Home

Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling

Geldig van 5 december 2014 tot 9 november 2022
Geldig van 5 december 2014 tot 9 november 2022

Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling

Besluit CPP2009/2342M

Voorafgaande besluiten
CPP2009/998M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-12-2014 tot 09-11-2022]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Inleiding

In dit besluit is het beleid opgenomen over de toepassing van de eigenwoningregeling.

1. De eisen voor een eigen woning

In artikel 3.111, aanhef en onderdeel a, van de Wet IB 2001 is opgenomen onder welke voorwaarden sprake is van een eigen woning. In dat geval is de eigenwoningregeling van toepassing. De voorwaarden zijn cumulatief. Hierna worden de volgende voorwaarden behandeld.

  • De eigen woning moet de belastingplichtige of zijn partner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan op grond van eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of een recht van lidmaatschap van een coöperatie.

  • De belastingplichtige of zijn partner genieten de voordelen uit de woning en de kosten en lasten van de woning drukken op hen.

  • De waardeverandering gaat de belastingplichtige of zijn partner grotendeels aan.

1.1. Economische eigendom

1.2. Erfpacht of ondererfpacht

1.2.1. Alleen zakelijke rechten

1.2.2. Erfpacht op ondergrond en woning, toch een eigen woning?

1.2.3. Erfpachtsbepalingen als zekerheidstelling

1.3. Belang bij de waardeontwikkeling

1.3.1. De 50%-eis

1.3.2. Tijdelijk geen belang bij de waardeontwikkeling bij verkoop in verband met verhuizing

1.4. Kosten en lasten moeten drukken op de eigenaar

1.4.1. Rentelasten

1.4.2. Voorwaardelijke verschuldigdheid

1.5. Verkoop onder voorwaarden

1.5.1. Waardeontwikkeling

1.5.2. Koperskorting

1.5.3. Aflopend anti-speculatiebeding over maximaal 10 jaar, geen cumulatie met 50%-eis

1.5.4. De verkoper biedt een voordelige financiering aan

1.5.5. Onderhoud van de woning

1.5.6. Schuldenvrij vertrek

1.5.7. Overgangsregeling. Op 4 maart 1999 bestaande situaties worden fiscaal gerespecteerd

1.6. Woonverenigingen

1.6.1. Kosten en lasten

1.6.2. Het belang bij de waardeontwikkeling bij een woonvereniging

1.6.3. De betaling bij toetreding van het lid

1.6.4. De waardevaststelling

1.6.5. Uitbetaling aan het vertrekkende lid

1.7. Kosten van groot onderhoud niet aftrekbaar

1.8. [Vervallen per 05-12-2014]

2. (vrucht)gebruik verkregen krachtens erfrecht

2.1. Geen persoonlijke gebruiksrechten

2.2. Begrip ‘krachtens erfrecht’

2.3. Toepassing eigenwoningregeling in afwachting afwikkeling nalatenschap

2.4. Overgangsregeling voor oude rechten van vruchtgebruik van vóór 2001 die nog niet zijn gevestigd

2.5. Zaaksvervanging

2.6. Gevolgen van aan de kinderen overgedragen blote eigendom van de woning

2.7. Blote eigenaar (kind) en vruchtgebruiker (ouder) wonen samen en kiezen voor fiscaal partnerschap

3. Verhuisregelingen

3.1. Woning te koop of leeg of in aanbouw in het buitenland

3.2. De tweejaarsperiode

3.3. Woonvereniging. Overdracht aan de vereniging of het nieuw toetredende lid

3.4. Eigenwoningregeling bij erfgenamen

3.5. Woz-waarde in jaar van verhuizing naar nieuwbouwwoning

3.6. Nieuwe woning te koop gezet

3.7. Woning in aanbouw

4. Echtscheidingsregeling

4.1. Verhuur aan ex-partner

5. Awbz-regeling. opname partner in een awbz-instelling

6. Uitzendregeling

6.1. Eenjaarsbewoningseis

6.2. Uitzending en terbeschikkingstelling aan derden

6.3. De woning wordt gebruikt tijdens de vakantie

7. Ingetrokken regelingen

8. Inwerkingtreding