Home

Overige fiscale maatregelen 2009

Geldig van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011
Geldig van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011

Overige fiscale maatregelen 2009

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2009 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII