Home

Regeling Wfsv

Geldig van 26 juli 2007 tot 10 december 2007
Geldig van 26 juli 2007 tot 10 december 2007

Regeling Wfsv

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-07-2007 tot 10-12-2007]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

Artikel 2.1. Begripsbepaling

Artikel 2.2. Partnerbegrip voor vaststelling premie-inkomen

Artikel 2.3. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Artikel 2.4. Premie-inkomen bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

Artikel 2.5. Aanpassing maximum premie-inkomen bij gedeeltelijke premieplicht anders dan door overlijden

Artikel 2.6. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

Artikel 2.7. Tijdsevenredige vaststelling

Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen

Afdeling 1. Vaststelling loon

§ 1. Bepaling loontijdvak bij twee premiebetalingstijdvakken

Artikel 3.1. Bepaling loontijdvak bij twee premiebetalingstijdvakken

§ 2. Berekening premieloon bij samenloop

Artikel 3.2. Begrippen
Artikel 3.3. Uitkering bij dezelfde werkgever
Artikel 3.4. Samenloop

§ 3. Berekening premies werknemersverzekeringen

Artikel 3.4a. Berekening premies werknemersverzekeringen

Afdeling 2. Premiedifferentiatie

§ 1. Premiedifferentiatie uitzendbranche

Artikel 3.5. Definities
Artikel 3.6. Sectoronderdelen in de sector uitzendbedrijven
Artikel 3.7. Indeling werkgevers binnen uitzendbedrijven IA en IIA
Artikel 3.8. Vaststelling WW-deel van het sectorpremiepercentage
Artikel 3.9. Vaststelling ZW-deel van het wachtgeldpremiepercentage

§ 2. Premiedifferentiatie grafische industrie

Artikel 3.10. Sectoronderdelen in de sector grafische industrie
Artikel 3.11. Vaststelling WW-deel en ZW-deel van het sectorpremiepercentage

§ 3. Premiedifferentiatie sectorfondsen

Artikel 3.12. Vaststelling verschillende sectorpremiepercentages
Artikel 3.13. Gelijkstelling vaststelling sectorpremiepercentage
Artikel 3.13a [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 3.14 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 3. Eigenrisicodragen

Artikel 3.15. Ontheffing garantieplicht overheidswerkgevers

Afdeling 4. Verhaal op werknemer

Artikel 3.16. Definities

Artikel 3.17. Bepaling kosten verhaal eigenrisicodrager

Artikel 3.18.

Afdeling 5. Premievrijstellingen en premiekorting

Artikel 3.19. Indienstneming voor vrijstelling oudere werknemer

Artikel 3.20. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na volledig genoten premiekortingsperioden

Artikel 3.21. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na niet volledig genoten premiekortingsperiode

Artikel 3.22. Premiekortingsperioden bij overgang van ondernemingen

Artikel 3.23. Verdeling premiekorting over premies op grond van afdeling 4 van hoofdstuk 3 Wfsv

Hoofdstuk 4. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.1. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.2. Indiening verzoek gemoedsbezwaarden

Artikel 4.3. Verzoek rechtspersoon

Artikel 4.4. Ontheffing

Artikel 4.5. Volksverzekeringen

Artikel 4.6. Bewijs ontheffing

Artikel 4.7. Openbaarmaking ontheffing

Artikel 4.8. Mededeling ontheffing

Artikel 4.9. Intrekking ontheffing

Artikel 4.10. Weigering uitkering

Hoofdstuk 5. De fondsen

Afdeling 1. Werknemersverzekeringen

§ 1. Indeling in sectoren

Artikel 5.1. Indeling in sectoren
Artikel 5.2. Werkzaamheden in bijlage
Artikel 5.3. Werkzaamheden niet in bijlage
Artikel 5.4. Concernregelen en aansluiting van nevenbedrijven en neveninstellingen
Artikel 5.5. Aansluiting van werkgevers bij de sectoren Metaalindustrie, Elektrotechnische industrie of Metaal- en technische bedrijfstakken
Artikel 5.6. Overgangsbepaling
Artikel 5.7. Generaalpardonregeling
Artikel 5.8. Aansluiting van werkgevers bij de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

§ 2. Vergoeding remigratiebijdragen

Artikel 5.9. Vergoeding remigratiebijdragen
Artikel 5.10. Informatieverplichting SVB
Artikel 5.11. Betalingsverplichting UWV

§ 3. Reserve-vorming

Artikel 5.12. Begripsbepalingen
Artikel 5.13. De reserve voor het algemeen werkloosheidsfonds
Artikel 5.14. De reserves voor de sectorfondsen

Afdeling 2. Rekening-courant

Artikel 5.15. Begripsbepalingen

Artikel 5.16. Rekeningen-courant en rekening-couranthouders

Artikel 5.17. Crediteringen en debiteringen

Artikel 5.18. Rente-arrangement

Artikel 5.19. Financiële middelen buiten de rekening-courant

Artikel 5.20. Verdeelpercentage

Artikel 5.21. Toedelingspercentage

Artikel 5.22. Rapportageverplichting rijksbelastingdienst

Afdeling 3. Regels afdracht aan algemeen kinderbijslagfonds, toeslagenfonds, arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en arbeidsongeschiktheidsfonds

§ 1. Algemeen

Artikel 5.23. Begripsbepalingen

§ 2. Algemeen Kinderbijslagfonds

Artikel 5.24. Raming en opgave uitgaven
Artikel 5.25. Afdracht
Artikel 5.26. Specificatie raming
Artikel 5.27. Specificatie opgave gerealiseerde uitgaven
Artikel 5.28. Afrekening
Artikel 5.29. Vaststelling Rijksbijdrage

§ 3. Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Artikel 5.30. Raming en opgave uitgaven
Artikel 5.31. Afdracht
Artikel 5.32. Specificatie raming
Artikel 5.33. Specificatie opgave gerealiseerde uitgaven
Artikel 5.34. Afrekening
Artikel 5.35. Vaststelling Rijksbijdrage

§ 4. Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel 5.36. Raming
Artikel 5.37. Afdracht
Artikel 5.38. Afrekening
Artikel 5.39. Vaststelling rijksbijdrage

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Intrekking regelingen

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Artikel 6.3. Citeertitel

Bijlage 1. , behorend bij artikel 5.1

Bijlage 2. , behorend bij artikel 5.32

Bijlage 3. , behorend bij artikel 5.32

Bijlage 4. , behorend bij artikel 5.33

Bijlage 5. , behorend bij artikel 5.33