Home

Belastingwet BES

Geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 31 december 2024

Belastingwet BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 31-12-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen zodat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt voorzien in een fiscaal stelsel op het moment dat in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk der Nederlanden deze eilanden als openbaar lichaam onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1

De bepalingen van deze belastingwet gelden op de BES eilanden bij de heffing van de BES belastingen alsmede de invordering van de BES belastingen.

Artikel 1.2

Krachtens deze belastingwet worden de volgende belastingen geheven en ingevorderd:

  1. vastgoedbelasting;

  2. opbrengstbelasting;

  3. algemene bestedingsbelasting;

  4. overdrachtsbelasting, en

  5. kansspelbelasting.

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Hoofdstuk IV. Vastgoedbelasting

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1

Titel 2. Belastingplichtige

Artikel 4.2

Titel 3. Voorwerp van belasting

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Titel 4. Heffingsmaatstaf en waardevaststelling

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Titel 5. Tarief

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Titel 6. Overig

Artikel 4.11

Hoofdstuk V. Opbrengstbelasting

Titel 1. Belastingplicht

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Titel 2. Voorwerp van de belasting

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Titel 3. Tarief

Artikel 5.5

Titel 4. Wijze van heffing

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Titel 5. Bijzondere bepalingen

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk VI. Algemene bestedingsbelasting

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Titel 2. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 6.4
Artikel 6.5
Artikel 6.5a
Artikel 6.6
Artikel 6.7
Artikel 6.7a
Artikel 6.7b
Artikel 6.7c
Artikel 6.7d
Artikel 6.7e
Artikel 6.7f
Artikel 6.7g
Artikel 6.7h
Artikel 6.7i
Artikel 6.7j
Artikel 6.7k
Artikel 6.7l
Artikel 6.8

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 6.9
Artikel 6.10
Artikel 6.10a

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 6.11

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 6.12
Artikel 6.13
Artikel 6.14
Artikel 6.15
Artikel 6.16

Titel 3. Heffing ter zake van invoer

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 6.17

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 6.18
Artikel 6.19
Artikel 6.19a

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 6.20

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 6.21

Titel 4. Bijzondere regelingen

Artikel 6.22

Titel 5. Bijzondere bepalingen

Artikel 6.23

Artikel 6.24

Artikel 6.25

Artikel 6.26

Titel 6. Slotbepalingen

Artikel 6.27

Artikel 6.28

Hoofdstuk VII. Overdrachtsbelasting

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Titel 2. Aard van belasting

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Titel 3. Verdeling van een gemeenschap

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Titel 4. Bedrag en grondslagen

Artikel 7.12

Artikel 7.13

Artikel 7.14

Titel 5. Belastingschuld, voldoening, teruggave en verjaring

Artikel 7.15

Artikel 7.16

Artikel 7.17

Artikel 7.18

Artikel 7.19

Artikel 7.20

Artikel 7.21

Titel 6. Bijzondere bepalingen

Artikel 7.22

Artikel 7.23

Artikel 7.24

Hoofdstuk VIIa. Kansspelbelasting

Titel 1. Belastingplicht

Artikel 7a.1

Artikel 7a.2

Titel 2. Voorwerp van de belasting

Artikel 7a.3

Titel 3. Vrijstellingen

Artikel 7a.4

Titel 4. Tarief

Artikel 7a.5

Titel 5. Wijze van heffing

Artikel 7a.6

Artikel 7a.7

Artikel 7a.8

Artikel 7a.9

Artikel 7a.10

Hoofdstuk VIIb. Minimumbelasting

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 7b.1. Toepassing Wet minimumbelasting 2024

Titel 2. Wijze van heffing

Artikel 7b.2. Voldoening op aangifte

Artikel 7b.3. Naheffing

Artikel 7b.4. Inlichtingenverplichting

Titel 3. Bestuurlijke boeten en aansprakelijkheid

Artikel 7b.5. Bestuurlijke boeten

Artikel 7b.6. Vergrijpboete overtreden inlichtingenverplichting

Artikel 7b.7. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Titel 4. Transitieregels

Artikel 7b.8. Transitieregels wijze van heffing en bijheffing-informatieaangifte

Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Titel 2. Heffing van BES belastingen

Afdeling 1. De aangifte

Artikel 8.3. Aangifte, uitnodiging op verzoek
Artikel 8.4. Aangifteplicht, heffing bij wege van aanslag
Artikel 8.5. Aangifteplicht, heffing door voldoening of afdracht
Artikel 8.6. Uitstel indiening
Artikel 8.6a. Mededelingsplicht

Afdeling 2. Heffing bij wege van aanslag

Artikel 8.7. Afwijken van aangifte, aanslagtermijn
Artikel 8.8. Voorlopige aanslag
Artikel 8.9. Besluit geen aanslag
Artikel 8.10. Navordering

Afdeling 3. Heffing bij wege van voldoening en afdracht op aangifte

Artikel 8.11. Verplichting, voldoening of afdracht op aangifte
Artikel 8.12. Naheffing

