Home

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Geldig vanaf 1 januari 2014
Geldig vanaf 1 januari 2014

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is spoedig een pakket maatregelen vast te stellen die bijdragen aan het structureel verbeteren van de overheidsfinanciën, het verstevigen van het vertrouwen van de financiële markten en het verder toekomstbestendig maken van de Nederlandse economie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel Xa

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII [Nog niet in werking]

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXa [Nog niet in werking]

Artikel XXI

Artikel XXII