Home

Leidraad Invordering 2008

Geldig vanaf 1 juli 2024
Geldig vanaf 1 juli 2024

Leidraad Invordering 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2024]

Artikel 1. Inleiding en toepassingsgebied

Dit artikel bevat in 1.1. de inleiding van de Leidraad Invordering 2008.

In 1.2. is het beleid over het toepassingsgebied van de Invorderingswet 1990 opgenomen in aansluiting op artikel 1 van die wet.

1.1. Inleiding

De Leidraad Invordering 2008 is in de plaats getreden van de Leidraad Invordering 1990. De Leidraad Invordering 2008 bevat alleen nog beleidsregels. Werkinstructies en teksten die terug te vinden zijn in wet en regelgeving zijn niet opgenomen.

1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen

1.1.2. Definities

1.1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften

1.1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden

1.1.5. Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur

1.1.5a. Toepassing artikel 4:84 Awb

1.1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen

1.1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven

1.1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen

1.1.9. Binnenkomst van bescheiden

1.1.10. Positie belastingdeurwaarder

1.1.11. Bewaren invorderingsbescheiden

1.1.12. Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen

1.1.13. Informatieplicht

1.1.14. Diplomatieke status

1.2. Toepassingsgebied

Artikel 2. Begrippen

2.1. Woonplaats

Artikel 3. Bevoegdheden ontvanger

3.1. Fiscale en civiele bevoegheden

3.2. Conservatoir beslag

3.2.1. Geen conservatoir beslag dan ook geen versnelde invordering

3.2.2. Ontbreken belastingaanslag en conservatoir beslag

3.3. Gerechtelijke procedures – toestemming

3.4. Rijksadvocaat

Artikel 3a

Artikel 4. Bevoegdheid belastingdeurwaarder

4.1. Reikwijdte bevoegdheid belastingdeurwaarder

Artikel 5

Artikel 6. Reikwijdte van de wet

6.1. Rente en kosten in het kader van de reikwijdte van de wet

Artikel 7. Betaling en afboeking

7.1. Tijdstip betaling

7.2. De afboeking van de betaling

7.3. Teveelbetaling

7.4. Rente en kosten bij afboeking betalingen

7.5. Het toerekenen van kosten bij meerdere aanslagen

7.6. Afboeking betaling op bestuurlijke boeten waarvoor uitstel van betaling is verleend

7.7. Afboeking van betalingen door aansprakelijkgestelden

7.8. Betaling bij vergissing

7.9. Mededeling afboeking betaling

Artikel 7a. Uitbetaling van belastingteruggaven

7a.1. Aanwijzen bankrekening voor uitbetaling

Artikel 7a.2. Controle van een aangewezen bankrekening op de tenaamstelling

7a.3. Uitbetalingsfouten

Artikel 7b. Cessie- en verpandingsverbod uitbetalingen inkomstenbelasting

Artikel 8. Bekendmaking aanslag

8.1. Verzending of uitreiking van het aanslagbiljet in bijzondere situaties

8.2. Bekendmaking als de rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan

8.3. Gehoudenheid tot betalen belastingaanslag en aanslagbiljet

8.4. Vooraf uitnodigen erfgenamen tot betalen belastingaanslag

Artikel 9. Betalingstermijnen

9.1. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige aanslagen

9.2. Afwijking van de betalingstermijnen in geval van voorlopige teruggaven

9.3. Uitbetaling voorlopige teruggave in één termijn

9.4. Dagtekening aanslagbiljet

9.5. Begrippen bij betalingstermijnen

9.6. Verzuim ontvanger bij uitbetaling

Artikel 10. Versnelde invordering

10.1. Reikwijdte versnelde invordering

10.2. vrees voor verduistering en versnelde invordering

10.3. Metterwoon verlaten van Nederland en versnelde invordering

10.4. Geen vaste woonplaats in Nederland en versnelde invordering

10.5. Beslag en versnelde invordering

10.6. Verkoop namens derden en versnelde invordering

10.7. Vordering ex artikel 19 en versnelde invordering

Artikel 11. Aanmaning

11.1. De geadresseerde van de aanmaning

11.2. Aanmaning ten onrechte verzonden

11.3. Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning

11.4. Gedeeltelijke voldoening aan aanmaning

11.5. Betalingsherinnering

11.6. Aanmaning bij invordering langs civielrechtelijke weg

Artikel 12. Dwangbevel

12.1. Onderwerp van het dwangbevel

12.2. Tegen wie verleent de ontvanger een dwangbevel

Artikel 13. Betekening van het dwangbevel

13.1. Betekening dwangbevel per post

13.1.1. Adressering van per post betekende dwangbevelen

13.2. Betekening dwangbevel door de belastingdeurwaarder

13.3. Bijzondere gevallen van betekening dwangbevel

Artikel 14. Tenuitvoerlegging van het dwangbevel

14.1. [Vervallen per 23-07-2009]

14.1.1. [Vervallen per 10-11-2020]

14.1.2. Houding van de belastingdeurwaarder tijdens tenuitvoerlegging

14.1.3. Tenuitvoerlegging dwangbevel als de belastingschuldige is overleden

14.1.4. Volgorde van uitwinning bij beslag

14.1.5. Verhaal op met vruchtgebruik of recht van gebruik bezwaarde zaken

14.1.6. Beslaglegging voor vordering van derden

14.1.7. Opheffing beslag na gedeeltelijke betaling of voldoening aan voorwaarden

14.1.8. Opheffing beslag tegen betaling door een derde

14.1.9. Opschorten van de executie

14.1.10. [Vervallen per 10-11-2020]

14.1.11. [Vervallen per 10-11-2020]

14.1.12. Strafrechtelijk beslag

14.1.13. Invordering en ontnemingswetgeving

14.2. Beslag op roerende zaken die geen registergoederen zijn

14.2.1. Kennisgeving vooraf en beslag roerende zaken

14.2.2. Domiciliekeuze en beslag roerende zaken

14.2.3. Aanbod van betaling en beslag roerende zaken

14.2.4. Omvang van het beslag op roerende zaken

14.2.5. Beslag op roerende zaken van derden

14.2.6. Beroep of verzet door een derde tegen inbeslagneming roerende zaken

14.2.7. Voldoening zekerheidsschuld door ontvanger en beslag roerende zaken

14.2.8. Beslag roerende zaken bij derden

14.2.9. Wegvoeren van beslagen zaken

14.2.10. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen en belasting zware motorrijtuigen en beslag roerende zaken