Titel 3. Bijzondere bepalingen voor de belastingheffing

Afdeling 1. Vertegenwoordiging

Artikel 8.13. Volmacht, weigeren vertegenwoordiging
Artikel 8.14. Vertegenwoordiging
Artikel 8.15. Uitsluiting vertegenwoordiging
Artikel 8.16. Niet voor strafvervolging

Afdeling 2. Domiciliekeuze

Artikel 8.17. Domiciliekeuze
Artikel 8.18. Geen vaste woon- of vestigingsplaats

Afdeling 3. Toekenning van bevoegdheden

Artikel 8.19. Hardheidsclausule
Artikel 8.20. Ambtshalve vermindering

Afdeling 4. Geheimhouding

Artikel 8.21. Geheimhouding

Titel 4. Bestuurlijke boeten

Afdeling 1. Verzuim- en vergrijpboeten

Artikel 8.22. Verzuim aangifte doen
Artikel 8.23. Verzuim voldoening of afdracht op aangifte
Artikel 8.24. Verzuim verstrekken opgave werknemers en niet-werknemers
Artikel 8.24a. Verzuim indienen jaarrekening
Artikel 8.24b. Vergrijp niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte
Artikel 8.25. Vergrijp aanslagbelastingen
Artikel 8.26. Vergrijp aangiftebelastingen

Afdeling 2. Voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

Artikel 8.27. Aankondiging vergrijpboete
Artikel 8.27a. Vergrijpboete na verzuimboete
Artikel 8.28. Boete bij beschikking
Artikel 8.29. Verplichtingen gelden mede voor boeteoplegging
Artikel 8.30. Zwijgrecht
Artikel 8.31. Verhoor
Artikel 8.32. Inzage
Artikel 8.33. Inkeerbepaling
Artikel 8.34. Samenloop boete en strafrechterlijke uitspraak
Artikel 8.35. Geen boete na overlijden
Artikel 8.36. Evenredige vermindering
Artikel 8.37. Anderen dan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige

Titel 5. De invordering van bes belastingen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 8.38. Taken en bevoegdheden ontvanger
Artikel 8.39. Kosten
Artikel 8.40. Toerekening van betalingen
Artikel 8.41. Geen schorsing
Artikel 8.41a

Afdeling 2. Invordering in eerste aanleg

Artikel 8.42. Aanslagbiljet
Artikel 8.43. Moment invordering aanslag

Afdeling 3. Invordering in tweede aanleg

Artikel 8.44. Aanmaning en interest
Artikel 8.45. Dwanginvordering
Artikel 8.46. Invordering door middel van dwangschrift
Artikel 8.47. Eisen aan dwangschrift
Artikel 8.48. Betekening door de belastingdeurwaarder
Artikel 8.49. Tenuitvoerlegging dwangschriften
Artikel 8.50. Invordering van het volledige bedrag bij beslag
Artikel 8.51. Betaling aan belastingdeurwaarder
Artikel 8.52. Versnelde invordering
Artikel 8.53. Verzet
Artikel 8.54. Invordering bij derden

Afdeling 4. Bijzondere bepalingen voor de invordering

Paragraaf 1. Verhaalsrechten
Artikel 8.55. Voorrecht
Artikel 8.56. Bodemrecht
Paragraaf 2. Uitstel van betaling en kwijtschelding
Artikel 8.57. Uitstel van betaling
Artikel 8.58. Kwijtschelding
Paragraaf 3. Verrekening en verjaring
Artikel 8.59. Verrekening
Artikel 8.60. Verjaring

Afdeling 5. Aansprakelijkheid

Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 8.61. Reikwijdte aansprakelijkheid
Artikel 8.62. Formele bepalingen
Paragraaf 2. Aansprakelijkheidsbepalingen
Artikel 8.63. Aansprakelijkheid voor de algemene bestedingsbelasting
Artikel 8.64. Aansprakelijkheid voor afnemers voor de algemene bestedingsbelasting
Artikel 8.65. Bestuurdersaansprakelijkheid
Artikel 8.65a. Bestuurdersaansprakelijkheid volledig rechtsbevoegd lichaam
Artikel 8.66. Aansprakelijkheid voor de loonbelasting
Artikel 8.67. Inlenersaansprakelijkheid
Artikel 8.68. Ketenaansprakelijkheid
Artikel 8.69. Aangewezen bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Artikel 8.70. Aansprakelijkheid voor de vastgoedbelasting
Artikel 8.71. Aansprakelijkheid voor de opbrengstbelasting
Artikel 8.72. Aansprakelijkheid voor de overdrachtsbelasting
Artikel 8.73. Verhaal op de belastingschuldige of de inhoudingsplichtige

