Home

Wet op het financieel toezicht

Geldig van 1 juli 2013 tot 22 juli 2013
Geldig van 1 juli 2013 tot 22 juli 2013

Wet op het financieel toezicht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2013 tot 22-07-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten naar een functioneel ingericht toezicht, herziening van de wetgeving met betrekking tot dat toezicht noodzakelijk maakt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Algemeen deel

Hoofdstuk 1.1. Inleidende bepalingen

Afdeling 1.1.1. Definities

Artikel 1:1

Afdeling 1.1.2. Reikwijdte met betrekking tot financiële ondernemingen

§ 1.1.2.1. Algemeen
Artikel 1:2
Artikel 1:3
Artikel 1:3a
§ 1.1.2.2. Betaaldienstverleners, clearinginstellingen, elektronischgeldinstellingen en banken
Artikel 1:4
Artikel 1:5
§ 1.1.2.2a. Betaaldiensten
Artikel 1:5a
§ 1.1.2.3. Verzekeraars
Artikel 1:6
Artikel 1:6a
Artikel 1:7
Artikel 1:8
Artikel 1:9
Artikel 1:10
Artikel 1:11
§ 1.1.2.4. Beleggingsinstellingen
Artikel 1:12
Artikel 1:13
Artikel 1:13a [Nog niet in werking]
Artikel 1:13b [Nog niet in werking]
Artikel 1:14

Afdeling 1.1.3. Reikwijdte met betrekking tot financiële diensten

§ 1.1.3.1. Algemeen
Artikel 1:15
Artikel 1:15a
§ 1.1.3.2. Diensten van de informatiemaatschappij
Artikel 1:16
Artikel 1:17
§ 1.1.3.3. Het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten
Artikel 1:18
Artikel 1:19
§ 1.1.3.4. Financiële diensten met betrekking tot krediet
Artikel 1:20
§ 1.1.3.5. Financiële diensten met betrekking tot verzekeringen
Artikel 1:21
Artikel 1:22

Afdeling 1.1.4. Aantastbaarheid van rechtshandelingen

Artikel 1:23

Hoofdstuk 1.2. Toezichthouders

Afdeling 1.2.1. Algemene bepalingen

§ 1.2.1.1. Taakstelling
Artikel 1:24
Artikel 1:25
Artikel 1:25a
Artikel 1:25b
Artikel 1:25c
Artikel 1:25d
§ 1.2.1.2. Institutionele bepalingen
Artikel 1:26
Artikel 1:27
Artikel 1:27a
§ 1.2.1.3. Regelgevende bevoegdheid
Artikel 1:28
Artikel 1:29
Artikel 1:29a

Afdeling 1.2.2. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 1:30
Artikel 1:31 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:32 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:33 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:34 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:35 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:36 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:37
Artikel 1:38 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:39 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:40 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:42
Artikel 1:43 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:44 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:45 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 1.3. Samenwerking toezichthouders

Afdeling 1.3.1. Samenwerking toezichthouders nationaal

Artikel 1:46
Artikel 1:47
Artikel 1:47a
Artikel 1:47b
Artikel 1:47c
Artikel 1:48
Artikel 1:49
Artikel 1:50

Afdeling 1.3.2. Samenwerking met andere lidstaten algemeen

§ 1.3.2.1. Samenwerking en uitwisseling van gegevens en inlichtingen
Artikel 1:51
Artikel 1:51a
Artikel 1:51b
Artikel 1:51c
Artikel 1:51d
Artikel 1:51e
Artikel 1:52
Artikel 1:53
Artikel 1:54
Artikel 1:54a
§ 1.3.2.1.a. Colleges van toezichthouders
Artikel 1:54b
Artikel 1:54c
§ 1.3.2.2. Samenwerking in het kader van toezicht op de naleving
Artikel 1:55
Artikel 1:55a [Nog niet in werking]
Artikel 1:56
Artikel 1:56a
Artikel 1:56b
Artikel 1:57
§ 1.3.2.3. Samenwerking in het kader van handhaving
Artikel 1:58
Artikel 1:58a
Artikel 1:58b
Artikel 1:58c
Artikel 1:58d
Artikel 1:58e [Nog niet in werking]
Artikel 1:59
Artikel 1:59a
§ 1.3.2.4. Raadplegen in het kader van overige procedures en kennis geven van bepaalde besluiten
Artikel 1:60
Artikel 1:60a
Artikel 1:61
Artikel 1:62
Artikel 1:63
Artikel 1:64
§ 1.3.2.5. Informatieverstrekking door de Nederlandsche Bank aan toezichthoudende instanties van andere lidstaten in verband met herverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 1:64a
Artikel 1:64b

Afdeling 1.3.3. Samenwerking met toezichthoudende instanties van staten die geen lidstaat zijn

Artikel 1:65
Artikel 1:66
Artikel 1:67
Artikel 1:68

Afdeling 1.3.4. Samenwerking en uitwisseling van gegevens en inlichtingen met Europese instanties

Artikel 1:69
Artikel 1:70
Artikel 1:71 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 1.4. Toezicht en handhaving

Afdeling 1.4.1. Toezicht op de naleving

Artikel 1:72
Artikel 1:73
Artikel 1:74

Afdeling 1.4.2. Handhaving

Artikel 1:75
Artikel 1:76
Artikel 1:77
Artikel 1:77a [Nog niet in werking]
Artikel 1:78
Artikel 1:79
Artikel 1:80
Artikel 1:81
Artikel 1:82 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:83 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:84 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:85
Artikel 1:86 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:87 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:88 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 1.5. Geheimhoudingsplicht, uitzonderingen dienaangaande en publicatiemogelijkheden

Afdeling 1.5.1. Geheimhoudingsplicht en uitzonderingen dienaangaande

Artikel 1:89
Artikel 1:90
Artikel 1:91
Artikel 1:92
Artikel 1:93
Artikel 1:93a
Artikel 1:93b
Artikel 1:93c

Afdeling 1.5.2. Publicatiemogelijkheden van de toezichthouders

Artikel 1:94
Artikel 1:95
Artikel 1:96
Artikel 1:97
Artikel 1:98
Artikel 1:99
Artikel 1:100
Artikel 1:101

Hoofdstuk 1.6. Procedures

Afdeling 1.6.1. Vergunningen

Artikel 1:102
Artikel 1:103
Artikel 1:104
Artikel 1:104a
Artikel 1:105
Artikel 1:106

Afdeling 1.6.1a. Verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95 en 3:96

Artikel 1:106a
Artikel 1:106b
Artikel 1:106c
Artikel 1:106d
Artikel 1:106e

Afdeling 1.6.2. Registratie

Artikel 1:107
Artikel 1:108
Artikel 1:109 [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 1:109a
Artikel 1:109b

Afdeling 1.6.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1:110 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 1.8. Beloningen van dagelijks beleidsbepalers bij steunmaatregelen

Artikel 1:112

Artikel 1:113

2. Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen

Hoofdstuk 2.1. Inleidende bepalingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Hoofdstuk 2.2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten

Afdeling 2.2.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener

§ 2.2.0.1. Vergunningplicht en -eisen voor betaaldienstverleners met zetel in Nederland
Artikel 2:3a
Artikel 2:3b
Artikel 2:3c
§ 2.2.0.2. Vrijstelling
Artikel 2:3d
§ 2.2.0.3. Bijkantoren en betaaldienstagenten van en verrichten van diensten door betaaldienstverleners met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:3e
§ 2.2.0.4. Betaaldienstverleners met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:3f

Afdeling 2.2.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

§ 2.2.1.1. Vergunningplicht en -eisen voor clearinginstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:4
Artikel 2:5
§ 2.2.1.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door clearinginstellingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:6
Artikel 2:7
Artikel 2:8
Artikel 2:9
Artikel 2:10

Afdeling 2.2.1.a. Uitoefenen van bedrijf van elektronischgeldinstelling

§ 2.2.1a.1. Vergunningplicht en eisen voor elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:10a
Artikel 2:10b
Artikel 2:10c
§ 2.2.1a.2. Vrijstelling
Artikel 2:10d
§ 2.2.1a.3. Bijkantoren en agenten van en verrichten van diensten door elektronischgeldinstellingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:10e
§ 2.2.1a.4. Elektronischgeldinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:10f

Afdeling 2.2.2. Uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling

§ 2.2.2.1. Vergunningplicht en -eisen voor banken met zetel in Nederland
Artikel 2:11
Artikel 2:12
Artikel 2:13
§ 2.2.2.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door banken met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:14
Artikel 2:15
Artikel 2:16
Artikel 2:17
Artikel 2:18
Artikel 2:19 [Vervallen per 01-01-2012]
§ 2.2.2.3. Vergunningplicht en -eisen voor banken met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:20
Artikel 2:21
Artikel 2:22
Artikel 2:23 [Vervallen per 01-01-2012]
§ 2.2.2.4. Bijkantoor en verrichten van diensten door financiële instellingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:24
Artikel 2:25
Artikel 2:26

Afdeling 2.2.2a. Uitoefenen van bedrijf van herverzekeraar

§ 2.2.2a.1. Vergunningplicht en -eisen voor herverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:26a
Artikel 2:26b
§ 2.2.2a.2. Bijkantoren van en verrichting van diensten door herverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:26c
§ 2.2.2a.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door herverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:26d
Artikel 2:26e
Artikel 2:26f
Artikel 2:26g

Afdeling 2.2.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

§ 2.2.3.1. Vergunningplicht en -eisen voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:27
Artikel 2:28
Artikel 2:29
Artikel 2:30
Artikel 2:31
Artikel 2:32
Artikel 2:33
§ 2.2.3.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:34
Artikel 2:35
Artikel 2:36
Artikel 2:37
Artikel 2:38
Artikel 2:39
§ 2.2.3.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:40
Artikel 2:41
Artikel 2:42
Artikel 2:43
Artikel 2:44
Artikel 2:45
Artikel 2:45a
Artikel 2:46
Artikel 2:47

Afdeling 2.2.4. Uitoefenen van bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar

§ 2.2.4.1. Vergunningplicht en -eisen voor natura-uitvaartverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:48
Artikel 2:49
§ 2.2.4.2. Vergunningplicht en -eisen voor natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland
Artikel 2:50
Artikel 2:51
Artikel 2:52
Artikel 2:53
Artikel 2:54

Afdeling 2.2.4a. Uitoefenen van bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie

§ 2.2.4a.1. Vergunningplicht en -eisen voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in Nederland
Artikel 2:54a
Artikel 2:54b
§ 2.2.4a.2. Bijkantoren van en verrichten van diensten door entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:54c
§ 2.2.4a.3. Bijkantoren van en verrichten van diensten door entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:54d
Artikel 2:54e
Artikel 2:54f

Afdeling 2.2.4b. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling

§ 2.2.4b.1. Vergunningplicht en -eisen voor premiepensioeninstellingen
Artikel 2:54g
Artikel 2:54h