14.2.11. Afsluiting en beslag roerende zaken

14.2.12. bewaarder en beslag roerende zaken

14.2.13. Executoriale verkoop computerapparatuur

14.2.14. Executoriale verkoop zilveren, gouden en platina werken

14.2.15. Beslag op illegale zaken

14.2.16. Bieden voor rekening van het Rijk en beslag roerende zaken

14.2.17. Opheffing van het beslag op roerende zaken

14.2.18. Afboeking executieopbrengst verkoop roerende zaken

14.2.19. Proces-verbaal van verkoop roerende zaken

14.2.20. Gegevensverstrekking omtrent beslag roerende zaken

14.2a. Administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens

14.3. Beslag op onroerende zaken

14.3.1. Bewaring van in beslag genomen roerende zaken bij beslag onroerende zaken

14.3.2. Nieuwe belastingschuld en beslag onroerende zaken

14.3.3. Verhuurde of verpachte onroerende zaken

14.3.4. Voorwaarden van verkoop van onroerende zaken

14.3.5. Opheffing van het beslag onroerende zaken

14.4. Beslag onder derden

14.4.1. Beslag op vordering van een derde

14.4.1a. Geen beslag op coronabonus zorgprofessional

14.4.1b. Bankbeslag en energietoeslag

14.4.2. Derdenbeslag of vordering ex artikel 19

14.4.3. Roerende zaken bij derden

14.4.4. Plaats beslaglegging en omvang derdenbeslag

14.4.5. Derdenbeslag op een vordering waar geen beslagvrije voet voor geldt

14.4.5.a. Derdenbeslag en kosten van levensonderhoud

14.4.5b. Vrij te laten bedrag en beslag onder derden bij geen adres in Nederland

14.4.5c. Toepassing 5%-regeling

14.4.6. [Vervallen per 10-11-2020]

14.4.7. [Vervallen per 10-11-2020]

14.4.8. [Vervallen per 10-11-2020]

14.4.9. Derdenbeslag op polis van levens- of spaarverzekering of lijfrente

14.4.10. Retentierecht en derdenbeslag

14.4.11. Opheffing van het derdenbeslag

14.4.12. Onverschuldigde betaling en derdenbeslag

14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat of de ontvanger en het doen van verklaring

14.4.14. Derdenbeslag op voorlopige teruggaaf

14.5. Beslag op schepen

14.5.1. Beletten van het vertrek van het schip

14.5.2. De executie van schepen

14.5.3. Afgelasting van de verkoop van een schip

14.5.4. Deskundige hulp en beslag op schepen

14.5.5. Opheffing van het beslag op schepen

Artikel 15

Artikel 16. Doorlopend beslag

16.1. Voor 1 januari 2011 gelegde derdenbeslagen

Artikel 17. Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel

17.1. Aanhouden tenuitvoerlegging bij verzet

17.2. Verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste adressering

Artikel 18

Artikel 19. Doen van een vordering

19.1. Vordering algemeen

19.1.1. Bekendmaking vordering

19.1.2. Voldoen aan de vordering

19.1.3. Niet voldoen aan de vordering

19.1.4. Intrekken van een vordering

19.1.5. Vermindering of vernietiging van de belastingaanslag in relatie tot vordering

19.1.6. Doorbreken beslagverboden en vordering

19.1.6a. Toepassing 5%-regeling

19.1.6b. Geen vordering voor corona bonus zorgprofessional

19.1.7. Notoire wanbetaler en vordering

Artikel 19.1.8. Vordering ten laste van de echtgenoot

19.2. De faillissementsvordering

19.2.1. Aan te melden schulden in faillissement

19.2.2. Belastingschulden ontstaan gedurende een surseance zijn boedelschulden in faillissement

19.2.3. Opkomen in faillissement

19.3. Vorderingen met betrekking tot periodieke uitkeringen

19.3.1. Overwegen van vordering op periodieke uitkeringen

19.3.2. Vooraankondiging van vordering op periodieke uitkeringen

19.3.3. Beslagvrije voet en vordering op periodieke uitkeringen

19.3.3a. [Vervallen per 01-01-2015]

19.3.4. Beslagvrije voet voor belastingschuldige zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

19.3.5. Belastingschuldige woont in buitenland en beslagvrije voet

19.3.6. [Vervallen per 01-01-2021]

19.3.7. Periodieke uitkeringen onder de bijstandsnorm

19.3.8. Vordering in relatie tot voorlopige teruggaaf

19.3.9. Toepassing beslagvrije voet bij AOW-gerechtigden

19.4. Beslagvrije voet en overheidsvordering

19.5. Vrij te laten bedrag en betalingsvordering bij geen adres in Nederland

19.6. Vordering en energietoeslag

Artikel 20. Lijfsdwang

20.1. Voorwaarden lijfsdwang

20.2. Geen dreiging met lijfsdwang

20.3. Toepassing van lijfsdwang

20.4. Lijfsdwang met vonnis ex artikel 585, Rv

20.5. Lijfsdwang in geval van civiele vordering

Artikel 21. Voorrecht rijksbelastingen

21.1. Begrippen bodemzaken en bodemvoorrecht

21.2. Bestuurlijke boete en bodemvoorrecht

21.3. Bodemvoorrecht buiten faillissement en bezitloos pandrecht

21.4. Bodemvoorrecht in faillissement en in de WSNP

21.5. Tijdsduur voorrecht

21.6. Geheel of gedeeltelijk afzien van voorrang

Artikel 22. Bodemrecht

22.1. Werkingssfeer en reikwijdte bodemrecht

22.2. Bodemrecht en bestuurlijke boeten

22.3. Overbetekening bodembeslag

22.4. Volgorde uitwinning bodembeslag buiten faillissement

22.5. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement

22.6. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar

22.7. Bodemrecht en voorrang

22.8. Verzet en beroep

22.8.1. Verzet artikel 435, derde lid, Rv tegen bodembeslag

22.8.2. Taken met betrekking tot de schriftelijke mededeling ex artikel 435, derde lid, Rv inzake bodembeslag

22.8.3. Opschorting verkoop na verzet in rechte tegen bodembeslag

22.8.4. Beroepschrift ex artikel 22 van de wet

22.8.5. Beroepschriftprocedure ex artikel 22 van de wet

22.8.6. Taak van de ontvanger met betrekking tot beroepschrift ex artikel 22, eerste lid, van de wet

22.8.7. Beslissing directeur op het beroepschrift tegen een bodembeslag

22.8.8. Onduidelijk bezwaar tegen bodembeslag

22.8.9. Samenloop administratief beroep en verzet tegen bodembeslag

22.8.10. [Vervallen per 01-01-2020]

