Home

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende wat betreft artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, in overeenstemming met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 5b, 6, 8, 8a, 11, 11a, 12, 13, 13bis, 18, 19a, 19f, 19g, 25, vierde lid, 26, zesde lid, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32ab, 32ba, 33, 35d, 35e, 35k, 35l en 35m van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 2e en 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Reikwijdte

Artikel 1.2. Definities

1.

Deze regeling verstaat onder:

  1. wet: de Wet op de loonbelasting 1964;

  2. besluit: het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

  3. belasting: ingeval artikel 27b, eerste lid, van de wet van toepassing is: het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen;

  4. inhoudingsplichtigenverklaring: de verklaring dat degene aan wie die verklaring is afgegeven ten aanzien van artiesten of beroepssporters als inhoudingsplichtige is aangewezen;

  5. Minister: de Minister van Financiën

  6. werkplek: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer;

  7. verbonden vennootschap: een verbonden vennootschap als bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de wet;

  8. jaaropgaaf: de opgave van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon, de op dat loon ingehouden belasting en premie voor de volksverzekeringen, de over dat loon door de inhoudingsplichtige verschuldigde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de op dat loon ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de volgens artikel 22a van de wet toegekende arbeidskorting ter zake van het loon dat wordt belast volgens de loonbelastingtabellen, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de wet;

  9. heffingskorting: de standaardloonheffingskorting, bedoeld in artikel 21c van de wet.

2.

In deze regeling wordt onder een uitkering ingevolge een sociale verzekeringswet mede verstaan de toeslag die ingevolge de Toeslagenwet wordt verleend op die uitkering.

Hoofdstuk 2. Belastingplicht ( hoofdstuk I van de wet )

Artikel 2.1. Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden

Artikel 2.2. Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

Artikel 2.3. Niet-inhoudingsplichtigen

Artikel 2.4. Aangewezen inhoudingsplichtige bij de hulp van een thuiswerker

Artikel 2.5. Aangewezen inhoudingsplichtige bij een artiest of een beroepssporter

Artikel 2.6. Bij overeenkomst aangewezen inhoudingsplichtige bij een beroepssporter

Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting ( hoofdstuk II van de wet )

Artikel 3.0. Fictie verhandelbaarheid aandelen

Artikel 3.1. Loon voor de toepassing van enkele regelingen

Artikel 3.1a. Niet tot het loon behorende voorzieningen

Artikel 3.2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3.3. Geclausuleerd verlof

Artikel 3.3a. Niet tot het loon behorende aanspraken

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3.5. Niet tot het loon gerekende premie

Artikel 3.6. Fooien en dergelijke prestaties van derden

Artikel 3.6a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 3.7. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil)

Artikel 3.8. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde)

Artikel 3.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.10 [Vervallen per 13-01-2016]

Artikel 3.11. Bepaling waarde genot van de dienstwoning

Artikel 3.12. Bepaling waarde aanspraken, waaronder aanspraken op ziektekostenregelingen

Artikel 3.13. Privégebruik auto; rittenregistratie, loontijdvakken en verklaring geen privégebruik

Hoofdstuk 4. Pensioenregelingen ( hoofdstuk IIb van de wet )

Artikel 4.1. Splitsing pensioenregeling

Artikel 4.2. Aanwijzing van een aantal van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Artikel 4.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.7 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.8 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.9 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.11 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 6. Tarief ( hoofdstuk III van de wet )

Artikel 6.1. Afwijkend loontijdvak bij een werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen werkzaam is

Artikel 6.2 [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 6.3. Afwijkend loontijdvak bij sommige studenten en scholieren

Artikel 6.4. Toepassing tabel bijzondere beloningen bij wisseling van werkgever binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Hoofdstuk 7. Wijze van heffing ( hoofdstuk IV van de wet )

Artikel 7.1. In de onderneming van de ouder werkzame kinderen

Artikel 7.2. Loonstaat

Artikel 7.3. Administratie uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen m en o, van de wet

Artikel 7.4. Jaaropgaaf

Artikel 7.5. Identificatieplicht

Artikel 7.6. Eerstedagsmelding

Artikel 7.7. Einde inhoudingsplicht

Artikel 7.8. Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

Artikel 7.9. Opgave van gegevens door de werknemer

Artikel 7.10. Uitzonderingen bij samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige ( hoofdstuk V van de wet )

Artikel 8.1. Uitkeringen van publiekrechtelijke aard

Artikel 8.2. Afgifte EVC-verklaringen

Artikel 8.2a. Uitvoering looncriterium 30%-regeling

Artikel 8.3. Aangewezen regio’s uitgezonden werknemers

Artikel 8.4. Verhuizing in het kader van de dienstbetrekking

Artikel 8.4a. Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van voorzieningen op de werkplek

Artikel 8.4b. Toepassing concernregeling

Artikel 8.5. Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

Artikel 8.6. Niet-drukkende uitkering, bijdrage of premie ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

Artikel 8.7. Geen regeling voor vervroegde uittreding

Hoofdstuk 9. Aanvullende regelingen ( hoofdstuk VI van de wet )

Artikel 9.1. Door tussenkomst van de inhoudingsplichtige uitbetaalde uitkeringen ingevolge de socialeverzekeringswetten

Artikel 9.2. Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de socialeverzekeringswetten

Artikel 9.3. Meerdere gevallen van loon uit vroegere dienstbetrekking

Artikel 9.4. Samenvoeging van loon

Artikel 9.5. Loon over een ander tijdvak dan het regelmatig wederkerende loon

Artikel 9.6. Informatieplicht bij loon van derde

Artikel 9.7. Nettoloon, gevolgd door periodieke afrekening

Artikel 9.8. Rentevoordeel personeelsleningen

Hoofdstuk 10. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters ( hoofdstuk VII van de wet )

Artikel 10.1. Consumpties tijdens werktijd

Artikel 10.2. Gageverklaring

Artikel 10.3. Loonstaat

Artikel 10.4. Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

Artikel 10.5. Jaaropgaaf

Artikel 10.6. Identificatieplicht

Artikel 10.7. Uitzonderingen op de toepassing van artikel 10.3

Hoofdstuk 11. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen ( hoofdstuk VIIa van de wet )

Artikel 11.1. In Nederland wonende leden van het buitenlandse gezelschap

Artikel 11.2. Consumpties tijdens werktijd

Artikel 11.3. Gageverklaring

Artikel 11.4. Loonstaat

Artikel 11.5. Administratie kostenvergoedingen, verstrekkingen en aanspraken

Artikel 11.6. Identificatieplicht

Artikel 11.7. Uitzonderingen op de toepassing van artikel 11.4

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1. Overgangsregeling loonbelastingverklaring

Artikel 12.2 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 12.2a [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 12.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 12.3a. Marktrente oprenting aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting

Artikel 12.4 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 12.5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12.6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 12.7 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12.7a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 12.7b [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12.8. Intrekking Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

Artikel 12.9. Inwerkingtreding

Artikel 12.10. Citeertitel