Afdeling 2.2.4c. Uitoefenen van bedrijf van wisselinstelling

§ 2.2.4c.1. Vergunningplicht en -eisen voor wisselinstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:54i
Artikel 2:54j
§ 2.2.4c.2. Vrijstelling
Artikel 2:54k
§ 2.2.4c.3. Bijkantoren van wisselinstellingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:54l
Artikel 2:54m
Artikel 2:54n

Afdeling 2.2.5. Aanbieden van beleggingsobjecten

§ 2.2.5.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:55
Artikel 2:56
Artikel 2:57
Artikel 2:58
§ 2.2.5.2. Vrijstelling
Artikel 2:59

Afdeling 2.2.6. Aanbieden van krediet

§ 2.2.6.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:60
Artikel 2:61
Artikel 2:62
Artikel 2:63
§ 2.2.6.2. Vrijstelling
Artikel 2:64

Afdeling 2.2.7. Aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

§ 2.2.7.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:65
Artikel 2:66
Artikel 2:67
Artikel 2:68
Artikel 2:69
Artikel 2:69a
Artikel 2:69b
§ 2.2.7.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:70 [Vervallen per 22-07-2011]
Artikel 2:70a [Nog niet in werking]
Artikel 2:71
Artikel 2:72
Artikel 2:73
§ 2.2.7.3. Vrijstelling
Artikel 2:74

Afdeling 2.2.8. Adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten

§ 2.2.8.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:75
Artikel 2:76
Artikel 2:77
Artikel 2:78
§ 2.2.8.2. Vrijstelling
Artikel 2:79

Afdeling 2.2.9. Bemiddelen

§ 2.2.9.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:80
Artikel 2:81
Artikel 2:82
Artikel 2:83
§ 2.2.9.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:84
§ 2.2.9.3. Vrijstelling
Artikel 2:85

Afdeling 2.2.10. Herverzekeringsbemiddelen

§ 2.2.10.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:86
Artikel 2:87
Artikel 2:88
Artikel 2:89
§ 2.2.10.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:90
§ 2.2.10.3. Vrijstelling
Artikel 2:91

Afdeling 2.2.11. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

§ 2.2.11.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:92
Artikel 2:93
Artikel 2:93a
Artikel 2:94
§ 2.2.11.1a. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:94a
§ 2.2.11.2. Vrijstelling
Artikel 2:95

Afdeling 2.2.12. Verlenen van beleggingsdiensten, verrichten van beleggingsactiviteiten en systematische internalisatie

§ 2.2.12.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:96
Artikel 2:97
Artikel 2:98
Artikel 2:99
§ 2.2.12.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:100
Artikel 2:101
Artikel 2:102
Artikel 2:103
Artikel 2:103a
§ 2.2.12.3. Vrijstelling
Artikel 2:104

Afdeling 2.2.13. Bijzondere bepalingen

Artikel 2:105

Hoofdstuk 2.3. Toegang tot de buitenlandse financiële markten

Artikel 2:106

Hoofdstuk 2.3. Toegang tot de buitenlandse financiële markten

Afdeling 2.3.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener

§ 2.3.0.1. Bijkantoor en verrichten van diensten door een betaalinstelling naar een andere lidstaat
Artikel 2:106a

Afdeling 2.3.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

§ 2.3.1.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:107

Afdeling 2.3.1a. Uitoefenen van het bedrijf van elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland

§ 2.3.1a.1. Verrichten van diensten door een elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland naar een andere lidstaat
Artikel 2:107a

Afdeling 2.3.2. Uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling

§ 2.3.2.1. Bijkantoor en verrichten van diensten door een bank naar een andere lidstaat
Artikel 2:108
Artikel 2:109
Artikel 2:110
§ 2.3.2.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door een bank naar een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:111
§ 2.3.2.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door een financiële instelling naar een andere lidstaat
Artikel 2:112
Artikel 2:113
Artikel 2:114

Afdeling 2.3.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

§ 2.3.3.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:115
Artikel 2:116
Artikel 2:117
Artikel 2:118
Artikel 2:119
§ 2.3.3.2. Bijkantoor in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:120

Afdeling 2.3.4. Uitoefenen van bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar

§ 2.3.4.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:121

Afdeling 2.3.4a. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling

§ 2.3.4a.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere staat
Artikel 2:121a
Artikel 2:121b

Afdeling 2.3.4b. Beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

§ 2.3.4b.1. Grensoverschrijdend beheren en aanbieden
Artikel 2:121c [Nog niet in werking]
Artikel 2:121d [Nog niet in werking]
Artikel 2:121e [Nog niet in werking]

Afdeling 2.3.5. Aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

§ 2.3.5.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:122
Artikel 2:122a
Artikel 2:123
Artikel 2:124
Artikel 2:124a

Afdeling 2.3.6. Bemiddelen in verzekeringen

§ 2.3.6.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:125

Afdeling 2.3.7. Herverzekeringsbemiddelen

§ 2.3.7.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:126

Afdeling 2.3.8. Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten

§ 2.3.8.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:127
Artikel 2:128
Artikel 2:129
§ 2.3.8.2. Bijkantoor in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:130

3. Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen

Hoofdstuk 3.1. Inleidende bepalingen

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Hoofdstuk 3.2. Aantrekken van opvorderbare gelden

Artikel 3:5

Hoofdstuk 3.2A. Optreden als waarborg- of garantiefonds

Artikel 3:6

Hoofdstuk 3.3. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten

Afdeling 3.3.1. Verbod gebruik van het woord «bank»

Artikel 3:7

Afdeling 3.3.2. Geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit

§ 3.3.2.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:8
Artikel 3:9
Artikel 3:10
§ 3.3.2.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:11
Artikel 3:12
§ 3.3.2.2a. Financiële ondernemingen met zetel in een aangewezen staat
Artikel 3:12a
§ 3.3.2.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:13
Artikel 3:14

Afdeling 3.3.3. Structurering en inrichting

§ 3.3.3.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:15
Artikel 3:16
Artikel 3:17
Artikel 3:18
Artikel 3:18a
Artikel 3:18b [Nog niet in werking]
Artikel 3:19
Artikel 3:19a
Artikel 3:20
§ 3.3.3.1a. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:20a
Artikel 3:20b
§ 3.3.3.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:21
Artikel 3:22
Artikel 3:23
Artikel 3:24
§ 3.3.3.2a. Financiële ondernemingen met zetel in een aangewezen staat
Artikel 3:24a
§ 3.3.3.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:24b
Artikel 3:24c
Artikel 3:25
Artikel 3:26
Artikel 3:27
Artikel 3:28

Afdeling 3.3.4. Overige bepalingen

§ 3.3.4.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:29
Artikel 3:29a
Artikel 3:29b
Artikel 3:29c
Artikel 3:30
Artikel 3:31
Artikel 3:32
Artikel 3:33
Artikel 3:34
Artikel 3:35 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 3:35a
Artikel 3:36
Artikel 3:37
Artikel 3:38
Artikel 3:38a
Artikel 3:38b
§ 3.3.4.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:39
Artikel 3:39a
Artikel 3:40
Artikel 3:41
Artikel 3:42
§ 3.3.4.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:43
Artikel 3:44
Artikel 3:45
Artikel 3:46
Artikel 3:47
Artikel 3:48
§ 3.3.4.4. Financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland
Artikel 3:49
Artikel 3:50
Artikel 3:51
Artikel 3:52

Afdeling 3.3.5. Minimum vermogen

§ 3.3.5.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:53
§ 3.3.5.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:54
§ 3.3.5.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:55
Artikel 3:55a
Artikel 3:56

Afdeling 3.3.6. Solvabiliteit

§ 3.3.6.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:57
Artikel 3:57a [Nog niet in werking]
§ 3.3.6.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:58
Artikel 3:59
Artikel 3:60
§ 3.3.6.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:61
Artikel 3:62

Afdeling 3.3.7. Liquiditeit

§ 3.3.7.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:63
§ 3.3.7.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:64
§ 3.3.7.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:65
§ 3.3.7.4. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:66

Afdeling 3.3.8. Technische voorzieningen

§ 3.3.8.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:67
§ 3.3.8.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:68
§ 3.3.8.3. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:68a
Artikel 3:69

Afdeling 3.3.9. Boekhouding en rapportage

§ 3.3.9.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:69a [Nog niet in werking]
Artikel 3:70
Artikel 3:71
Artikel 3:72
Artikel 3:73
Artikel 3:74
Artikel 3:74a
Artikel 3:74b
Artikel 3:74c [Nog niet in werking]
§ 3.3.9.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:75
Artikel 3:76
Artikel 3:77
Artikel 3:78
§ 3.3.9.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:79
Artikel 3:80
Artikel 3:81
Artikel 3:82
Artikel 3:82a [Nog niet in werking]
Artikel 3:83
Artikel 3:83a
§ 3.3.9.4. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:84
Artikel 3:85
Artikel 3:86
Artikel 3:86a [Nog niet in werking]
Artikel 3:87

Afdeling 3.3.10. Meldingsplichten van de accountant en de actuaris

§ 3.3.10.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:88
Artikel 3:89
§ 3.3.10.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:90
§ 3.3.10.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:91
Artikel 3:92
§ 3.3.10.4. Financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland
Artikel 3:93
Artikel 3:94

Afdeling 3.3.11. Gekwalificeerde deelnemingen in en door financiële ondernemingen

§ 3.3.11.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:95
Artikel 3:96
Artikel 3:97 [Vervallen per 07-05-2011]
Artikel 3:98
Artikel 3:99
Artikel 3:100
Artikel 3:101
Artikel 3:102
Artikel 3:103
Artikel 3:104
Artikel 3:105
Artikel 3:106
Artikel 3:107
Artikel 3:108
Artikel 3:108a
§ 3.3.11.2. Banken met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:109

Hoofdstuk 3.4. Regels voor bepaalde ondernemingen werkzaam op de financiële markten

Afdeling 3.4.1. Ondertoezichtstelling financiële instellingen

§ 3.4.1.1. Financiële instellingen met zetel in Nederland
Artikel 3:110

Afdeling 3.4.2. Regime voor banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling

Artikel 3:111

Hoofdstuk 3.5. Bijzondere regels en maatregelen ten aanzien van financiële ondernemingen werkzaam op de financiële markten

Afdeling 3.5.1. Bijzondere maatregelen ten aanzien van banken, beleggingsondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Artikel 3:111a
Artikel 3:111b

Afdeling 3.5.1a. Portefeuilleoverdracht

§ 3.5.1a.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:112
Artikel 3:113
Artikel 3:114
Artikel 3:114a
Artikel 3:115
Artikel 3:116
Artikel 3:117
Artikel 3:118
Artikel 3:118a
Artikel 3:119
Artikel 3:120
Artikel 3:121 [Vervallen per 01-09-2008]
§ 3.5.1a.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:122
Artikel 3:122a
Artikel 3:123
Artikel 3:124
Artikel 3:125
§ 3.5.1a.3. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:126
Artikel 3:127
Artikel 3:127a
Artikel 3:128
Artikel 3:129
Artikel 3:130 [Vervallen per 01-09-2008]
§ 3.5.1a.4. Natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:131
Artikel 3:131a

Afdeling 3.5.2. Herstelplan

§ 3.5.2.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:132
§ 3.5.2.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:133
§ 3.5.2.3. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:134

Afdeling 3.5.3. Beperking van de beschikkingsbevoegdheid, saneringsplan en financieringsplan

§ 3.5.3.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:135
Artikel 3:136
Artikel 3:137
Artikel 3:138
Artikel 3:139
§ 3.5.3.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:140
§ 3.5.3.3. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:141
Artikel 3:142
Artikel 3:143
Artikel 3:144
Artikel 3:145
§ 3.5.3.4. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat en natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:146
Artikel 3:147
Artikel 3:148

Afdeling 3.5.4. Opvangregeling voor levensverzekeraars

§ 3.5.4.1. Levensverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:149
Artikel 3:150
Artikel 3:151
Artikel 3:152
Artikel 3:153
Artikel 3:154
Artikel 3:155
Artikel 3:156
Artikel 3:157
Artikel 3:158
§ 3.5.4.2. Levensverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:159

Afdeling 3.5.4a. Overdracht

§ 3.5.4a.1. Banken en verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:159a
Artikel 3:159b
Artikel 3:159c
Artikel 3:159d
Artikel 3:159e
Artikel 3:159f
Artikel 3:159g
Artikel 3:159h
Artikel 3:159i
Artikel 3:159j
Artikel 3:159k
Artikel 3:159l
Artikel 3:159m
Artikel 3:159n
Artikel 3:159o
Artikel 3:159p
Artikel 3:159q
Artikel 3:159r
Artikel 3:159s
Artikel 3:159t
Artikel 3:159u
Artikel 3:159v
Artikel 3:159w
Artikel 3:159x
Artikel 3:159ij
Artikel 3:159z
Artikel 3:159aa
Artikel 3:159ab
Artikel 3:159ac
Artikel 3:159ad
Artikel 3:159ae
Artikel 3:159af
Artikel 3:159ag
§ 3.5.4a.2. Banken en verzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:159ah

Afdeling 3.5.5. Noodregeling en saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures naar buitenlands recht

§ 3.5.5.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:159ai
Artikel 3:160
Artikel 3:161
Artikel 3:162
Artikel 3:162a
Artikel 3:162b
Artikel 3:162c
Artikel 3:162d
Artikel 3:163
Artikel 3:164
Artikel 3:165
Artikel 3:166
Artikel 3:167
Artikel 3:168
Artikel 3:169
Artikel 3:170
Artikel 3:171
Artikel 3:172
Artikel 3:173
Artikel 3:174
Artikel 3:174a
Artikel 3:174b
Artikel 3:175
Artikel 3:176
Artikel 3:177
Artikel 3:178
Artikel 3:179
Artikel 3:180
Artikel 3:181
Artikel 3:182
Artikel 3:183
Artikel 3:184
Artikel 3:185
Artikel 3:186
Artikel 3:187
Artikel 3:188 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 3:189
Artikel 3:190
Artikel 3:191
Artikel 3:192
Artikel 3:193
Artikel 3:194
Artikel 3:195
Artikel 3:196
Artikel 3:197
Artikel 3:198
Artikel 3:199
Artikel 3:200
Artikel 3:201
§ 3.5.5.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:202
Artikel 3:203 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3:204
Artikel 3:205
§ 3.5.5.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en met een in Nederland gelegen bijkantoor
Artikel 3:206
Artikel 3:207 [Vervallen per 13-06-2012]
Artikel 3:208
Artikel 3:209
Artikel 3:210
Artikel 3:211
Artikel 3:212
Artikel 3:213
Artikel 3:214
Artikel 3:215
Artikel 3:216
Artikel 3:217
Artikel 3:218
Artikel 3:219
Artikel 3:220
Artikel 3:221
§ 3.5.5.4. Entiteiten voor risico-acceptatie, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland en met een in Nederland gelegen bijkantoor
Artikel 3:222
Artikel 3:223
Artikel 3:224
Artikel 3:225
Artikel 3:226
Artikel 3:227
Artikel 3:228
Artikel 3:229
Artikel 3:230
Artikel 3:231
Artikel 3:232
Artikel 3:233
Artikel 3:234
Artikel 3:235
Artikel 3:236
Artikel 3:237
§ 3.5.5.5. Bepalingen van internationaal privaatrecht
Artikel 3:238
Artikel 3:239
Artikel 3:240
Artikel 3:241
Artikel 3:242
Artikel 3:243
Artikel 3:244
Artikel 3:245
Artikel 3:246
Artikel 3:247
Artikel 3:248
Artikel 3:249
Artikel 3:250
Artikel 3:251
Artikel 3:252
Artikel 3:253
Artikel 3:254
Artikel 3:255
Artikel 3:256
Artikel 3:257

Afdeling 3.5.6. Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel

§ 3.5.6.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:258
Artikel 3:259
Artikel 3:260
Artikel 3:261
Artikel 3:261a
Artikel 3:262
Artikel 3:263
Artikel 3:264
Artikel 3:265
§ 3.5.6.1a. Uitvoering van de vangnetregeling in de noodregeling
Artikel 3:265a
Artikel 3:265b
Artikel 3:265c
§ 3.5.6.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:266
§ 3.5.6.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:267

Afdeling 3.5.7. Beleggingsbeginselen en beleggingsbeleid van premiepensioeninstellingen

Artikel 3:267a
Artikel 3:267b
Artikel 3:267c

Afdeling 3.5.8. Rechten wederpartij na een gebeurtenis

Artikel 3:267d
Artikel 3:267e
Artikel 3:267f
Artikel 3:267g

Afdeling 3.5.9. Beleggingsbeleid van entiteiten voor risico-acceptatie en verzekeraars

Artikel 3:267h [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3.6. Aanvullende bepalingen ten aanzien van financiele groepen

Afdeling 3.6.1. Definities en algemeen

Artikel 3:268
Artikel 3:269
Artikel 3:270
Artikel 3:271
Artikel 3:272
Artikel 3:273

Afdeling 3.6.1a. Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen in een groep

Artikel 3:273a

Afdeling 3.6.2. Geconsolideerd toezicht op banken, beleggingsondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Artikel 3:274 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 3:275
Artikel 3:276
Artikel 3:277
Artikel 3:277a
Artikel 3:278
Artikel 3:278a
Artikel 3:278b
Artikel 3:278c
Artikel 3:278d
Artikel 3:279
Artikel 3:280
Artikel 3:280a
Artikel 3:280b

Afdeling 3.6.3. Aanvullend toezicht op herverzekeraars, levensverzekeraars en schadeverzekeraars in een verzekeringsgroep

Artikel 3:281 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 3:282
Artikel 3:283
Artikel 3:284
Artikel 3:285
Artikel 3:286
Artikel 3:287
Artikel 3:288

Afdeling 3.6.4. Prudentieel toezicht op financiële conglomeraten

§ 3.6.4.1. Inleidende bepalingen
Artikel 3:289
Artikel 3:290
Artikel 3:291
Artikel 3:292
§ 3.6.4.2. De coördinator, samenwerking en handhaving
Artikel 3:293
Artikel 3:294
Artikel 3:295
§ 3.6.4.3. Regels voor het werkzaam zijn als financieel conglomeraat
Artikel 3:296
Artikel 3:297
Artikel 3:298
Artikel 3:299

4. Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Hoofdstuk 4.1. Inleidende bepalingen

Afdeling 4.1.1. Reikwijdte

Artikel 4:1
Artikel 4:2
Artikel 4:2a
Artikel 4:2b
Artikel 4:2c
Artikel 4:2d

Afdeling 4.1.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 4:3
Artikel 4:4
Artikel 4:4a
Artikel 4:4b
Artikel 4:5
Artikel 4:6
Artikel 4:6a

Afdeling 4.1.3. Vrijstelling

Artikel 4:7

Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Afdeling 4.2.1. Geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit

Artikel 4:8
Artikel 4:9
Artikel 4:10
Artikel 4:11

Afdeling 4.2.2. Structurering en inrichting

Artikel 4:12
Artikel 4:13
Artikel 4:14
Artikel 4:15
Artikel 4:16
Artikel 4:17

Afdeling 4.2.3. Zorgvuldige dienstverlening

Artikel 4:18
Artikel 4:18a
Artikel 4:18b
Artikel 4:18c
Artikel 4:18d
Artikel 4:18e
Artikel 4:19
Artikel 4:20
Artikel 4:21
Artikel 4:22
Artikel 4:23
Artikel 4:24
Artikel 4:25
Artikel 4:25a
Artikel 4:25b
Artikel 4:25c
Artikel 4:25d

Afdeling 4.2.4. Meldingsplichten

Artikel 4:26
Artikel 4:27

Afdeling 4.2.5. Overeenkomsten op afstand

Artikel 4:28
Artikel 4:29
Artikel 4:30

Hoofdstuk 4.3. Aanvullende regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende bepaalde financiële diensten

Afdeling 4.3.1. Aanbieden

§ 4.3.1.1. Beleggingsobjecten
Artikel 4:30a
§ 4.3.1.2. Elektronisch geld
Artikel 4:31
Artikel 4:31a
Artikel 4:31b
§ 4.3.1.3. Krediet
Artikel 4:32
Artikel 4:33
Artikel 4:34
Artikel 4:35
Artikel 4:36
Artikel 4:37
Artikel 4:37a
§ 4.3.1.4. Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
Artikel 4:38
Artikel 4:39
Artikel 4:40
Artikel 4:41
Artikel 4:42
Artikel 4:43
Artikel 4:44
Artikel 4:45
Artikel 4:46
Artikel 4:46a
Artikel 4:47
Artikel 4:48
Artikel 4:49
Artikel 4:50
Artikel 4:51
Artikel 4:52
Artikel 4:52a
Artikel 4:52b
Artikel 4:53
Artikel 4:54
Artikel 4:55
Artikel 4:55a
Artikel 4:55b
Artikel 4:56
Artikel 4:57
Artikel 4:57a
Artikel 4:57b
Artikel 4:57c
Artikel 4:58
Artikel 4:59
Artikel 4:59a
Artikel 4:59b
Artikel 4:59c
Artikel 4:59d
Artikel 4:59e
Artikel 4:60
Artikel 4:61
Artikel 4:61a
Artikel 4:61b
Artikel 4:62
§ 4.3.1.4a. Fusie tussen instellingen voor collectieve belegging in effecten
Artikel 4:62a
Artikel 4:62b
Artikel 4:62c
Artikel 4:62d
Artikel 4:62e
Artikel 4:62f
Artikel 4:62g
Artikel 4:62h
Artikel 4:62i
Artikel 4:62j
Artikel 4:62k
§ 4.3.1.5. Verzekeringen
Artikel 4:63
Artikel 4:64
Artikel 4:65
Artikel 4:66
Artikel 4:67
Artikel 4:68
Artikel 4:69
Artikel 4:70
Artikel 4:71
§ 4.3.1.6. Premiepensioenvorderingen
Artikel 4:71a
Artikel 4:71b
Artikel 4:71c
Artikel 4:71d
§ 4.3.1.7. Provisie
Artikel 4:71e
§ 4.3.1.8. Basisbankrekening
Artikel 4:71f
Artikel 4:71g