22.8.11. [Vervallen per 01-01-2020]

22.8.12. [Vervallen per 01-01-2020]

22.9. Terughoudend beleid bij reëel eigendom derde

22.9.1. Algemeen

22.9.2. Lease

22.9.2.1. Leaseregeling
22.9.2.2. [Vervallen per 01-07-2020]
22.9.2.3. Beëindiging operationele leaseovereenkomst

Artikel 22bis. Mededeling

Artikel 22bis.1. Uitzondering verplichte mededeling ex artikel 22bis, tweede of derde lid van de wet

Artikel 22bis.2. Onverkorte mededelingsverplichting

22bis.2.1. Gevolgen niet melden door de belastingschuldige

Artikel 22bis.3. Normale uitoefening van het bedrijf of beroep

Artikel 22bis.4. Reactietermijn ontvanger na mededeling

Artikel 22bis.5. Overleg n.a.v. mededeling ex artikel 22bis, tweede lid, van de wet

Artikel 22bis.5.1. Afkoop voorrecht of verhaalsrecht

Artikel 22bis.5.2. Reorganisatie en schuldsanering

Artikel 22bis.5.3. Reorganisatie en uitstel van betaling

Artikel 22bis.6. Overgangsrecht

Artikel 22a. Bijzonder verhaalsrecht in relatie tot autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen

22a.1. Autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen

Artikel 23

Artikel 23a. Bijzonder verhaalsrecht op goederen van het afgezonderd particulier vermogen en op goederen van een derde waarin het afgezonderd particulier vermogen een belang heeft van 5 percent of meer

23a.1. Wanneer kan het bijzonder verhaalsrecht worden ingeroepen

23a.2. Volgorde van uitwinning van daarvoor in aanmerking komende goederen.

Artikel 24. Verrekening

24.1. Wanneer verrekening

24.1.1. Verrekening voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en beslagvrije voet

24.2. Betwiste schuld en verrekening

24.3. Reikwijdte van de verrekening

24.3a. Verrekening teruggaaf artikel 29, eerste lid, Wet op de omzetbelasting

24.4. Bekendmaking verrekening

24.5. Verrekening en fiscale eenheid vennootschapsbelasting

24.5a. Verrekeningsbevoegdheid fiscale eenheid vennootschapsbelasting tijdens faillissement

24.6. Instemmingsregeling bij cessie en verpanding

24.6.1. Geen verrekening bij instemming cessie of verpanding

24.6.2. Mogelijkheid van cessie of verpanding uit te betalen bedragen

24.6.3. Instemming of weigering met een cessie of verpanding

24.6.4. Beroepsprocedure weigeren instemming cessie of verpanding en Awb

24.6.5. Bekendmaking beschikking directeur bij cessie of verpanding

24.6.6. Houding ontvanger bij procedure tegen weigeren instemming met cessie of verpanding

Artikel 25. Uitstel van betaling

25.1. Algemene uitgangspunten uitstelbeleid

25.1.1. Houding van de ontvanger tijdens behandeling verzoek om uitstel

25.1.2. Toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling

25.1.3. Redenen afwijzing verzoek om uitstel

25.1.4. Redenen beëindigen uitstel

25.1.5. Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan één termijn

25.1.6. Van rechtswege vervallen van een verleend uitstel

25.1.7. Geen invordering tijdens verleend uitstel

25.1.8. Na (afwijzen) uitstel veertien dagen wachttijd

25.1.9. Uitstel voor een ambtshalve belastingaanslag

25.1.10. Uitstel voor een aanslag ter behoud van rechten

25.1.11. Uitstel voor een bestuurlijke boete

25.1.12. [Vervallen per 01-07-2016]

25.1.13. Zekerheid bij uitstel

25.1.14. Tijdstip indiening verzoek om uitstel

25.1.15. Verzoekschriften aan andere instellingen

25.2. Uitstel in verband met bezwaar tegen een belastingaanslag

25.2.1. Bezwaar tegen hoogte belastingaanslag

25.2.2. Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet

25.2.2.a. Afzonderlijk verzoek om uitstel in verband met een bezwaarschrift

25.2.2.b. Nadere gegevens

25.2.3. De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling

25.2.4. Uitstel in verband met een onderlinge overlegprocedure

25.2.5. Zekerheid bij uitstel in verband met bezwaar

25.2.6. Onherroepelijke invorderingsmaatregelen voor bestreden belastingschuld

25.2.7. Verrekening tijdens uitstel in verband met bezwaar

25.2.7a. Nadere voorwaarden bij herbeoordeling verleend uitstel

25.2.8. Geen uitstel voor het niet-bestreden bedrag

25.2.9. Ten onrechte uitstel voor het gehele bedrag van de belastingaanslag

25.3. Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag

25.3.1. Uitstel in verband met een belastingteruggaaf en andere uit te betalen bedragen

25.3.2. Berekening van het uit te betalen bedrag bij uitstel

25.3.3. Beslissing op het verzoek om uitstel in verband met een uit te betalen bedrag

25.3.4. Verrekening en uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag

25.4. Uitstel in verband met betalingsproblemen

25.4.1. Beslissing op een verzoek om uitstel in verband met betalingsproblemen

25.4.2. Uitstel en autobelasting

25.4.3. Verrekening tijdens een betalingsregeling

25.4.4. Uitstel in verband met faillissement, WSNP en surseance

25.4.5. Uitstel van betaling erfbelasting bij verkrijging eigen woning door broers of zussen van de erflater

25.4.6. [Vervallen per 01-01-2023]

25.5. Betalingsregeling voor particulieren

25.5.1. Duur betalingsregeling particulieren

25.5.2. Voorwaarden aan betalingsregeling particulieren

25.5.3. Kort uitstel particulieren

25.5.4. Behandeling verzoek betalingsregeling particulieren

25.5.5. Vermogen en betalingsregeling particulieren

25.5.6. Betalingscapaciteit en betalingsregeling particulieren

25.5.6a. Correctie vaststellen nettowoonlasten

25.5.7. Berekening betalingscapaciteit – bijzondere uitgaven

25.5.8. Berekening betalingscapaciteit – aflossingsverplichtingen aan derden

25.5.9. Berekening betalingscapaciteit – extra inkomsten

25.5.10. Belastingschuldige stelt zelf een betalingsregeling voor

25.5.11. Betalingsregeling langer dan twaalf maanden

25.6. Betalingsregeling voor ondernemers

25.6.1. Duur betalingsregeling ondernemers

25.6.2. Voorwaarden betalingsregeling ondernemers

25.6.2a. Bijzondere omstandigheden betalingsregeling ondernemers

25.6.2b. Verklaring derde deskundige

25.6.2c. [Vervallen per 01-10-2022]

25.6.2d. Kort uitstel van betaling voor ondernemers

25.6.3. Uitstelbeleid particulieren geldt voor ex-ondernemers

25.6.4. Uitstel voor ondernemers en overheidssteun/subsidie

25.7. Administratief beroep

25.7.1. Toetsing uitstelbeschikking door directeur

25.7.2. Beroepsfase uitstel

25.7.3. Beslissing directeur op beroepschrift bij uitstel

25.7.4. Niet tijdig beslissen op een verzoek om uitstel

25.7.5. Beroep, bezwaar, of nieuw verzoek om uitstel van betaling bij de ontvanger

Artikel 25a. Uitstel van betaling exitheffingen inkomstenbelasting

Artikel 25a.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

Artikel 25b. Uitstel van betaling exitheffingen vennootschapsbelasting

Artikel 25b.1. Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

Artikel 26. Kwijtschelding van belastingen

26.1. Algemene uitgangspunten kwijtscheldingsbeleid

26.1.1. Kwijtschelding van betaalde belastingschulden

26.1.2. Het indienen van een verzoek om kwijtschelding

26.1.3. Niet ingevuld of onjuist ingevuld verzoekformulier om kwijtschelding

26.1.4. Gegevens en normen ten tijde van indiening verzoek om kwijtschelding

26.1.5. Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden

26.1.6. Motivering afwijzing van het verzoek om kwijtschelding

26.1.7. Na afwijzen kwijtschelding veertien dagen wachttijd bij voortzetting invordering

26.1.8. Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding

26.1.9. Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend

26.1.10. Begrip ‘ex-ondernemer’ en kwijtschelding

26.1.11. Verzoekschriften aan andere instellingen

26.2. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor particulieren

26.2.1. Vermogen en kwijtschelding particulieren

26.2.2. [Vervallen per 01-01-2023]

26.2.3. De auto en kwijtschelding particulieren

26.2.4. Saldo op bankrekening en kwijtschelding voor particulieren

26.2.5. De eigen woning en kwijtschelding voor particulieren

26.2.6. Vermogen van kinderen en kwijtschelding voor particulieren

26.2.7. Nalatenschappen en kwijtschelding voor particulieren

26.2.8. [Vervallen per 27-02-2009]

26.2.9. [Vervallen per 01-01-2020]

26.2.10. Betalingscapaciteit en kwijtschelding voor particulieren

26.2.11. Vakantiegeld en kwijtschelding voor particulieren

26.2.12. Studiefinanciering en kwijtschelding voor particulieren

26.2.13. Bijzondere bijstand/ouderlijke bijdrage en kwijtschelding voor particulieren

26.2.13a. Persoonsgebonden budget en kwijtschelding voor particulieren

26.2.14. Betalingen op belastingschulden en kwijtschelding voor particulieren

26.2.15. Woonlasten en kwijtschelding van belasting van voorhuwelijkse belastingschulden

26.2.15.a. [Vervallen per 01-01-2018]

26.2.16. Uitgaven in verband met onderhoudsverplichtingen en kwijtschelding voor particulieren

26.2.17. Kwijtschelding tijdens WSNP

26.2.18. [Vervallen per 01-01-2022]

26.2.19. Normpremie zorgverzekering begrepen in de bijstandsuitkering

26.2.20. Onderhoud gezinsleden in het buitenland

26.3. Kwijtschelding van rijksbelastingen voor ondernemers

26.3.1. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord

26.3.2. Aansprakelijkheid en kwijtschelding voor ondernemers

26.3.3. Voorwaarden tot deelname aan een saneringsakkoord

26.3.4. Toepassingsbereik saneringsakkoord

26.3.5. Ten minste dubbele percentage en saneringsakkoord

26.3.5a. Tijdelijk uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden

26.3.6. Bestuurlijke boeten en saneringsakkoord

26.3.7. Rente en kosten en saneringsakkoord

26.3.8. Speciale crediteuren en saneringsakkoord

26.3.9. Betaling bedrag saneringsakkoord

26.4. Administratief beroep

26.4.1. Administratief beroep tegen de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding

26.4.2. Herhaald verzoek om kwijtschelding

26.4.3. Beroepsfase kwijtschelding

26.4.4. Gegevens en normen eerste verzoek om kwijtschelding

26.4.5. Beslissing directeur op beroep bij kwijtschelding

26.4.6. Invordering tijdens administratief beroep en herhaald verzoek om kwijtschelding en ambtshalve behandeling beroepschrift

26.4.7. Niet tijdig beslissen op een verzoek om kwijtschelding

26.5. [Vervallen per 01-01-2020]

26.5.1. [Vervallen per 01-01-2020]

26.6. Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing verzoek om kwijtschelding

Artikel 27. Verjaring

27.1. Versnelde invordering en verjaring

27.2. Aansprakelijkgestelden en verjaring

27.3. Stuiting van de verjaring

27.4. Schorsing van de verjaring

27.5. Afstand van verjaring

27.6. Rente en kosten en verjaring

27.7. Na verjaring geen civiele invordering

27.8. Verjaring van belastingteruggaven

Artikel 27a. Betalingskorting

27a.1. Verlenen betalingskorting en vermindering van de belastingaanslag

27a.2. Bijzondere situaties

Artikel 28. Invorderingsrente

28.1. [Vervallen per 01-01-2010]

28.2. Correctie berekende invorderingsrente

28.3. Vermindering terecht in rekening gebrachte invorderingsrente

28.3a. [Vervallen per 01-01-2023]

28.4. [Vervallen per 01-01-2013]

28.5. [Vervallen per 01-01-2013]

28.6. Kwijtschelding invorderingsrente niet mogelijk

28.7. [Vervallen per 01-01-2013]

28.7.1. [Vervallen per 01-01-2013]

28.7.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 28a. en artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 29

Artikel 30. Beschikking betalingskorting en invorderingsrente

30.1. Beschikking terugnemen betalingskorting

30.2. Verzoek tot vermindering rente is bezwaar

30.3. Betalingskorting en invorderingsrente – (hoger) beroep en cassatie

30.4. Teruggenomen betalingskorting en invorderingsrente: uitstel van betaling

30.5. Geen bezwaar mogelijk tegen de niet verleende betalingskorting

Artikel 31. en artikel 31a

Artikel 32. Samenloop fiscale en civiele aansprakelijkheidsbepalingen

32.1. Keuze aansprakelijkheid

32.2. [Vervallen per 01-07-2022]

32.3. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 33. Aansprakelijkheid van bestuurder, leider vaste inrichting, vaste vertegenwoordiger en vereffenaar voor alle rijksbelastingen

33.1. Leider vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger bij aansprakelijkheid

33.2. Feitelijke vestiging bij aansprakelijkheid

33.3. Lichaam dat is ontbonden bij aansprakelijkheid

33.4. Vereffenaar bij aansprakelijkheid

33.5. [Vervallen per 01-01-2018]

33.6. Gewezen bestuurder bij aansprakelijkheid

33.7. Disculpatie bestuurders, leiders en vaste vertegenwoordigers

Artikel 33a. Aansprakelijkheid van begunstigden

Artikel 34. Inlenersaansprakelijkheid

34.1. Vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel

34.2. Extraterritoriale werking van de inlenersaansprakelijkheid

34.3. Volgorde aansprakelijkstelling bij inlening

34.3.1. [Vervallen per 01-01-2019]

34.4. Inlenersaansprakelijkheid en g-rekening

34.4.1. Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening

34.4.2. Inlenersaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement uitlener

34.4.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en inlenersprakelijkheid

34.4.4. Surseance en inlenersaansprakelijkheid

34.5. [Vervallen per 01-01-2016]

34.6. Disculpatie van de inlener

34.6.1. Voorwaarden disculpatie van inlener van SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen

34.6.2. Alternatief voor het storten op de G-rekening voor in een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen

34.6.3. Overgangsregeling

34.7. Verklaring betalingsgedrag uitlener

34.8. De omvang van de aansprakelijkheid

34.8.1. Berekening omvang inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen

34.8.2. Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief

34.8.3. Samenloop derdenbeslag en inlenersaansprakelijkheid

34.9. Latere brutering en inlenersaansprakelijkheid

Artikel 35. Ketenaansprakelijkheid

35.1. Berekening omvang ketenaansprakelijkheid

35.2. Het begrip aannemer en ketenaansprakelijkheid

35.2.1. Werk van stoffelijke aard

35.2.2. Vervoersovereenkomsten en werk van stoffelijke aard

35.2.3. Het uitvoeren van een werk buiten dienstbetrekking

35.3. Het begrip eigenbouwer

35.3.1. Eigenbouwerschap – beoordeling van geval tot geval

35.3.2. Het begrip bedrijf en eigenbouwerschap

35.3.3. De normale bedrijfsuitoefening en eigenbouwerschap

35.3.4. Uitbesteding werk en eigenbouwerschap

35.3.5. Woningcorporaties en eigenbouwerschap

35.3.6. Gemeentelijke grondbedrijven en eigenbouwerschap

35.3.7. Winkelbedrijf in de confectiesector en eigenbouwerschap

35.4. Extraterritoriale werking van de ketenaansprakelijkheid

35.5. Ketenaansprakelijkheid en g-rekening

35.5.1. Vrijwaring ketenaansprakelijkheid door betaling via de g-rekening

35.5.2. Ketenaansprakelijkheid bij WSNP of faillissement onderaannemer

35.5.3. Wanprestatie/onrechtmatig handelen en ketenaansprakelijkheid

35.5.4. Surseance en ketenaansprakelijkheid

35.6. [Vervallen per 01-01-2016]

35.6.1. [Vervallen per 01-01-2016]

35.6.2. [Vervallen per 01-01-2016]

35.7. Samenloop derdenbeslag en ketenaansprakelijkheid

35.8. (Niet-)verwijtbaarheid en ketenaansprakelijkheid

35.8.1. Gehele keten moet niet-verwijtbaar zijn

35.8.2. Wanneer verwijtbaarheid

35.9. Het anoniementarief en ketenaansprakelijkheid

35.10. Latere brutering en ketenaansprakelijkheid

35.11. Volgorde aansprakelijkstelling binnen de keten

35.11.1. [Vervallen per 01-01-2019]

