Home

Belastingplan 2009

Geldig van 1 april 2009 tot 1 juli 2009
Geldig van 1 april 2009 tot 1 juli 2009

Belastingplan 2009

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2009 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid en mede ter bevordering van innovatief ondernemerschap en arbeidsparticipatie, vergroening en vereenvoudiging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XIXA

Artikel XX

Artikel XXI

Artikel XXII

Artikel XXIII

Artikel XXIIIA

Artikel XXIV

Artikel XXV

Artikel XXVI

Artikel XXVII

Artikel XXVIIA

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXX