Home

Regeling Wfsv

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling Wfsv

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

Artikel 2.1. Begripsbepaling

Artikel 2.2. Partnerbegrip voor vaststelling premie-inkomen

Artikel 2.3. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Artikel 2.4. Premie-inkomen bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

Artikel 2.5. Aanpassing maximum premie-inkomen bij gedeeltelijke premieplicht anders dan door overlijden

Artikel 2.6. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

Artikel 2.6a. Heffingskorting bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

Artikel 2.7. Tijdsevenredige vaststelling

Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen

Afdeling 1. Vaststelling loon

§ 1. Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren

Artikel 3.1. Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren

§ 2. Berekening premieloon bij samenloop

Artikel 3.2. Begrippen
Artikel 3.3. Uitkering bij dezelfde werkgever
Artikel 3.4. Samenloop

§ 3. Berekening premies werknemersverzekeringen

Artikel 3.4a. Berekening premies werknemersverzekeringen

Afdeling 1a. Berekening herziening AWf-premie in verband met meer dan 30% extra verloonde uren

Artikel 3.4b. Berekening herziening in verband met meer dan 30% extra verloonde uren

Afdeling 2. Bijzondere bepalingen inzake de premievaststelling voor de Werkhervattingskas

Artikel 3.5 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3.5a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.6 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.7 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3.8 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.9. Maximum gedifferentieerde premie Werkhervattingskas sector uitzendbedrijven

Artikel 3.10 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.11 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.12 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.13 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.13a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3.14. Bepaling sectorale premiepercentages

Artikel 3.14a [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 3. Eigenrisicodragen

Artikel 3.15. Ontheffing garantieplicht overheidswerkgevers

Artikel 3.15a. Modelgarantie voor de eigenrisicodrager

Afdeling 4. Verhaal op werknemer

Artikel 3.16. Definities

Artikel 3.17. Bepaling kosten verhaal eigenrisicodrager

Artikel 3.18. Verhaal gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Afdeling 5. Bonussen in de vorm van premiekortingen

Artikel 3.19 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.19a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.20 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.21 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.24 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.24a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.25 [Vervallen per 01-01-2018]

Afdeling 6. Premiekorting jongere werknemer

Artikel 3.26 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.27 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.28 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3.29 [Vervallen per 01-01-2018]

Hoofdstuk 3a. Monitoring arbeidsbeperkten en quotumheffing

Artikel 3.30. Gelijkgestelde arbeidsbeperkten

Artikel 3.31. Indeling sectoren

Artikel 3.32. Gemiddeld aantal verloonde uren arbeidsbeperkten

Artikel 3.33. Monitoring banenafspraak

Artikel 3.34. Ingeleende arbeidsbeperkten

Artikel 3.35. Nadere bepaling variabelen quotumpercentages

Artikel 3.36. Activering quotumheffing sector overheid

Artikel 3.37. Vaststelling quotumpercentage voor de sector overheid

Hoofdstuk 4. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.1. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.2. Indiening verzoek gemoedsbezwaarden

Artikel 4.3. Verzoek rechtspersoon

Artikel 4.4. Ontheffing

Artikel 4.5. Volksverzekeringen

Artikel 4.6. Bewijs ontheffing

Artikel 4.7. Openbaarmaking ontheffing

Artikel 4.8. Mededeling ontheffing

Artikel 4.9. Intrekking ontheffing

Artikel 4.10 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 5. De fondsen

Afdeling 1. Werknemersverzekeringen

§ 1. Indeling in sectoren

Artikel 5.1. Indeling in sectoren
Artikel 5.2. Werkzaamheden in bijlage
Artikel 5.3. Werkzaamheden niet in bijlage
Artikel 5.4. Concernregelen en aansluiting van nevenbedrijven en neveninstellingen
Artikel 5.5. Aansluiting van werkgevers bij de sectoren Metaalindustrie, Elektrotechnische industrie of Metaal- en technische bedrijfstakken
Artikel 5.6. Overgangsbepaling
Artikel 5.7. Generaalpardonregeling
Artikel 5.8 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 5.8a. Begrenzing sector Detailhandel en Grootwinkelbedrijf

§ 2. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 5.9 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 5.11 [Vervallen per 01-01-2019]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 5.13 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 5.14 [Vervallen per 01-01-2020]

Afdeling 2. Rekening-courant

Artikel 5.15. Begripsbepalingen

Artikel 5.16. Rekeningen-courant en rekening-couranthouders

Artikel 5.17. Crediteringen en debiteringen

Artikel 5.18. Rente-arrangement

Artikel 5.19. Financiële middelen buiten de rekening-courant

Artikel 5.20. Verdeelpercentage

Artikel 5.21. Toedelingspercentage voor de opbrengsten van de gecombineerde heffing van de loonbelasting, inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen

Artikel 5.21a. Toedelingspercentage voor de belasting- en invorderingsrente en boeteontvangsten

Artikel 5.22. Rapportageverplichting rijksbelastingdienst

Afdeling 3. Regels afdracht aan algemeen kinderbijslagfonds, toeslagenfonds, Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en arbeidsongeschiktheidsfonds

§ 1. Algemeen

Artikel 5.23. Begripsbepalingen

§ 2. Algemeen Kinderbijslagfonds

Artikel 5.24. Raming baten en lasten
Artikel 5.24a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.25. Betaling voorschot
Artikel 5.26 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.27 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.28. Afrekening
Artikel 5.29 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 3. Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Artikel 5.29a. Middelen Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten
Artikel 5.29b. Begripsbepalingen
Artikel 5.30. Raming baten en lasten
Artikel 5.30a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.31. Betaling voorschot
Artikel 5.32 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.33 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.34. Afrekening
Artikel 5.35 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 4. Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel 5.36. Raming baten en lasten
Artikel 5.36a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.37. Betaling voorschot
Artikel 5.37a [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.37b [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.38. Afrekening
Artikel 5.39. Vaststelling rijksbijdrage

Afdeling 4. Regels voor afdracht Rijksbijdragen

§ 1. Rijksbijdrage uitvoeringskosten UWV

Artikel 5.40. Rijksbijdrage voor UWV
Artikel 5.40a. Uitvoeringskosten basisdienstverlening
Artikel 5.41. Kosten BKWI
Artikel 5.41a. Uitvoeringskosten beoordeling gemeentelijke doelgroep
Artikel 5.41b. Uitvoeringskosten Wsw-indicatiestelling

§ 2. Rijksbijdrage AIO

Artikel 5.42. Begripsbepaling
Artikel 5.43. Raming baten en lasten
Artikel 5.43a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.43b [Vervallen per 01-02-2011]
Artikel 5.44. Betaling voorschot
Artikel 5.45 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.46 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.47. Afrekening
Artikel 5.48 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 3. Rijksbijdrage WKB

Artikel 5.49. Begripsbepalingen
Artikel 5.50. Raming baten en lasten
Artikel 5.51. Betaling voorschot
Artikel 5.52. Afrekening

§ 4. Rijksbijdrage Remigratiewet

Artikel 5.53. Begripsbepaling
Artikel 5.54. Raming baten en lasten
Artikel 5.55. Betaling voorschot
Artikel 5.56. Afrekening

§ 5. Rijksbijdrage budgetten Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening

Artikel 5.57. Kosten voor de Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Intrekking regelingen

Artikel 6.1a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Artikel 6.3. Citeertitel

Bijlage 1. behorend bij artikel 5.2

Bijlage 2. behorend bij artikel 3.15a

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Bijlage 9 [Vervallen per 01-01-2012]