Titel 6. Bepalingen van strafrecht en strafvordering

Artikel 8.74. Delictsomschrijvingen

Artikel 8.75. Geheimhoudingsplicht

Artikel 8.76. Delicten verplichtingen belastingheffing

Artikel 8.77. Strafbepalingen gedelegeerde wetgeving

Artikel 8.78. Kwalificatiebepaling

Artikel 8.79. Opsporingsbevoegdheid

Artikel 8.80. Proces-verbaal

Artikel 8.81. Transactiebevoegdheid

Artikel 8.82. Uittreksels van vonnissen

Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering

Artikel 8.83. Inlichtingenverplichting

Artikel 8.83a. Meldingsplicht vastgoedbelasting

Artikel 8.84. Wijze verstrekking gegevens en inlichtingen

Artikel 8.85. Toegang gebouwen en gronden

Artikel 8.86. Administratieplicht

Artikel 8.87. Inlichtingenverplichtingen administratieplichtigen

Artikel 8.87a. Indienen jaarrekening

Artikel 8.88. Verschoningsrecht

Artikel 8.89. Deskundigen en tolken

Artikel 8.89a. Factuurplicht administratieplichtigen

Artikel 8.90. Verplichtingen ten behoeve van de invordering

Artikel 8.91. Inlichtingen overheidsinstellingen

Titel 8. Rechtspleging

Afdeling 1. Bezwaar

Artikel 8.92. Bezwaar
Artikel 8.93. Uitspraak op bezwaar
Artikel 8.94. Verlenging termijn uitspraak
Artikel 8.95. Vergoeding proceskosten
Artikel 8.96. Geen schorsende werking bezwaar

Afdeling 2. [Vervallen per 30-06-2015]

Artikel 8.97 [Vervallen per 30-06-2015]
Artikel 8.98 [Vervallen per 30-06-2015]
Artikel 8.99 [Vervallen per 30-06-2015]
Artikel 8.100 [Vervallen per 30-06-2015]

Afdeling 3. Beroep

Artikel 8.101. Beroep
Artikel 8.102. Geen schorsende werking beroep
Artikel 8.102a. Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer
Artikel 8.102b. Gelijke toepassing voorschriften en bevoegdheden
Artikel 8.103. Indienen en vereisten beroepschrift
Artikel 8.104. Griffierecht
Artikel 8.104a. Doorzendverplichting griffier
Artikel 8.105. Reactie inspecteur
Artikel 8.106. Repliek en dupliek
Artikel 8.106a. Vereenvoudigde behandeling
Artikel 8.106b. Verzet
Artikel 8.107. Onderzoek ter zitting
Artikel 8.108. Vertegenwoordiging en bijstand
Artikel 8.109. Getuigen, deskundigen en tolken van het Gerecht in eerste aanleg
Artikel 8.110. Getuigen en deskundigen van partijen
Artikel 8.111. Schorsing, sluiting en heropening van het onderzoek
Artikel 8.112. Schriftelijke uitspraak
Artikel 8.113. Mondelinge uitspraak
Artikel 8.114. Omkering bewijslast
Artikel 8.115a. Proceskostenveroordeling
Artikel 8.115b. Schadevergoeding
Artikel 8.116. Toezending afschrift

Afdeling 3a. Hoger beroep

Artikel 8.116a. Hoger beroep
Artikel 8.116b. Overeenkomstige toepassing
Artikel 8.116c. Griffierecht
Artikel 8.116d. Strekking uitspraak

Afdeling 4. Beroep op een ander college

Artikel 8.117. Bevoegdheid in burgerlijke en strafzaken
Artikel 8.118. Toepasselijk recht
Artikel 8.119. Maximum

Titel 9. Bepalingen van internationaal recht

Afdeling 1. Voorkoming van dubbele belasting

Artikel 8.120. Voorkoming van dubbele belasting. Andere staten.
Artikel 8.121. Voorkoming van dubbele belasting. Nederland
Artikel 8.122. Diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers
Artikel 8.123. Internationale organisaties

Afdeling 2. Internationale bijstandsverlening

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen
Artikel 8.124. Reikwijdte
Paragraaf 2. Vormen van door de BES eilanden te verlenen bijstand
Artikel 8.125. Op verzoek verstrekken van inlichtingen
Artikel 8.126. Automatisch verstrekken van inlichtingen
Artikel 8.127. Spontaan verstrekken van inlichtingen
Paragraaf 3. Notificatie van stukken
Artikel 8.128. Notificatie
Paragraaf 4. Onderzoek in het kader van te verlenen bijstand
Artikel 8.129. Onderzoek
Artikel 8.130. Gelijktijdig onderzoek
Artikel 8.131. Aanwezigheid buitenlandse ambtenaar
Artikel 8.132. Aanwezigheid ambtenaar BES
Artikel 8.133. Strafrechtelijke bepaling
Paragraaf 4a. Verplichtingen ten behoeve van de automatische uitwisseling van inlichtingen volgens de Common Reporting Standard
Artikel 8.133a
Artikel 8.133b
Paragraaf 5. Begrenzing van door de BES eilanden te verlenen bijstand
Artikel 8.134. Begrenzingen verlenen bijstand
Paragraaf 6. Geheimhouding; gebruik van inlichtingen
Artikel 8.135. Geheimhoudingsplicht andere staat
Artikel 8.136. Gebruik inlichtingen

Afdeling 3. Bijstand bij invordering

Artikel 8.137. Bijstand bij invordering

Hoofdstuk IX. [Vervallen per 01-01-2024]

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2024]

Titel 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.8 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.9 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.10 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2