Home

Middel/Aspectgebied, (Natuurschoonwet 1928; Openstellingsbesluit landgoederen)

Geldig van 20 december 2007 tot 6 januari 2008
Geldig van 20 december 2007 tot 6 januari 2008

Middel/Aspectgebied, (Natuurschoonwet 1928; Openstellingsbesluit landgoederen)

Besluit CPP2007/1092M

Opvolgende besluiten
WJZ/18182476
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 06-01-2008 met twk t/m 01-06-2007 ]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

[Nog niet in werking]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën hebben het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van de aanschrijving van 8 februari 1991, no. NMF-90-10647 en no. IB 90/1016, de aanschrijving openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen.

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Op verzoek van de eigenaar kan een landgoed of een gedeelte daarvan voor de toepassing van de Natuurschoonwet 1928 als voor het publiek opengesteld worden aangemerkt. Deze openstelling heeft gevolgen voor de heffing en de invordering van de verschuldigde rechten van successie, schenking en overgang (artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928). De eigenaar stelt de openstellingsregels op en legt ze ter goedkeuring voor aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën.

Om in aanmerking te kunnen komen voor goedkeuring moeten het landgoed en de openstellingsregels aan algemene voorwaarden voldoen. Deze algemene voorwaarden zijn hierna opgenomen. De voorwaarden dienen als richtsnoer bij de beoordeling van de openstellingsregels. Daarnaast moet het landgoed ook daadwerkelijk toegankelijk zijn. De goedkeuring dient voor elk landgoed afzonderlijk te worden aangevraagd.

Nu het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 is gewijzigd (Stb. 2007, 162), wordt de aanschrijving van 8 februari 1991 hierbij geactualiseerd.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Voorwaarden openstelling

2.1. Landgoed

2.2. Openstellingsregels

3. Afgesloten gedeelten van een opengesteld landgoed

4. Toegangskaarten en toegangsprijzen

5. Gedragsregels.

6. Topografische kaart

7. Ingangsdatum van de goedkeuring

8. Vervallen status opengesteld landgoed

9. Publicatie opengestelde landgoederen

10. Ingetrokken regeling

11. Inwerkingtreding