Home

Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 6, tweede en derde lid, betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wat artikel 47 betreft, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 6, tweede en derde lid, 8, zevende lid, 17, tweede lid, 25, tweede lid, 31, tweede lid, en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1. Reikwijdte

Artikel 2. Definities

Deze regeling verstaat onder wet: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

Artikel 3. Gelijkstelling met basisregistratie personen

1.

Iemand die niet in Nederland woont, wordt geacht op zijn woonadres te zijn ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisregistratie personen overeenkomende registratie buiten Nederland, indien:

  1. hij vanwege zijn functie of vanwege de functie van een van de tot zijn huishouden behorende personen niet kan of niet hoeft te worden ingeschreven in een naar aard en strekking met de basisregistratie personen overeenkomende registratie buiten Nederland;

  2. blijkt dat hij niet woont op het adres waarop hij is ingeschreven in de bevolkingsregistratie in zijn woonland;

  3. zijn woonland geen of geen naar aard en strekking met de basisregistratie personen overeenkomende registratie voert.

2.

Iemand die in de basisregistratie personen niet op zijn woonadres is ingeschreven, wordt geacht daarin wel op dat adres te zijn ingeschreven, indien:

  1. hij een vreemdeling is als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet;

  2. hij of een tot zijn huishouden behorende persoon op grond van artikel 21, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen in verband met zijn bijzondere verblijfsrechtelijke status niet in aanmerking komt voor inschrijving, met dien verstande dat voor degenen die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevoerde Protocollaire Basisadministratie, het in deze administratie opgenomen woonadres geldt;

  3. blijkt dat sprake is van een onjuiste inschrijving in de basisregistratie personen voor de periode tot aan de datum van adreswijziging, bedoeld in artikel 2.20, derde lid, van de Wet basisregistratie personen;

  4. hij zich binnen 5 dagen na de aanvang van zijn verblijf op zijn woonadres heeft laten inschrijven in de basisregistratie personen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5. Melding wijziging omstandigheden

Artikel 5a. Herziening in het voordeel van belanghebbende

Artikel 6. Gegevensverkeer bij betaling op andere bankrekening

Artikel 7. Uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen

Artikel 8. Uitstel van betaling in verband met bezwaar of herzieningsverzoek

Artikel 9. Hardheidsclausule

Artikel 9bis. Overgangsrecht vermogenstoets financiële ondersteuning zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Artikel 9ter. Overgangsrecht vermogenstoets herstelactie kindgebonden budget

Artikel 9quater. Overgangsrecht vermogenstoets regelingen inzake de hersteloperatie toeslagen

Artikel 9quinquies. Overgangsrecht vermogenstoets bijdrage Stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Artikel 9sexies. Overgangsrecht vermogenstoets compensatieregeling Dutchbat III en nabestaanden Srebrenica

Artikel 9septies. Overgangsrecht vermogenstoets compensatieregeling transgender en intersekse personen

Artikel 9octies. Overgangsrecht vermogenstoets schadevergoeding overlevenden en nabestaanden van het schietincident in Alphen aan den Rijn

Artikel 9novies. Overgangsrecht vermogenstoets schadevergoeding nabestaanden MH17

Artikel 9a. Termijnverlenging in het kader van de toepassing van Verordening (EG) nr. 987/2009 (PbEU 2009, L 284)

Artikel 9b [Vervallen per 05-11-2022]

Artikel 9c. Ondersteuning belanghebbenden

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel