Home

Besluit RDA

Geldig van 20 augustus 2014 tot 1 januari 2016
Geldig van 20 augustus 2014 tot 1 januari 2016

Besluit RDA

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-08-2014 tot 01-01-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 november 2011, nr. WJZ / 11165204;

Gelet op artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 december 2011, nr. W15.11.0507/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 december 2011, nr. WJZ / 11178390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. wet: Wet inkomstenbelasting 2001;

 2. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 3. speur- en ontwikkelingswerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.52a, vijfde lid, van de wet;

 4. kosten: al hetgeen is betaald voor de realisatie van eigen speur- en ontwikkelingswerk en voor zover deze betalingen:

  1. 1°.

   niet eerder in aanmerking zijn genomen voor een RDA-beschikking;

  2. 2°.

   uitsluitend dienstbaar zijn aan het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk;

  3. 3°.

   drukken op de belastingplichtige; en

  4. 4°.

   geen uitgaven zijn als bedoeld in onderdeel e;

 5. uitgaven: al hetgeen is betaald voor de verwerving van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen voor zover deze betalingen drukken op de belastingplichtige en deze bedrijfsmiddelen:

  1. 1°.

   niet eerder zijn gebruikt; en

  2. 2°.

   dienstbaar zijn aan eigen speur- en ontwikkelingswerk.

 6. bedrijfsmiddel: goed dat voor het drijven van een onderneming wordt gebruikt;

 7. uitbesteed onderzoek: werkzaamheden die voor de belastingplichtige als speur- en ontwikkelingswerk kunnen worden aangemerkt en door deze belastingplichtige worden uitbesteed aan een derde;

 8. RDA-beschikking: de beschikking, bedoeld in artikel 3.52a, eerste lid, van de wet;

 9. RDA-bedrag: het bedrag, bedoeld in artikel 3.52a, eerste lid van de wet;

 10. correctie-RDA-beschikking: de beschikking, bedoeld in artikel 3.52a, tweede lid, van de wet;

 11. S&O-inhoudingsplichtige: inhoudingsplichtige als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

 12. S&O-uren: het aantal uren, bedoeld in artikel 23, tweede lid, onderdeel c, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

 13. S&O-verklaring: verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

 14. moedermaatschappij: een belastingplichtige (moedermaatschappij), bedoeld in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel 2. (aanvraag RDA-beschikking)

1.

Onze Minister geeft op aanvraag een RDA-beschikking af aan een belastingplichtige die voornemens is speur- en ontwikkelingswerk te verrichten.

2.

De aanvraag wordt tegelijk ingediend met de aanvraag van een S&O-verklaring.

3.

De aanvraag kan namens de belastingplichtige worden ingediend door een S&O-inhoudingsplichtige.

4.

Een aanvraag voor een RDA-beschikking wordt ingediend met gebruikmaking van een door Onze Minister vastgesteld formulier.

Artikel 3. (inhoud RDA-beschikking)

De RDA-beschikking bevat:

 1. het werk uit de S&O-verklaring waarvoor de RDA-beschikking wordt afgegeven;

 2. het RDA-bedrag;

 3. de dagtekening van de beschikking;

 4. de periode waarop de RDA-beschikking betrekking heeft;

 5. indien van toepassing het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de belastingplichtige;

 6. indien van toepassing het burgerservicenummer;

 7. indien van toepassing de naam van de moedermaatschappij.

Artikel 4. (uitgaven)

Artikel 5. (uitgesloten kosten en uitgaven)

Artikel 6. (voorwaarden bij verbonden belastingplichtigen)

Artikel 7. (berekening RDA-bedrag)

Artikel 8. (realisatietermijn kosten en uitgaven)

Artikel 9. (administratieverplichting)

Artikel 10. (mededelingsplicht werkelijke kosten en uitgaven)

Artikel 11. (correctie-RDA-beschikking)

Artikel 12. (boetebepalingen)

Artikel 13 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 14. (overgangsrecht)

Artikel 15

Artikel 16