Home

Wet basisregistratie personen

Geldig vanaf 1 oktober 2023
Geldig vanaf 1 oktober 2023

Wet basisregistratie personen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter bevordering van de doelmatige voorziening van persoonsgegevens, in het bijzonder bij de vervulling van overheidstaken, de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te moderniseren, de regelgeving te vereenvoudigen en de mogelijkheid te verruimen om gegevens op te nemen over niet-ingezetenen ten aanzien van wie de Nederlandse overheid taken vervult en derhalve nieuwe regels te stellen ter zake van de basisregistratie personen, daarbij in aanmerking nemend dat uitvoering wordt gegeven aan richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) en dat ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitvoering dient te worden gegeven aan artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 2. b.

  de basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2;

 3. c.

  de persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, over één persoon in de basisregistratie;

 4. d.

  de inschrijving: de opneming van een persoonslijst in de basisregistratie;

 5. e.

  de ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 6. f.

  de ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 7. g.

  de systematische verstrekking van gegevens of het systematisch verstrekken van gegevens: de verstrekking of het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid;

 8. h.

  de bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst;

 9. i.

  een vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld;

 10. j.

  de aangifte van verblijf en adres: de aangifte, bedoeld in artikel 2.38;

 11. k.

  een beëdigde vertaler: een vertaler als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

 12. l.

  de aangifte van adreswijziging: de aangifte, bedoeld in artikel 2.39;

 13. m.

  de aangifte van vertrek: de aangifte, bedoeld in artikel 2.43;

 14. n.

  een authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 als authentiek wordt aangemerkt;

 15. o.

  het woonadres:

  1. het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

  2. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;

 16. p.

  het briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 17. q.

  het adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan of bij toepassing van artikel 2.40 of 2.41, het briefadres;

 18. r.

  de briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42, die een briefadres ter beschikking stelt;

 19. s.

  het burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 20. t.

  een overheidsorgaan:

  1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 21. u.

  een derde: elke natuurlijke persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of de ingeschrevene, en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 22. v.

  openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 23. w.

  een inschrijfvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 2.64;

 24. x.

  het Besluit bevolkingsboekhouding: het Besluit bevolkingsboekhouding zoals dat gold op de laatste dag voor de intrekking van de Wet bevolkings- en verblijfsregisters;

 25. y.

  de verordening: Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119);

 26. z.

  tijdelijk verblijfsadres: het adres in Nederland, niet zijnde het woonadres of het briefadres, waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een maand meestentijds en gedurende een half jaar minder dan twee derde van de tijd zal overnachten;

 27. aa.

  contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres van de niet-ingezetene.

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

§ 2. Verplicht gebruik

Artikel 1.6

Artikel 1.7

Artikel 1.8

§ 3. Inrichting, werking en beveiliging

Artikel 1.9

Artikel 1.10

Artikel 1.11

Artikel 1.12

Artikel 1.13

§ 4. Kosten in verband met de uitvoering van deze wet

Artikel 1.14

§ 5. Overleg

Artikel 1.15

Hoofdstuk 2. De bijhouding van de basisregistratie

Afdeling 1. Ingezetenen

§ 1. Algemeen

Artikel 2.1

§ 2. De inschrijving

Artikel 2.2
Artikel 2.3
Artikel 2.4
Artikel 2.5
Artikel 2.6

§ 3. De opneming van persoonsgegevens

Artikel 2.7
Artikel 2.8
Artikel 2.8a
Artikel 2.9
Artikel 2.10
Artikel 2.11
Artikel 2.12
Artikel 2.13
Artikel 2.14
Artikel 2.15
Artikel 2.16
Artikel 2.17
Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20
Artikel 2.21
Artikel 2.22
Artikel 2.23
Artikel 2.24
Artikel 2.25
Artikel 2.26

§ 4. De verplichtingen van overheidsorganen

Artikel 2.27
Artikel 2.28
Artikel 2.29
Artikel 2.30
Artikel 2.31
Artikel 2.32
Artikel 2.33
Artikel 2.34
Artikel 2.35
Artikel 2.36
Artikel 2.37

§ 4a. Ondersteuning bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie

Artikel 2.37a
Artikel 2.37b
Artikel 2.37c
Artikel 2.37d
Artikel 2.37e
Artikel 2.37f
Artikel 2.37g

§ 5. De verplichtingen van de burger

Artikel 2.38
Artikel 2.39
Artikel 2.40
Artikel 2.41
Artikel 2.42
Artikel 2.43
Artikel 2.44
Artikel 2.45
Artikel 2.46
Artikel 2.47
Artikel 2.48
Artikel 2.49
Artikel 2.50
Artikel 2.51
Artikel 2.52

§ 6. De rechten van de burger

Artikel 2.53
Artikel 2.54
Artikel 2.55
Artikel 2.56
Artikel 2.56a
Artikel 2.57
Artikel 2.58
Artikel 2.58a
Artikel 2.59
Artikel 2.60
Artikel 2.61

Afdeling 2. Niet-ingezetenen

§ 1. Algemeen

Artikel 2.62
Artikel 2.63
Artikel 2.64
Artikel 2.65

§ 2. De inschrijving

Artikel 2.66
Artikel 2.67
Artikel 2.68

§ 3. De opneming van persoonsgegevens

Artikel 2.69
Artikel 2.70
Artikel 2.71
Artikel 2.72
Artikel 2.73
Artikel 2.74
Artikel 2.75
Artikel 2.75a
Artikel 2.76

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 2.77
Artikel 2.78
Artikel 2.79
Artikel 2.80
Artikel 2.81

Hoofdstuk 3. De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Afdeling 1. De verstrekking aan overheidsorganen en derden

§ 1. De verstrekking door Onze Minister

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.3

§ 2. De verstrekking door de colleges van burgemeester en wethouders

Artikel 3.4
Artikel 3.5
Artikel 3.6

§ 3. De verstrekking door het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente

Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17
Artikel 3.18

Afdeling 2. De rechten van de burger

Artikel 3.19

Artikel 3.20

Artikel 3.20a

Artikel 3.21

Artikel 3.22

Artikel 3.22a

Artikel 3.23

Artikel 3.24

Hoofdstuk 4. Toezicht, overgangs-, straf- en slotbepalingen

Afdeling 1. Toezicht, onderzoek en informatieverstrekking

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Afdeling 2. Overgangsbepalingen

§ 1. De oude registers

Artikel 4.4
Artikel 4.5
Artikel 4.6
Artikel 4.7
Artikel 4.8

§ 2. Het gebruik van het administratienummer

Artikel 4.9

§ 3. Autorisatiebesluiten

Artikel 4.10

§ 4. Persoonslijsten

Artikel 4.11

§ 5. Het registreren van een vreemde nationaliteit naast het Nederlanderschap

Artikel 4.12

§ 6. Invoering van het verwerken van gegevens over niet-ingezetenen

Artikel 4.13
Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2022]

§ 7. De gefaseerde overgang van GBA naar basisregistratie personen

Artikel 4.15
Artikel 4.16

Afdeling 2a. Tijdelijke afwijking van de wet bij wege van experiment

Artikel 4.16a

Afdeling 3. Straf- en slotbepalingen

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19

Artikel 4.20

Artikel 4.21