Afdeling 4.3.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4:72 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4.3.3. Bemiddelen

§ 4.3.3.1. [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4:73 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.3.3.2. Krediet
Artikel 4:74
Artikel 4:74a
§ 4.3.3.3. Verzekeringen
Artikel 4:75

Afdeling 4.3.4. Herverzekeringsbemiddelen

Artikel 4:76

Afdeling 4.3.5. Optreden als clearinginstelling

Artikel 4:77
Artikel 4:78

Afdeling 4.3.6. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Artikel 4:79
Artikel 4:80
Artikel 4:81

Afdeling 4.3.7. Verlenen van beleggingsdiensten, verrichten van beleggingsactiviteiten en systematische interne afhandeling

§ 4.3.7.1. Algemeen
Artikel 4:82
Artikel 4:83
Artikel 4:84
Artikel 4:85
Artikel 4:86
Artikel 4:87
Artikel 4:88
Artikel 4:89
Artikel 4:89a
Artikel 4:90
Artikel 4:90a
Artikel 4:90b
Artikel 4:90c
Artikel 4:90d
Artikel 4:90e
Artikel 4:91
§ 4.3.7.2. Exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit
Artikel 4:91a
Artikel 4:91b
Artikel 4:91c
Artikel 4:91d
Artikel 4:91e
§ 4.3.7.3. Systematische interne afhandeling
Artikel 4:91f
Artikel 4:91g
Artikel 4:91h
Artikel 4:91i
Artikel 4:91j
Artikel 4:91k
§ 4.3.7.4. Overige bepaling informatie na de handel door beleggingsondernemingen
Artikel 4:91l

Afdeling 4.3.8. Onderlinge verhouding financiële ondernemingen

§ 4.3.8.1. Verhouding tussen aanbieder, (onder)bemiddelaar en (onder-)gevolmachtigde agent
Artikel 4:92
Artikel 4:93
Artikel 4:94
Artikel 4:95
Artikel 4:96
Artikel 4:97
Artikel 4:98
Artikel 4:99
§ 4.3.8.2. Verhouding tussen beleggingsondernemingen onderling en tussen beleggingsondernemingen en verbonden agenten
Artikel 4:100
Artikel 4:100a
Artikel 4:100b
Artikel 4:100c
Artikel 4:100d
Artikel 4:100e
Artikel 4:100f [Nog niet in werking]
§ 4.3.8.3. Verhouding tussen financiële ondernemingen bij financiële diensten met betrekking tot verzekeringen
Artikel 4:101
Artikel 4:102
Artikel 4:103
Artikel 4:104

5. Deel Gedragstoezicht financiële markten

Hoofdstuk 5.1. Regels voor het aanbieden van effecten

Afdeling 5.1.1. Inleidende bepaling

Artikel 5:1
Artikel 5:1a
Artikel 5:1b

Afdeling 5.1.2. Verbod en uitzonderingen

Artikel 5:2
Artikel 5:3
Artikel 5:3a
Artikel 5:4
Artikel 5:5

Afdeling 5.1.3. Aanbieden van effecten aan het publiek en het toelaten van effecten op een gereglementeerde markt

§ 5.1.3.1. Goedkeuringsbevoegdheid
Artikel 5:6
Artikel 5:7
Artikel 5:8
§ 5.1.3.2. Goedkeuring van het prospectus
Artikel 5:9
Artikel 5:9a
Artikel 5:10
§ 5.1.3.3. Reikwijdte van een in een andere lidstaat goedgekeurd prospectus
Artikel 5:11
§ 5.1.3.4. Procedure inzake het opstellen van het prospectus en de in het prospectus op te nemen gegevens
Artikel 5:12
Artikel 5:13
Artikel 5:14
Artikel 5:15
Artikel 5:16
Artikel 5:17
Artikel 5:18
Artikel 5:19
Artikel 5:19a [Nog niet in werking]
§ 5.1.3.5. Reclame-uitingen, algemeenverkrijgbaarstelling van het prospectus en geldigheidsduur van het prospectus
Artikel 5:20
Artikel 5:21
Artikel 5:22
§ 5.1.3.6. Informatieverplichtingen na goedkeuring van het prospectus
Artikel 5:23
§ 5.1.3.7. Aanvullende bevoegdheden voor de Autoriteit Financiële Markten bij aanbieden van effecten
Artikel 5:24 [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 5:25

Hoofdstuk 5.1a. Regels voor informatievoorziening door uitgevende instellingen

Afdeling 5.1a.1. Afdeling 5.1a.1 Informatieverplichtingen voor uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en waarvan Nederland lidstaat van herkomst is

§ 5.1a.1.1. Inleidende bepalingen
Artikel 5:25a
Artikel 5:25b
§ 5.1a.1.2. Periodieke verplichtingen voor uitgevende instellingen
Artikel 5:25c
Artikel 5:25d
Artikel 5:25e
Artikel 5:25f [Vervallen per 01-07-2012]
Artikel 5:25g
§ 5.1a.1.3. Incidentele verplichtingen voor uitgevende instellingen
Artikel 5:25h
Artikel 5:25i

Afdeling 5.1a.2. Regels voor uitgevende instellingen met Nederland als lidstaat van herkomst