35.12. Verklaring inzake de nakoming van fiscale verplichtingen

35.12.1. Verklaring betalingsgedrag onderaannemer

35.12.2. Twee soorten verklaringen betalingsgedrag onderaannemer

35.12.3. Verklaring betalingsgedrag en ambtshalve aanslagen

35.12.4. Verklaring betalingsgedrag en naheffingsaanslagen

35.12.5. Verklaring betalingsgedrag en bezwaar of (hoger) beroep tegen naheffingsaanslagen

35.12.6. Geen aansprakelijkheid voor de ontvanger

35.12.7. Beslistermijn verzoek betalingsgedrag

35.12.8. Wanneer geen verklaring betalingsgedrag

35.12.9. Nieuwe ondernemer en verklaring betalingsgedrag

35.12.10. Zelfstandige zonder personeel en verklaring betalingsgedrag

35.12.11. Curator/bewindvoerder en verklaring betalingsgedrag

Artikel 35a. Opdrachtgeversaansprakelijkheid

35a.1. Dienstbetrekking en opdrachtgeversaansprakelijkheid

35a.2. Normale uitoefening van het bedrijf en opdrachtgeversaansprakelijkheid

35a.3. Reikwijdte opdrachtgeversaansprakelijkheid

35a.4. Volgorde aansprakelijkstelling bij opdrachtgeversaansprakelijkheid

Artikel 35b. Aansprakelijkheid van een koper van een bestaande zaak

35b.1. Kopersaansprakelijkheid en vrijwaring

35b.2. Volgorde aansprakelijkstelling bij kopersaansprakelijkheid

Artikel 36. Bestuurdersaansprakelijkheid

36.1. Samenloop met bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

36.2. Gegevensverstrekking aan de curator en bestuurdersaansprakelijkheid

36.3. Curator is niet aansprakelijk op grond van artikel 36

36.4. Kennelijk onbehoorlijk bestuur

36.4.1. Wanneer kennelijk onbehoorlijk bestuur

36.4.2. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur

36.5. Melding betalingsonmacht

36.5.1. Betalingsonmacht en de wijze van melding daarvan

36.5.2. Verzoek waaruit betalingsproblemen blijken en melding betalingsonmacht

36.5.3. Melding betalingsonmacht ten kantore

36.5.4. Termijn melding betalingsonmacht

36.5.5. Uitstel van betaling in verband met bezwaar en (hoger) beroep en melding betalingsonmacht

36.5.6. Surseance en melding betalingsonmacht

36.5.7. Faillissement en melding betalingsonmacht

36.5.8. Melding betalingsonmacht – twee fasen

36.5.9. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 1e fase

36.5.10. Na melding betalingsonmacht 1e fase – opvragen nadere gegevens

36.5.11. Beoordeling van de melding betalingsonmacht – 2e fase

36.5.12. Geldigheidsduur van de melding betalingsonmacht

36.5.13. Driejaarsperiode bij doorlopende melding betalingsonmacht

36.6. Aansprakelijkheid bestuurder

36.6.1. Bewijslastverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid

36.6.2. Disculpatiemogelijkheid gewezen bestuurder

36.6.3. Aansprakelijkheid nieuwe bestuurder

36.7. Geen administratieve controle bij bestuurder

36.8. Aansprakelijkheid bestuurders van publiekrechtelijke rechtspersonen

Artikel 36a. [Vervallen per 01-04-2017]

36a.1. [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 36b. Aansprakelijkheid bestuurder voor aansprakelijkheidsschuld lichaam

36b.1. Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Artikel 37. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting

37.1. Aansprakelijkheid voor loon- en omzetbelasting voor leider van in Nederland verrichte werkzaamheden

37.2. Volgorde aansprakelijkstelling loonheffingen ter zake van beroepssporters en dergelijke

Artikel 38. Aansprakelijkheid voor loon- en kansspelbelasting

38.1. Geen aansprakelijkstelling voor loon- en kansspelbelasting bij goede trouw

Artikel 39

Artikel 40. Aansprakelijkheid van de vervreemder van aandelen of een belang

40.1. Vervreemding van aandelen

40.2. Geen aansprakelijkheid voor de vervreemder van aandelen of een belang voor zover zekerheid is gesteld

Artikel 41

Artikel 42. Aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting

42.1. Reikwijdte aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting

Artikel 42a. en 42c

Artikel 42d. Aansprakelijkheid voor verschuldigde omzetbelasting door pandhouder, hypotheekhouder of executant

42d.1. Hoofdelijke aansprakelijkheid en verhaal op de opbrengst

Artikel 43. Aansprakelijkheid fiscale eenheid omzetbelasting

43.1. Teruggaaf omzetbelasting aan fiscale eenheid

43.2. Uitstel van betaling – verzoek om verrekening en fiscale eenheid omzetbelasting

Artikel 43a

Artikel 44. Aansprakelijkheid voor aan een derde toegerekende inkomensbestanddelen

44.1. Aansprakelijkheid kind voor inkomensbestanddelen die aan de ouder zijn toegerekend

Artikel 44a. Aansprakelijkheid verzekeraars van lijfrenten en beroepspensioenen

44a.1. Aansprakelijkstelling van verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen blijft achterwege

44a.2. Omvang aansprakelijkheid verzekeraar van lijfrenten en beroepspensioenen

Artikel 44b

Artikel 45

Artikel 46. Aansprakelijkheid voor rechten van successie of erfbelasting, overgang en schenking of schenkbelasting

46.1. Volgorde aansprakelijkstelling voor successierecht of erfbelasting

46.2. Buiten Nederland wonende verkrijgers en successierecht of erfbelasting

Artikel 47

Artikel 48. Beperking aansprakelijkheid van erfgenamen

48.1. Beneficiaire aanvaarding

48.2. Invordering ten laste van een erfgenaam blijft achterwege

Artikel 48a. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde bedragen inkomstenbelasting

Artikel 49. Formele bepalingen voor aansprakelijkstelling

49.1. Aansprakelijkstelling voor bestuurlijke boete

49.2. Aansprakelijkstelling voor invorderingsrente

49.2a. Vooraankondiging aansprakelijkstelling

49.3. De aansprakelijkstelling – in gebreke zijn

49.3.1. Wanneer in gebreke

49.3.2. In gebreke zijn en versnelde invordering

49.3.3. In gebreke zijn en een beschikking ‘geen verdere invorderingsmaatregelen’

49.4. Informatieverstrekking in beschikking aansprakelijkstelling keten- en inlenersaansprakelijkheid

49.5. Informatieverstrekking aan aansprakelijkgestelden

49.6. Aansprakelijkheid – eerst uitwinning belastingschuldige

49.7. Volgorde van aansprakelijk stellen

49.8. Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie tegen de beschikking aansprakelijkstelling

49.8.1. Uitstel in verband met bezwaar tegen een beschikking aansprakelijkstelling

49.8.2. [Vervallen per 24-10-2008]

49.9. [Vervallen per 01-01-2019]

49.9.1. [Vervallen per 01-01-2019]

49.9.2. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 51. Conservatoir beslag bij aansprakelijkheid

51.1. Conservatoir beslag en uitstel in verband met bezwaar

Artikel 52. Betalingstermijn beschikking aansprakelijkstelling

52.1. Vermindering van de belastingaanslag en aansprakelijkstelling

Artikel 53. Aansprakelijkheid: verhaalsrechten en kwijtschelding

53.1. Geen zelfstandige verjaring van de aansprakelijkheidsschuld

53.2. Ontslag van betalingsverplichting aansprakelijk gestelde bestuurder en verwijtbaarheid

Artikel 54. Mededeling aan de aansprakelijkgestelde

54.1. Betaling teruggaaf aanhouden bij aansprakelijkstelling

Artikel 55. tot en met 57

Artikel 58. Informatieverplichtingen van de belastingschuldige of de aansprakelijkgestelde

58.1. Geen invorderingsonderzoek tijdens een gerechtelijke procedure

58.2. [Vervallen per 01-01-2024]

58.3. Invorderingsonderzoek tijdens faillissement

Artikel 59. Informatieverplichting: gegevensdragers bij een derde

59.1. Teruggave gegevensdragers aan derde

Artikel 60. Formele bepalingen voor de informatieverplichtingen

60.1. Redelijke termijn voor verstrekken van informatie

60.2. Kwaliteit van de gegevens en wijze van verstrekking of beschikbaar stellen

Artikel 61. Geen geheimhoudingsplicht bij de informatieverplichtingen

61.1. Niet van de administratie gescheiden (beroeps-)vertrouwelijke gegevens

Artikel 62. Informatieverplichtingen van de administratieplichtige

62.1. Gerechtelijke verklaringsprocedure

Artikel 62bis

Artikel 62a

Artikel 63. tot en met 63ab

Artikel 63b. Bestuurlijke boeten

63b.1. Algemene uitgangspunten

63b.2. Betalingsverzuim bij aanslagbelastingen

63b.3. Verzuimboete bij niet nakomen verplichting artikel 60, tweede lid van de wet

Artikel 63c. en 64

Artikel 65. Niet nakomen informatieverplichting: strafmaat voor misdrijf

65.1. Reikwijdte opzetcriterium bij misdrijf

Artikel 65a. en artikel 66

Artikel 67. Geheimhoudingsplicht

67.1. Bekendmaking aan de belastingschuldige

67.2. Bekendmaking aan derden in het belang van de invordering

67.3. Informatieverstrekking aan gerechtsdeurwaarder over periodieke betalingen

Artikel 67a

Artikel 68. tot en met 70ca

Artikel 70cc. Overgangsrecht in verband met vervallen artikel 36a per 1 april 2017

Artikel 70cc.1. Disculpatiemogelijkheid aansprakelijkheid bestuurder voor vennootschapsbelasting tot 1 april 2017

Artikel 70d. tot en met 72

Artikel 73. Insolventieprocedures

73.1. Algemene uitgangspunten insolventieprocedures

73.1.1. Aanmelden belastingschulden in WSNP of faillissement

73.1.2. Invorderingsmaatregelen tijdens de toepassing van WSNP of faillissement

73.1.3. Boedelschulden

73.1.4. Proceskostengarantie

73.1.5. Belangenbehartiging door de bewindvoerder of de curator

73.1.6. Bodemvoorrecht in WSNP en faillissement

73.1.7. Bodemrecht en insolventie van de derde-eigenaar

73.1.8. Uitstel in relatie tot WSNP en faillissement

73.1.9. Kwijtschelding in relatie tot WSNP en faillissement

73.1.10. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot WSNP en faillissement

73.1.11. Toeslagenschuld in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement

73.1.12. Verplichtingensignaal in relatie tot MSNP, WSNP en faillissement

73.2. insolventieprocedure – wettelijke schuldsanering

73.2.1. Kwijtschelding tijdens WSNP

73.2.2. De WSNP is beëindigd met een schone lei

73.2.3. De WSNP is beëindigd zonder schone lei of de schone lei is ingetrokken

73.2.4. De WSNP is tussentijds beëindigd

73.3. Insolventieprocedure – surséance

73.3.1. Uitstel, kwijtschelding en surséance

73.3.2. Ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid in relatie tot surséance

73.3a. WHOA-akkoord

73.3a.1. Geldend beleid bij aangeboden WHOA-akkoord

73.3a.2. Voorwaarden WHOA-akkoord

73.3a.2a. Tijdelijk uitkeringspercentage WHOA

73.3a.3. Gevolgen homologatie WHOA-akkoord bij instemming

73.3a.4. Gevolgen homologatie WHOA-akkoord zonder instemming

73.4. Insolventieprocedure – faillissement

73.4.1. Faillissementsaanvraag – algemeen

73.4.2. Ontbinding van rechtspersonen in plaats van faillissementsaanvraag

73.4.3. Particulieren en faillissement

73.4.4. Saneringsaanbod en faillissementsaanvraag

73.4.5. Verzoek om uitstel van betaling vóór behandeling faillissementsaanvraag door rechter

73.4.6. Toestemming voor faillissementsaanvraag

73.4.7. [Vervallen per 25-02-2011]

73.4.8. Verlenen van steunvordering en faillissementsaanvraag

73.4.9. Verzet tegen faillietverklaring

73.4.10. Beroep op regresrecht in faillissement

73.4.11. Verzending of uitreiking aanslagbiljet bij faillissement

73.4.12. Opkomen in faillissement

73.4.13. Volgorde uitwinning bodembeslag in faillissement

73.4.14. Na de toepassing van het faillissement

73.4.15. Opening nationale (secundaire) insolventieprocedure

73.4.16. Omzetting faillissement in WSNP

73.5. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door leden van de NVVK of gemeenten

73.5.1. Voorwaarden voor MSNP

73.5.1a. Tijdelijk uitkeringspercentage MSNP voor ondernemers

73.5.2. [Vervallen per 01-01-2017]

73.5.3. Gevolgen uitstel MSNP voor invorderingsmaatregelen

73.5.4. Houding ontvanger tijdens uitstel MSNP

73.5.5. Intrekken uitstel gedurende MSNP

73.5.6. De schuldenaar voldoet aan zijn verplichtingen MSNP

73.5.7. Na de toepassing van de MSNP

73.5a. Insolventieprocedure - minnelijke schuldsanering door anderen dan leden van de NVVK of gemeenten

73.6. Insolventieprocedure – akkoorden

73.6.1. Buitengerechtelijk akkoord

73.6.2. [Vervallen per 01-07-2018]

73.6.2a. Betaling bedrag saneringsakkoord

73.6.3. Gevolgen buitengerechtelijk akkoord

73.6.4. Voorwaarden voor toetreding tot een gerechtelijk akkoord

73.6.4a. Tijdelijk uitkeringspercentage buitengerechtelijk akkoord voor ondernemers

