Home

Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 2012, DB/2012/434M;

Gelet op de artikelen 13l, elfde lid, en 15ad, negende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2012, nr. W06.12.0471/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 10 januari 2013, DB/2012/497M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Reikwijdte en definities

2.

Dit besluit verstaat onder:

 1. wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

 2. concern: de belastingplichtige tezamen met de met hem verbonden lichamen, bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de wet;

 3. verkrijgingsprijs: de verkrijgingsprijs, bedoeld in artikel 13l, derde lid, van de wet;

 4. fiscale eenheid: een fiscale eenheid in de zin van de artikelen 15 en 15a van de wet;

 5. moedermaatschappij: moedermaatschappij als bedoeld in artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet;

 6. dochtermaatschappij: dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet;

 7. tussenmaatschappij: tussenmaatschappij als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de wet;

 8. voegingstijdstip: het tijdstip, bedoeld in artikel 15aa, eerste lid, onderdeel b, van de wet;

 9. geldlening: een geldlening als bedoeld in artikel 13l, achtste lid, onderdeel a, van de wet;

 10. deelneming: een deelneming als bedoeld in artikel 13l, achtste lid, onderdeel b, van de wet;

 11. renten en kosten ter zake van schulden: de renten en kosten ter zake van schulden, bedoeld in artikel 15ad, tiende lid, van de wet.

3.

Voor de toepassing van dit besluit worden onder aandelen mede verstaan: winstbewijzen, bewijzen van deelgerechtigdheid, lidmaatschapsrechten in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag, aandelen van een commanditair vennoot in een open commanditaire vennootschap en schuldvorderingen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de wet.

Artikel 2. Reorganisatie

Van een reorganisatie is voor de toepassing van dit besluit sprake:

 1. ingeval:

  1. 1°.

   de bezittingen van een tot het concern behorend lichaam zich wijzigen als gevolg van een verkrijging van aandelen van een ander tot het concern behorend lichaam, of

  2. 2°.

   aandelen worden verkregen in een lichaam waarin door een tot het concern behorend lichaam aandelen zijn ingebracht of waarop door een tot het concern behorend lichaam gehouden aandelen zijn overgegaan, dan wel aandelen worden verkregen in een met het eerstbedoelde lichaam verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de wet, en de verkregen aandelen een deelneming vormen en de ingebrachte of overgegane aandelen een deelneming vormden van een tot het concern behorend lichaam of een deelneming van een tot het concern behorend lichaam zouden hebben gevormd ingeval dat tot het concern behorende lichaam in Nederland zou zijn gevestigd;

 2. ingeval vermogensbestanddelen, niet zijnde aandelen, worden verkregen door, dan wel ingebracht tegen uitreiking van aandelen in een lichaam waarin een tot het concern behorend lichaam een deelneming heeft of als gevolg van de uitreiking van de aandelen verkrijgt, dan wel een deelneming zou hebben of verkrijgen indien laatstgenoemd lichaam in Nederland zou zijn gevestigd.

De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ingeval de inbreng in de vorm van een storting van kapitaal in het verkrijgende lichaam plaatsvindt waarbij de verhoging van het gestorte kapitaal gelijk wordt gesteld met een uitreiking van aandelen.

Artikel 3. Kwalificerend deel verkrijgingsprijs

Het kwalificerende deel van de verkrijgingsprijs van aandelen is het volgens dit besluit te bepalen deel van de verkrijgingsprijs van aandelen dat voor de toepassing van artikel 13l, vijfde lid, van de wet geacht wordt verband te houden met een uitbreiding van de operationele activiteiten.

Artikel 4. Verkrijging van aandelen

Artikel 5. Inbreng van vermogensbestanddelen tegen uitreiking van aandelen

Artikel 6. Fiscale eenheid

Artikel 7. Samenloop met aftrekbeperking overnameholding

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel