevers in de sector overheid onderscheidenlijk de sector niet-overheid bedoeld in artikel 38f, tweede lid , voor de berekening van het quotumpercentage]

Artikel 2.33. Aanwijzing categorieën werknemers wiens verloonde uren in mindering worden gebracht voor de bepaling van de quotumplichtige werkgever (bepaling grootte)

Hoofdstuk 3. De financiering van de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering

Artikel 3.1. Begripsbepalingen

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3.3. Vaststelling premie

Artikel 3.4. Voorlopige premievaststelling

Artikel 3.5. Premiebetaling

Artikel 3.6. Achterwege blijven van premierestitutie

Artikel 3.7. Premiebetaling bij vrijwillige AOW-verzekering over achterliggende periode

Artikel 3.8. Vaststelling vrijwillige verzekeringsperiode na onvolledige betaling

Hoofdstuk 4. Beheerskosten en enige zorgkosten uit het Fonds langdurige zorg

Artikel 4.1. Begripsbepalingen

Artikel 4.2. Vergoeding kosten van zorg die niet door CAK worden uitbetaald

Artikel 4.3. Macrobudget beheerskosten Wlz

Artikel 4.4. Beheerskostenbudget Wlz-uitvoerder en SVB

Artikel 4.5. Beheerskosten bij uitbesteding van werkzaamheden

Artikel 4.6. Reserve uitvoering Wlz

Artikel 4.7. Toezicht op opgaven

Artikel 4.8. Betaalbaarstelling

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Wijziging Besluit Premiedifferentiatie WAO

Artikel 5.2. Intrekking algemene maatregelen van bestuur

Artikel 5.3. Inwerkingtreding

Artikel 5.4. Citeertitel