Home

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting

Geldig vanaf 8 juli 2010
Geldig vanaf 8 juli 2010

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting

Besluit DGB2010/3599M

Voorafgaande besluiten
CPP2004/1568M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-07-2010]

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

1.1. Standaardvoorwaarden

Hierbij deel ik de gewijzigde standaardvoorwaarden mee voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001. Op grond van dit artikel wordt bij het omzetten van een onderneming in een in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming op verzoek van de belastingplichtige de onderneming geacht niet te zijn gestaakt; de door de minister van Financiën nader te stellen voorwaarden moeten dan wel zijn vervuld. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking waarin deze voorwaarden zijn opgenomen. De standaardvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. In dit besluit worden deze voorwaarden toegelicht.

In onderdeel 14 van dit besluit geef ik de inspecteur een algemene machtiging voor de afdoening van een aantal groepen van gevallen. Voor de overige verzoeken zal ik per geval een machtiging tot afdoening aan de inspecteur geven.

1.2. Definities

2. Algemeen

2.1. Geruisloze omzetting in een vennootschap

2.1.1. Doorschuiven belastingclaim

2.1.2. Recht op vrijstelling

2.1.3. Beoordeling verkrijgingsprijs

2.1.4. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap

2.2. Begrip onderneming

2.2.1. Subjectieve onderneming

2.2.2. Omzetting

2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
2.2.2.b. Inbreng één onderneming
2.2.2.c. Inbreng meer ondernemingen
2.2.2.c.1. Eén ondernemer: meer objectieve ondernemingen
2.2.2.c.2. Meer ondernemers: één objectieve onderneming

2.3. Geruisloze omzetting na doorschuiving

3. Inbreng in een bestaande vennootschap

3.1. Activiteitentoets

3.2. Aandeelhouderschap

3.3. Fiscale eenheid

3.4. Inbreng in holding

4. Onttrekkingen en voortzetting van de onderneming

4.1. Onttrekking vermogensbestanddelen

4.1.1. Welke vermogensbestanddelen

4.1.2. Moment onttrekking

4.2. Voortzetting van de onderneming

4.2.1. Geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht of liquidatie

4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Toelichting op de standaardvoorwaarden

5. Eerste standaardvoorwaarde

5.1. Bewijslast bij vervreemding van aandelen

5.1.1. Bewijslast. Vervreemding geen onderdeel van een geheel van rechtshandelingen
5.1.2. Vervreemding in kader van aandelenfusie of juridische fusie

5.2. Begrip vervreemding van aandelen

6. Tweede standaardvoorwaarde

6.1. Voor winstbepaling ‘in de plaats treden van’

6.2. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling

6.3. Willekeurige afschrijving

6.4. Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting

7. Derde standaardvoorwaarde

7.1. Verliesverrekening bij samenvoegen ondernemingen

8. Vierde standaardvoorwaarde

8.1. Creditering

8.1.1. Ratio beperkte creditering
8.1.2. Toegestane creditering; maximum

9. Vijfde standaardvoorwaarde

9.1. Aandelen

9.2. Verschillende soorten aandelen

9.3. Slechts voor inbrengers aandelen

10. Zesde standaardvoorwaarde

10.1. Bepaling verkrijgingsprijs. Objectieve vrijstellingen/negatieve terugkeerreserve

11. Zevende standaardvoorwaarde

11.1. Deelnemingen

11.2. Meer dan één deelneming

11.3. Bijzondere situaties

11.3.1. Voorwaarden 7b en 7c
11.3.2. Ontheffing onder voorwaarden
11.3.3. Voorwaarde 7e

12. Achtste standaardvoorwaarde

12.1. Overgangstijdstip

12.1.1. Bepaling overeenkomstig wet en jurisprudentie
12.1.2. Terugwerkende kracht toegestaan onder voorwaarden
12.1.3. Registratie. Legalisatie
12.1.4. Intentieverklaring

12.2. Ondernemersfaciliteiten in de voor-voorperiode

12.3. Termijn totstandkoming en inbreng

12.3.1. Algemeen
12.3.2. Aanpassing overgangstijdstip

13. Negende standaardvoorwaarde

13.1. Akkoordverklaring

14. Indiening en behandeling verzoek

14.1. Inhoud verzoek

14.2. Termijn voor indiening

14.3. Beslissing inspecteur bij beschikking

14.4. Sanctie op overtreding van de voorwaarden

14.5. Beoordeling verzoek

14.6. De beschikking met de voorwaarden

14.6.1. Inwilliging verzoek
14.6.2. Afwijzing verzoek

14.7. Inlichtingen

15. Ingetrokken regeling

16. Inwerkingtreding

Bijlage 1

Bijlage 2