Home

Wet werken aan winst

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Wet werken aan winst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het ondernemingsklimaat in Nederland wenselijk is fiscale wetgeving aan te passen om de doelstellingen uit de nota «Werken aan winst; naar een laag tarief en een brede grondslag» (Kamerstukken II 2004–2005, 30 107, nr. 2), te realiseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel IIIa

Artikel IIIb

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel VIIIa

Artikel VIIIb

Artikel VIIIc [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel VIIId

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV