Home

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en worden ingericht als openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet en dat het in verband hiermee wenselijk is de instelling en inrichting van deze openbare lichamen te regelen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, de openbaarheid van hun vergaderingen alsmede het toezicht op deze besturen, waarbij voor zover mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het gemeentelijk bestuursmodel;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  2. eilandsbestuur: ieder bevoegd orgaan van het openbaar lichaam;

  3. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  4. Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

2.

In deze wet wordt onder ambtenaar mede verstaan: degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is.

Hoofdstuk II. De instelling van de openbare lichamen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Hoofdstuk III. De inrichting en samenstelling van de organen van het openbaar lichaam

Afdeling I. Algemene bepaling

Artikel 5

Afdeling II. De eilandsraad

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 8 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Afdeling III. Het bestuurscollege

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66 [Vervallen per 01-04-2023]

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Afdeling IV. De gezaghebber

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91 [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Afdeling IVa. Het kiescollege voor de Eerste Kamer

Artikel 94a

Artikel 94b

Artikel 94c

Artikel 94d

Artikel 94e

Artikel 94f

Afdeling V. De gezamenlijke rekenkamer

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Afdeling VI. De ombudsfunctie

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108

§ 2. De gezamenlijke ombudsman

Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114

§ 3. De gezamenlijke ombudscommissie

Artikel 115
Artikel 116

Afdeling VII. De commissies

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 119 [Vervallen per 01-04-2023]

Afdeling VIIa. Geheimhouding

Artikel 119a

Artikel 119b

Artikel 119c

Afdeling VIII. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de eilandsraad en de commissies

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 122a

Artikel 123

Afdeling IX. De eilandsecretaris en de eilandgriffier

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 124
Artikel 125

§ 2. De eilandsecretaris

Artikel 126
Artikel 127
Artikel 128
Artikel 129

§ 3. De eilandgriffier

Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 135

Hoofdstuk IV. De bevoegdheid van het eilandsbestuur

Afdeling I. Algemene bepalingen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139

§ 2. Bestuursdwang

Artikel 140
Artikel 141

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 146 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 147 [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. Termijnen

Artikel 148

Afdeling II. De bevoegdheid van de eilandsraad

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 165a

Artikel 165b

Artikel 166

Artikel 167

Afdeling III. De bevoegdheid van het bestuurscollege

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Afdeling IV. De bevoegdheid van de gezaghebber

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Afdeling V. De bevoegdheid van de gezamenlijke rekenkamer

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 186

Hoofdstuk V. Verhouding tot het Rijk

Afdeling I. De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 187
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202
Artikel 203

§ 2. De bevoegdheid van de Rijksvertegenwoordiger

Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206

Afdeling II. Verhouding tot het Rijk

Artikel 207

Artikel 208

Artikel 209

Artikel 210

Artikel 211

Artikel 212

Artikel 213

Artikel 214

Artikel 215

Artikel 216

Afdeling III. Toezicht op het eilandsbestuur

§ 1. Goedkeuring

Artikel 217
Artikel 218

§ 2. Schorsing en vernietiging

Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 228
Artikel 229

§ 3. Bijzondere voorzieningen

Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 233

Artikel 234

Artikel 235 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 236 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 237 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 238 [Vervallen per 01-08-2018]

Artikel 239

Artikel 240

Artikel 240a

Artikel 241