Home

Wet elektronische registratie notariële akten

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Wet elektronische registratie notariële akten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is notariële akten voortaan langs elektronische weg te registreren en langs elektronische weg te doen inschrijven in een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gehouden repertorium alsmede de registratie van onderhandse akten gedeeltelijk af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Registratiewet 1970.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII