Home

Loonheffingen, reiskostenvergoedingen

Geldig van 7 december 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 7 december 2005 tot 1 januari 2006

Loonheffingen, reiskostenvergoedingen

Besluit CPP2005/2433M

Opvolgende besluiten
CPP2008/1810M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 25-09-2008]

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Dit besluit bevat als handreiking aan de praktijk een kader voor de beoordeling van de eventuele fiscale gevolgen van vergoedingsregelingen voor reiskosten.

In dit besluit is ervoor gekozen om onderdelen uit voorgaande besluiten die geen beleidsstandpunten bevatten en vooral een voorlichtend karakter hebben, niet op te nemen. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals het Handboek loonheffingen. Het Handboek loonheffingen is toegankelijk op internet via www.belastingdienst.nl. Besluiten die inmiddels door nieuwe regelgeving zijn achterhaald, zijn evenmin in dit besluit opgenomen.

Lijst van gebruikte afkortingen

Wet LB

Wet op de loonbelasting 1964

UBLB

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

URLB

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

OV

openbaar vervoer

2. Reiskostenvergoedingen algemeen

3. Vaste reiskostenvergoedingen

3.1. Vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie

3.2. Praktische regeling

Doorgaans reizen naar een vaste arbeidsplaats

Deeltijd

Langere reisafstanden

Voorbeeld

Kortstondige afwezigheid

Voorbeeld

4. Carpoolen

4.1. Carpoolen op basis van een meerijregeling van de werkgever

4.2. Carpoolen op basis van alleen afspraken tussen werknemers onderling

Voorbeeld

5. Carpoolen met de auto van de zaak

6. Teruggaaf NS, bewaarplicht vervoersbewijs en gevolgen reiskostenvergoeding

7. Zeevarenden

8. Inwerkingtreding en intrekking besluiten