73.6.5. Gevolgen toetreden tot gerechtelijk akkoord

73.6.6. Begrip belastingschuld en (buiten)gerechtelijk akkoord

73.6.7. Schuldig nalatig en (buiten)gerechtelijk akkoord

73.6.8. Gevolgen dwangakkoord

73.6.9. Kwijtschelding voor ondernemers bij een saneringsakkoord

73.7. Wettelijk breed moratorium

Artikel 74. Uitstel- en kwijtscheldingsfaciliteiten

74.1. Uitstelfaciliteiten op grond van artikel 25 van de wet – algemene uitgangspunten

74.1.1. Voorwaarden bij uitstel zonder schriftelijk verzoek

74.1.2. M-biljet is verzoek om uitstel

74.1.3. Conserverende aanslag met meerdere inkomensbestanddelen

74.1.4. Hoogte zekerheid

74.1.5. Versnelde invordering

74.1.6. Voorlopige conserverende aanslag gevolgd door conserverende aanslag

74.2. Uitstel op basis van artikel 25, vijfde lid, van de wet

74.2.1. Zekerheid en artikel 25, vijfde lid, van de wet

74.2.2. Verscheidene contracten en artikel 25, vijfde lid, van de wet

74.2.3. Remigratie en artikel 25, vijfde lid, van de wet

74.3. Duur van het uitstel op basis van artikel 70b van de wet

74.4. Nadere voorwaarden voor uitstel op basis van artikel 25, achtste lid, van de wet

74.5. Rente en uitstel op basis van artikel 25, negende en elfde lid

74.5a. Rente en uitstel op basis van artikel 25, elfde lid, van de wet

74.6. Schriftelijk verzoek en artikel 25, twaalfde lid, van de wet

74.6.1. [Vervallen per 01-07-2010]

74.6.2. [Vervallen per 01-01-2010]

74.7. Beoordeling verzoek om uitstel en artikel 25, veertiende lid, van de wet

74.7.1. [Vervallen]

74.8. Uitstel op basis van artikel 25, zestiende lid, van de wet

74.9. [Vervallen]

74.10. Uitstel op basis van artikel 25, zeventiende lid, van de wet

74.11. Uitstel op basis van artikel 25, achttiende en negentiende lid, van de wet

Artikel 75. Kosten van vervolging

75.1. Gevorderde som bevat geen vervolgingskosten

75.2. Aan derden toekomende bedragen

75.3. Rechtsmiddelen en vervolgingskosten

75.4. Verzoek om vermindering vervolgingskosten aanmerken als bezwaar

75.5. Niet in rekening brengen van vervolgingskosten

75.6. Onverschuldigdheid van vervolgingskosten

75.7. Niet-verwijtbaarheid en vervolgingskosten

75.8. Versnelde invordering en vervolgingskosten

75.9. Aansprakelijkgestelden en vervolgingskosten

75.10. Geen kwijtschelding van vervolgingskosten

75.11. Limitering betekeningskosten dwangbevel

Artikel 76. Douane en invordering

76.1. Algemene uitgangspunten

76.2. Aanspreken borg

76.3 [Vervallen per 01-07-2014]

76.4. Uitwinnen van zekerheid voor rechten bij invoer

76.5. Bewaren invorderingsbescheiden

76.6. Geen zekerheid bij douaneschuld en versnelde invordering

Artikel 77. Verplichtingensignaal motorrijtuigenbelasting

77.1. Voorwaarden voor aanbrengen verplichtingensignaal

77.2. Waarschuwingsbrief voorafgaand aan signalering

77.3. Aanbrengen verplichtingensignaal

77.4. Verwijderen verplichtingensignaal

77.5. Verplichtingensignaal in relatie tot WSNP

77.6. De aantekening ‘katvanger’

Artikel 78. Internationale invordering

78.1. Doen van een verzoek in situaties die buiten de werking van de EU-Richtlijn 2010/24 vallen

78.2. Overleg met het ministerie

78.3. [Vervallen per 01-07-2017]

78.4. Eu-richtlijn 2008/55/eg

78.4.1. [Vervallen per 21-02-2012]

78.4.2. [Vervallen per 21-02-2012]

78.5. Overige internationale invordering

78.6. Koersverschillen bij internationale invordering

Artikel 79. Invordering van een toeslagschuld ( Awir )

Artikel 79.16. Uitbetaling van toeslagen aan een derde die failliet is gegaan of dreigt te failleren

79.1. De betalingsherinnering en toeslagschuld

79.2. Invordering toeslagschuld door middel van vordering

79.3. Faillissement, WSNP en toeslagschuld

79.3a. Toeslagschuld ontstaan gedurende faillissement, WSNP of MSNP

79.3b. Toeslagschuld na de toepassing van de WSNP of MSNP

79.4. Minnelijke schuldsaneringsregeling, (buiten)gerechtelijk akkoord en toeslagschuld

79.4a. Wettelijk breed moratorium

79.5. Verrekening en toeslagschuld

Artikel 79.5a. Verrekening en beslagvrije voet

Artikel 79.5b. Verrekening van kinderopvangtoeslag

79.5c. Toeslagverrekening zonder kosten

79.6. Verrekening en uitstel van betaling toeslagschuld

79.7. Standaardbetalingsregeling toeslagschuld

79.8. Betalingsregeling toeslagschuld op basis van betalingscapaciteit

Artikel 79.8a. [Vervallen per 01-07-2020]

79.9. Geen verdere invorderingsmaatregelen voor toeslagschuld treffen

Artikel 79.9a. Uitstel van betaling in verband met bezwaar of herzieningsverzoek tegen een terugvorderingsbeschikking

79.9b. Uitstel van betaling voor een bestuurlijke boete

79.10. Aansprakelijkheid partner voor toeslagschuld

79.11. Aansprakelijkheid van derden voor uitbetaalde toeslagen

79.12. Beslag door derden op toeslag

79.13. Informatieverzoek gerechtsdeurwaarder omtrent toeslag

79.14. Rijksadvocaat in civiele procedures over toeslagen

79.15. Verzoekschriften aan andere instellingen

Artikel 79.17. Versnelde invordering toeslagen

Artikel 79.18. Afboeking van de betaling van een toeslagschuld

79.19. Onverschuldigdheid vervolgingskosten toeslagschuld

79.20. Corrigeren invorderingsrente

Artikel 80. Invordering, Awb en het moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen

80.1. Tenuitvoerlegging termijndwangbevel

80.2. Moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen