Home

Waterwet

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023

Waterwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de overheid zich bij de zorg voor de bewoonbaarheid van het land alsmede de bescherming en verbetering van het milieu, waar die zorg gestalte krijgt in het waterbeheer, voor grote opgaven gesteld ziet, en dat het met het oog op een doeltreffende en doelmatige aanpak van het waterbeheer wenselijk is om het wettelijke instrumentarium te stroomlijnen en te moderniseren en daarbij het integraal beheer van watersystemen centraal te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

 • beheer: overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingen;

 • beheerder: bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer;

 • bergingsgebied: krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;

 • beschermingszone: aan een waterstaatswerkgrenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;

 • bevoegd gezag: tot verlening van een watervergunning bevoegd bestuursorgaan, in voorkomend geval met toepassing van artikel 6.17;

 • buitenwater: water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan, alsmede het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren;

 • deltafonds: fonds, bedoeld in artikel 7.22a;

 • deltaprogramma: programma, bedoeld in artikel 4.9;

 • dijktraject: gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk genormeerd is;

 • faalkans: kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd;

 • grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;

 • grondwaterlichaam: samenhangende grondwatermassa;

 • infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;

 • kaderrichtlijn water: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);

 • legger: legger als bedoeld in artikel 5.1;

 • onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

 • onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Onze Ministers: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat tezamen met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het aangelegenheden betreft die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren;

 • openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

 • overstromingskans: kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade;

 • primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door buitenwater;

 • regionale wateren: watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk;

 • rijkswateren: watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk;

 • stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

 • stroomgebiedbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water;

 • stroomgebieddistrict: gebied als bedoeld in artikel 2, onderdeel 15, van de kaderrichtlijn water;

 • VN-Zeerechtverdrag: het op 10 december 1982 te Montego-Bay totstandgekomen Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1983, 83);

 • waterbeheer: de overheidszorg die is gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingen;

 • waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;

 • watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;

 • watervergunning: vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19;

 • zee: mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de zeebodem en ondergrond daarvan;

 • zuiveringtechnisch werk: werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.

2.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onttrekkingsinrichtingen die een samenhangend geheel vormen, als één onttrekkingsinrichting aangemerkt.

3.

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen ten aanzien van de zee wordt onder oppervlaktewaterlichaam mede begrepen de ondergrond van de zeebodem.

§ 2. Geografische bepalingen

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Doelstellingen en normen

§ 1. Doelstellingen

Artikel 2.1

§ 2. Normen waterkering

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

§ 3. Normen waterkwantiteit, waterkwaliteit en functievervulling

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Artikel 2.11

§ 4. Meten en beoordelen

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

§ 1. Toedeling beheer en zorgplichten

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2a

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

§ 1a. De deltacommissaris

Artikel 3.6a

Artikel 3.6b

Artikel 3.6c

Artikel 3.6d

Artikel 3.6e

§ 2. Interbestuurlijke samenwerking

Artikel 3.7

Artikel 3.8

§ 3. Toezicht door hoger gezag

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Artikel 3.14

Hoofdstuk 4. Plannen

§ 1. Het nationale waterplan

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

§ 2. Regionale waterplannen

Artikel 4.4

Artikel 4.5

§ 3. Beheerplannen

Artikel 4.6

Artikel 4.7

§ 4. Periodieke herziening van plannen

Artikel 4.8

Hoofdstuk 4a. Deltaprogramma

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Hoofdstuk 5. Aanleg en beheer van waterstaatswerken

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

§ 2. Projectprocedure voor waterstaatswerken

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Artikel 5.12

Artikel 5.13

Artikel 5.14

§ 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging van de bodem en oever van oppervlaktewaterlichamen

Artikel 5.15

Artikel 5.16

Artikel 5.17

Artikel 5.18

Artikel 5.19

§ 4. Gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden

Artikel 5.20

Artikel 5.21

Artikel 5.22

Artikel 5.23

Artikel 5.24

Artikel 5.25

Artikel 5.26

Artikel 5.27

§ 5. Gevaar voor waterstaatswerken

Artikel 5.28

Artikel 5.29

Artikel 5.30

Artikel 5.31

Artikel 5.32

Hoofdstuk 6. Handelingen in watersystemen

§ 1. Watervergunning en algemene regels

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.5a

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Artikel 6.8

Artikel 6.9

Artikel 6.10

Artikel 6.11

Artikel 6.12

§ 2. Nadere bepalingen omtrent de watervergunning

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Artikel 6.18

Artikel 6.19

Artikel 6.20

Artikel 6.21

Artikel 6.22

Artikel 6.23

Artikel 6.24

§ 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging

Artikel 6.25

Artikel 6.26

§ 4. Coördinatie met Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Kernenergiewet

Artikel 6.27

Artikel 6.28

Artikel 6.29

§ 5. Landelijke voorziening voor elektronische aanvraag

Artikel 6.30

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

§ 1. Heffingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

§ 2. Verontreinigingsheffing door het Rijk

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

§ 3. Schadevergoeding

Artikel 7.14

Artikel 7.15

Artikel 7.16

Artikel 7.17

Artikel 7.18

Artikel 7.19

Artikel 7.20

§ 4. Schade aan waterstaatswerken

Artikel 7.21

Artikel 7.22

§ 4a. Het deltafonds

Artikel 7.22a

Artikel 7.22b

Artikel 7.22c

Artikel 7.22d

§ 5. Financiering en bekostiging maatregelen primaire waterkeringen

Artikel 7.23

Artikel 7.24

Artikel 7.25

Artikel 7.26

Hoofdstuk 8. Handhaving

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Artikel 8.7 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 8.8

Artikel 8.9

Artikel 8.10

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.2a

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Bijlage I. Primaire waterkeringen en dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid

Bijlage IA. Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid

Bijlage II. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)

Bijlage III. Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid (ondergrenzen)