Home

Besluit Wfsv

Geldig van 9 december 2009 tot 29 december 2009
Geldig van 9 december 2009 tot 29 december 2009

Besluit Wfsv

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 juli 2005, nr. SV/F&W/05/51635;

Gelet op de artikelen 28, eerste en tweede lid, 37, tweede en vierde lid, 42, 71, eerste lid, 80 en 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 40, eerste lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en artikel 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 2005, nr. W12.05.0324/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 november 2005, nr. SV/F&W/05/70630, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

  2. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  3. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  4. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv.

Hoofdstuk 2. Premies werknemersverzekeringen

§ 1. Vaststelling premiepercentages sectorfondsen

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

Artikel 2.2. Wijze van vaststelling van het sectorpremiepercentage

Artikel 2.2a. Afwijkende termijn

Artikel 2.3. Vaststelling verschillende sectorpremiepercentages

Artikel 2.4. Vaststelling gemiddeld premiepercentage sectorfondsen

§ 2. Uniforme premie WAO

Artikel 2.5. Vaststelling percentage uniforme premie WAO

§ 3. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Artikel 2.6. Algemene begrippen

Artikel 2.7. Rekenpercentage

Artikel 2.8. Gemiddeld percentage

Artikel 2.9. Berekening opslag of korting

Artikel 2.10. Opslag en korting bij overgang van onderneming

Artikel 2.11. Opslag en korting bij regres en premievermindering

Artikel 2.12. Niet gedurende gehele berekeningstijdvak werkgever

Artikel 2.13. Premiepercentage startende werkgever

Artikel 2.14. Minimum- en maximumpremie

Artikel 2.15. Overheveling gelden Arbeidsongeschiktheidsfonds naar Werkhervattingskas

§ 3a. Eigenrisicodragen

Artikel 2.15a. Verzoek eigenrisicodragen

§ 4. Premiekorting

Artikel 2.16. Premiekorting oudere nabestaanden [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. De financiering van de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering

Artikel 3.1. Begripsbepalingen

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3.3. Vaststelling premie

Artikel 3.4. Voorlopige premievaststelling

Artikel 3.5. Premiebetaling

Artikel 3.6. Achterwege blijven van premierestitutie

Artikel 3.7. Premiebetaling bij vrijwillige AOW-verzekering over achterliggende periode

Artikel 3.8. Vaststelling vrijwillige verzekeringsperiode na onvolledige betaling

Hoofdstuk 4. Uitvoeringskosten AWBZ

Artikel 4.1. Begripsbepalingen

Artikel 4.2. Vergoeding verstrekkingen op basis van werkelijke kosten

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4.4. Uitkering zorgverzekeraar

Artikel 4.5. Uitkering verbindingskantoren en centraal administratiekantoor

Artikel 4.6. Reserve uitvoering AWBZ

Artikel 4.7. Toezicht op opgaven

Artikel 4.8. Betaalbaarstelling

Artikel 4.9. Overgangsbepaling

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Wijziging Besluit Premiedifferentiatie WAO

Artikel 5.2. Intrekking algemene maatregelen van bestuur

Artikel 5.3. Inwerkingtreding

Artikel 5.4. Citeertitel