§ 5.1a.2.1. Inleidende bepalingen
Artikel 5:25j
§ 5.1a.2.2. Specifieke informatie voor aandeelhouders en obligatiehouders
Artikel 5:25k
Artikel 5:25kbis
Artikel 5:25ka
Artikel 5:25l
§ 5.1a.2.3. Wijze van algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren van informatie
Artikel 5:25m
Artikel 5:25n
Artikel 5:25o
§ 5.1a.2.4. Taal van de informatie
Artikel 5:25p

Afdeling 5.1a.3. Algemeenverkrijgbaarstelling informatie bij andere lidstaat van herkomst

Artikel 5:25q

Afdeling 5.1a.4. Toezicht op de naleving, vrijstellingen, ontheffingen en nadere regels

Artikel 5:25r
Artikel 5:25s
Artikel 5:25t
Artikel 5:25u
Artikel 5:25v
Artikel 5:25w

Hoofdstuk 5.2. Regels voor toegang tot de Nederlandse financiële markten voor marktexploitanten en voor het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt

Afdeling 5.2.1. Toegang tot de Nederlandse financiële markten voor marktexploitanten

Artikel 5:25x
Artikel 5:26
Artikel 5:27

Afdeling 5.2.2. Het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt

Artikel 5:28
Artikel 5:29
Artikel 5:30
Artikel 5:31
Artikel 5:32
Artikel 5:32a
Artikel 5:32b
Artikel 5:32c
Artikel 5:32d
Artikel 5:32e
Artikel 5:32f
Artikel 5:32g
Artikel 5:32h
Artikel 5:32i
Artikel 5:32j
Artikel 5:32k
Artikel 5:32l
Artikel 5:32m

Hoofdstuk 5.3. Regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen

Afdeling 5.3.1. Inleidende bepaling

Artikel 5:33

Afdeling 5.3.2. Meldingen door uitgevende instellingen betreffende het kapitaal en de stemmen

Artikel 5:34
Artikel 5:35
Artikel 5:36
Artikel 5:37

Afdeling 5.3.3. Meldingen door aandeelhouders en andere stemgerechtigden betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang

Artikel 5:38
Artikel 5:39
Artikel 5:40
Artikel 5:41
Artikel 5:42
Artikel 5:43
Artikel 5:44

Afdeling 5.3.4. Bijzondere bepalingen en uitzonderingen op de meldingsplicht betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang

Artikel 5:45
Artikel 5:46
Artikel 5:47

Afdeling 5.3.5. Meldingen door bestuurders en commissarissen betreffende zeggenschap en kapitaalbelang

Artikel 5:48

Afdeling 5.3.6. Registratie van meldingen

Artikel 5:49

Afdeling 5.3.7. Overige regels

Artikel 5:50
Artikel 5:51
Artikel 5:52

Hoofdstuk 5.4. Regels ter voorkoming van marktmisbruik en voor het optreden op markten in financiële instrumenten

Afdeling 5.4.1. Inleidende bepaling

Artikel 5:53

Afdeling 5.4.2. Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Artikel 5:54
Artikel 5:55

Afdeling 5.4.2. Regels ter voorkoming van marktmisbruik

§ 5.4.2.1. Verbodsbepalingen
Artikel 5:56
Artikel 5:57
Artikel 5:58
§ 5.4.2.2. Openbaarmakings- en meldingsverplichtingen
Artikel 5:59
Artikel 5:60
Artikel 5:61
Artikel 5:62
Artikel 5:63
Artikel 5:64
Artikel 5:65
§ 5.4.2.3. Aanvullende toezichtbevoegdheden
Artikel 5:66 [Vervallen per 01-11-2007]
Artikel 5:67

Afdeling 5.4.3. Optreden op markten in financiële instrumenten

Artikel 5:68
Artikel 5:69

Hoofdstuk 5.5. Openbaar bod op effecten

Afdeling 5.5.1. Regels omtrent verplichte biedingen

Artikel 5:70
Artikel 5:71
Artikel 5:72
Artikel 5:72a
Artikel 5:73

Afdeling 5.5.2. Uitbrengen van een openbaar bod en de bevoegdheid tot goedkeuren van een biedingsbericht

Artikel 5:74

Afdeling 5.5.3. Voorschriften indien de Autoriteit Financiële Markten bevoegd is het biedingsbericht goed te keuren

Artikel 5:75
Artikel 5:76
Artikel 5:77
Artikel 5:78

Afdeling 5.5.4. Aanvullende voorschriften, vrijstelling en ontheffing

Artikel 5:78a
Artikel 5:79
Artikel 5:80
Artikel 5:80a
Artikel 5:80b
Artikel 5:81
Artikel 5:82
Artikel 5:83

Hoofdstuk 5.6. Regels over het toepassen van een gedragscode door institutionele beleggers

Artikel 5:86

Artikel 5:87

Hoofdstuk 5.7. Regels voor de toegang tot betalingssystemen

Artikel 5:88

Hoofdstuk 5.8. Toezicht op ratingbureaus

Artikel 5:89

6. Deel bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel

Hoofdstuk 6.1. Algemeen

Artikel 6:1

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Artikel 6:4

Artikel 6:5

Hoofdstuk 6.2. Rechtsbescherming

Artikel 6:6

Artikel 6:7

Hoofdstuk 6.3. Schadeloosstelling bij onteigening

Artikel 6:8

Artikel 6:9

Artikel 6:10

Artikel 6:11

Artikel 6:12

Artikel 6:13

7. Deel Slotbepalingen

Artikel 7:1

Artikel 7:2

Artikel 7:3

Bijlage branches

Bijlage bij artikel 1:79 Wet op het financieel toezicht

Bijlage bij artikel 1:80 Wet op het financieel toezicht