Home

Omzetbelasting, vrijstelling; verstrekken van onderwijs en de nauw daarmee samenhangende leveringen en diensten

Geldig van 10 november 2006 tot 8 augustus 2014
Geldig van 10 november 2006 tot 8 augustus 2014

Omzetbelasting, vrijstelling; verstrekken van onderwijs en de nauw daarmee samenhangende leveringen en diensten

Besluit CPP2006/2506M

Voorafgaande besluiten
CPP2005/3019M
Opvolgende besluiten
BLKB/2014/125M
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 08-08-2014]

1. Inleiding

De vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (de wet) geldt voor het verstrekken van bepaalde vormen van onderwijs. De nauw met het vrijgestelde onderwijs samenhangende leveringen en diensten zijn ook vrijgesteld. In dit besluit komen de reikwijdte van de onderwijsvrijstelling en de op dit terrein ingenomen beleidsmatige standpunten aan de orde.

2. Juridisch kader

De vrijstelling geldt in de eerste plaats voor het wettelijk geregelde onderwijs (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1°, van de wet).

Verder zijn bij algemene maatregel van bestuur de volgende categorieën onderwijs en nauw daarmee samenhangende diensten als vrijgesteld onderwijs aangewezen (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de wet en artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968):

De bepalingen in de wet en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (het uitvoeringsbesluit) zijn gebaseerd op artikel 13A, eerste lid, onder i en j, en tweede lid, van de Zesde BTW-richtlijn (de richtlijn).

3. Reikwijdte vrijstelling voor onderwijs en nauw daarmee samenhangende leveringen en diensten

3.1. Reikwijdte begrip ‘onderwijs’

3.2. Nauw met het vrijgestelde onderwijs samenhangende leveringen en diensten

3.3. Goedkeuringen

3.3.1. Huiswerk- en/of studiebegeleiding

3.3.2. Remedial teaching

4. Beroepsopleidingen

4.1. Reikwijdte vrijstelling

4.2. Goedkeuring sportcursussen

4.3. Vervallen van keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen; overgangsregeling

5. Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar

5.1. Reikwijdte vrijstelling

5.2. Goedkeuringen

5.2.1. Onderwijs in circustechnieken

5.2.2. Peildatum voor leeftijdsgrens van 21 jaar

6. Ingetrokken regelingen

7. Inwerkingtreding